Gå direkte til innhold
 

50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter for forskning ved grunnskolelærerutdanningene

Vi lyser ut midler til strategisk og praktisk rettet forskning ved de nye femårige grunnskolelærerutdanningene (1-10). Prosjektene må ha høy vitenskapelig kvalitet, være relevante for profesjonsutøvelsen og strategisk forankret i institusjonen. Grunnskolelærerutdanningene kan søke.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Utlysningen blir aktiv 27.02.2019. Du kan opprette og sende inn en søknad fra utlysningen blir aktiv og fram til søknadsfristen.

Utlysningen er en samfinansiering mellom programmene Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger (PROFESJON), Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) og Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT).

FINNUT lyser også ut forskerprosjekter med frist 10. april 2019.

Status:

Planlagt

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen av midler til Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling (Annen støtte) har en antatt ramme på inntil 50 millioner kroner. Prosjektene har en søknadsramme på 4-10 millioner som skal dekke en prosjektperiode på 24 til 48 måneder. Prosjektene skal ha en egenandel på minimum 20 % av totale prosjektkostnader, i form av økonomisk bidrag eller egenfinansiering.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke?
Universiteter og høyskoler med institusjonsakkreditering som utdanner grunnskolelærere (GLU 1-10) kan søke.
 
Tematiske føringer
Formålet med utlysningen er å styrke grunnlaget for kunnskapsbasert utdanning og yrkesutøvelse gjennom en strategisk satsing på praksisrettet forskning og samspill mellom utdanningene, forskningsmiljøene og praksisfeltet.
 
Utlysningen omfatter følgende temaområder i FINNUTs programplan PDF - 793 KB :
A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
 
Vi ønsker prosjekter om undervisning og læring i alle skolefag og etterspør forskning innenfor didaktikk. Prosjektene kan også være fagoverskridende og belyse problemstillinger på tvers av skolefag og mellom skolefag. Prosjekter innenfor område B i programplanen må ses i sammenheng med programplanens temaområde A.
 
Prosjektene skal
 • ha høy vitenskapelig kvalitet og klart formulerte faglige mål
 • bidra til å styrke det forskningsbaserte grunnlaget for utdanningen
 • bidra til å møte faktiske og framtidige kompetansebehov i utdanningen og yrkesutøvelsen
 • styrke strategisk viktige forskningsområder for utdanningen på områder hvor institusjonen har etablert mastergrads- og eventuelt ph.d.-programmer
 • ha et strategisk og forpliktende samarbeid med praksisfeltet og relevante forskningsmiljøer
 • ha en plan for formidling og spredning av resultatene som sikrer kunnskapsdeling og implementering hos relevante målgrupper
Krav om brukermedvirkning
Vi krever brukermedvirkning i prosjektet. Brukere inkluderer i denne sammenhengen for eksempel skoler og/eller skoleeier. Vi legger vekt på at prosjektets forventede nytteverdi er begrunnet i brukernes behov og dokumenterte kunnskapshull innenfor temaene i utlysningen. Virkninger og effekter på kort og lang sikt skal beskrives i søknaden.

Vi vil prioritere prosjekter
 • med internasjonalt samarbeid
 • som har doktorgradsstipendiater
 • som inngår samarbeid med relevante doktorgradsstipendiater med midler fra offentlig sektor PhD-ordningen
 • som involverer studenter
Forskningsrådet vil vurdere søknader i henhold til de generelle krav og kriterier for denne søknadstypen som fremkommer her. I tillegg vil FINNUT legge spesiell vekt på:
 • relevans for utlysningen
 • nytteverdi for lærerutdanningen og profesjonsutøvelsen
Forutsetning for støtte
Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte.
 
Prosjektkostnader kan i denne utlysningen inkludere kostnader hos samarbeidspartnere. Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).
 
Kandidater til doktorgradsstipend som skal ansettes i prosjektet, vil ikke bli vurdert av Forskningsrådet. Dere skal derfor ikke oppgi navn eller sende inn CV-er for stipendiatene i søknaden. Vi gir kun støtte til doktorgradsstipendiater som ikke har doktorgrad fra før. Vi kan tildele støtte for doktorgradsstipend i tre år innenfor prosjektperioden.
 
Dere kan gjerne legge inn navn på kandidater til postdoktorstipend som vil ha en sentral rolle i gjennomføring av prosjektet. Dere må i så fall også levere CV-er for disse. Vi kan tildele støtte for postdoktorstipend i minimum to og maksimum tre/fire år innenfor prosjektperioden. En kandidat kan ikke motta stipend for mer enn én periode fra Forskningsrådet.
 
Dere kan ikke føre høyere utgifter for doktorgrads- eller postdoktorstipendiater i prosjektene enn fastsatte rundsumsatser for stipend. Når det er differanse mellom budsjetterte kostnader og Forskningsrådets satser, må differansen finansieres av andre kilder, for eksempel med utdanningsinstitusjonens og/eller prosjektansvarliges egne midler.
 
Dere har ikke anledning til å ansette noen i mer enn én åremålsperiode i samme stillingskategori ved samme institusjon. Se "Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat" fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
 
Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold
Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.
 
Om utviklingsplan for postdoktorer
Dersom prosjektet finansierer postdoktorstipendiater skal det utarbeides en utviklingsplan som dere sender inn til Forskningsrådet senest tre måneder etter tilsetting. Utviklingsplanen skal være signert av den ansatte og nærmeste leder, og dere må revidere planen ved vesentlige endringer i løpet av stipendperioden. Les mer om krav og føringer for utviklingsplanen i dokumentet "Krav om utviklingsplan for postdoktorer" (tilgjengelig på denne siden), og på nettsiden om "personlig postdoktorstipend".
 
Arkivering av forskningsdata
Prosjektansvarlig institusjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig institusjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

 

Kontaktpersoner