Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling. Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

De samfunnsvitenskapelige FME-ene skal bidra til å løse utfordringer og utnytte muligheter på energi- og klimaområdet. Målene i energi- og klimapolitikken vil være sentrale for innrettingen av sentrene og for den forventede langsiktige effekten av ordningen. Effektmålene kan konkretiseres i følgende fire punkter:

 • Reduksjon av klimagassutslipp på nasjonalt og internasjonalt nivå, eksempelvis ved energiomlegging og mer effektiv energibruk. 
 • Energiforsyningssikkerhet som innebærer å sikre god nasjonal forsyningssikkerhet, blant annet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.
 • Ressursutnyttelse som innebærer næringsutvikling og verdiskaping gjennom effektiv og bærekraftig utnyttelse av lønnsomme fornybarressurser.
 • Innovasjon som innebærer styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor for gjennom dette å bidra til utvikling av internasjonalt konkurransedyktig næringsliv innen energi- og klimateknologi. 

De samfunnsvitenskapelig sentrene skal være viktige bidragsytere i utforming av et faktabasert kunnskapsgrunnlag for strategiske beslutninger i forvaltning og næringsliv. Målene for FME Samfunn-ordningen er å:

 • Utvikle kunnskap og forslag til løsninger på utfordringene innenfor energi- og klimaområdet.
 • Virke strukturerende på norsk energiforskning.
 • Fremme utvikling av forskningsmiljøer som ligger i den internasjonale forskningsfronten og som inngår i sterke internasjonale nettverk 
 • Utvikle kunnskap som er relevant for sentrale brukergrupper i næringsliv og forvaltning  og sikre at brukere er godt integrert i alle deler av senterets virksomhet.
 • Være synlige, kunnskapsbaserte og troverdige aktører innenfor klima- og energifeltet, og sikre at forskningsresultatene formidles til fagmiljøer og allmennheten.
 • Bidra til undervisning og forskerutdanning innenfor samfunnsvitenskapelig energiforskning.

Utfyllende informasjon

Dokumentene "Informasjon til søkerne ved utlysning av Forskningssentre for miljøvennlig energi innenfor samfunnsvitenskap (FME Samfunn), juni 2018", og ”Forskningssentre for miljøvennlig energi innenfor samfunnsvitenskap (FME Samfunn) - krav og retningslinjer, januar 2018” gir utfyllende og nødvendig informasjon om FME-ordningen.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Vertsinstitusjon for et Forskningssenter for miljøvennlig energi innenfor samfunnsvitenskap (FME Samfunn) kan være universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Totalbudsjettet for de tre samfunnsvitenskapelige sentrene som ble etablert i 2011 var 26 mill. kroner i året.

Kontaktpersoner