Gå direkte til innhold
 

Ett forskningssenter for klinisk behandling: Alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet

Forskningsoppgavene til senteret skal være rettet mot alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet, som amyotrofisk lateral sklerose (ALS), multippel sklerose (MS) og demens med flere.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
26.04.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen vil foreligge på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 20 millioner per år i 5 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Vi lyser ut midler til ett senter for forskning om alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet, som amyotrofisk lateral sklerose (ALS), multippel sklerose (MS) og demens med flere.

De primære forskningsoppgavene til senteret skal være å gjennomføre kliniske studier som inkluderer pasienter. Forskningen i senteret kan omfatte et bredt antall intervensjoner, inkludert legemiddelstudier, studier på medisinsk utstyr, kirurgiske prosedyrer, e-helse og eventuelle andre intervensjoner og behandlingsmodaliteter. Forskningen skal hovedsakelig være anvendt og falle inn under definisjonen for klinisk behandlingsforskning.  Andre forskningsoppgaver (inkludert translasjonsstudier, registerstudier og helseøkonomiske studier) bør inkluderes som del av senterets forskningsplan.

Forskningsresultatene fra senteret skal være åpne. Det skal likevel være mulig å beskytte kommersielt utnyttbare resultater, for eksempel gjennom patentering før publisering. Rettighetsforholdene avtales i så fall mellom partnerne gjennom en konsortieavtale.

Krav og retningslinjer for forskningsenteret

Søknaden skal tilfredsstille de overordnede føringene for forskningssentre for klinisk behandling (FKB) beskrevet i dokumentet  Forskningssentre for klinisk behandling - krav og retningslinjer PDF - 536 KB .

Søknader som ikke oppfyller kravene og retningslinjene beskrevet i dette dokumentet vil bli avvist.

Vær spesielt oppmerksom på følgende forhold:

  • Vertsinstitusjoner for et FKB skal fortrinnsvis være et universitet eller et helseforetak, men kan, dersom særlige grunner taler for det, være et forskningsinstitutt eller en kommune.
  • Et FKB skal være forankret i vertsinstitusjonens forskningsstrategi.
  • Dersom vertsinstitusjonen selv ikke kan tildele doktorgrader, må forskerutdanningen bli tilfredsstillende ivaretatt gjennom samarbeid med universitet eller høgskole som har doktorgradsutdanning på feltet.
  • Senteret skal som en hovedregel ha partnere fra flere forskjellige sektorer og/eller tjenestenivåer som støtter opp om og deltar i senterets virksomhet.
  • Et FKB er et tidsbegrenset forskningssenter som kan etableres og finansieres for inntil åtte år (5 + 3). En midtveisevaluering etter om lag 3,5 år vil danne grunnlag for en beslutning om videreføring i de siste tre årene av senterperioden.
  • Minst 50 prosent av senterets årlige budsjett skal dekkes av FKB-konsortiet og vil utgjøre konsortiets egenandel.
  • Det kan ikke tildeles statsstøtte gjennom ordningen

Arkivering av forskningsdata
​Prosjektansvarlig institusjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlige institusjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Kontaktpersoner