Gå direkte til innhold
 

100 millioner kroner til Forskerprosjekt om og for utdanningssektoren

FINNUT lyser ut midler til forskerprosjekter innenfor alle de fire temaområdene i programplanen. I tillegg lyses det ut midler til forskning om global utdanning i samarbeid med NORGLOBAL2. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Denne utlysningen har status "planlagt" fram til 27.02.2019 (seks uker før søknadsfristen) og vi kan endre utlysningen fram til denne datoen. Da blir utlysningen aktiv, og du kan opprette og sende inn en søknad fram til søknadsfristen. Hvis vi endrer utlysningen, vil vi legge inn melding om dette her.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Planlagt

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 100 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter.

Det lyses ut midler til forskerprosjekter innenfor alle de fire temaområdene i FINNUTs programplan.

I samarbeid med NORGLOBAL2 lyses det også ut midler til forskning om global utdanning.

De tilgjengelige midlene fordeler seg på følgende måte:
• Inntil 90 millioner til forskning om og for utdanningssektoren i tråd med FINNUTs formål og programplan.
• Inntil 10 millioner kroner om utdanning i tråd med NORGLOBAL2s formål og programplan.

Beløpet kan bli justert på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

FINNUT etterspør prosjekter som ser på utdanningsspørsmål i lys av aktuelle samfunnsendringer og som bidrar med analyser som er relevante for å løse aktuelle samfunnsutfordringer. 

Utlysningen er åpen for prosjekter innenfor alle de fire temaområdene i FINNUTs programplan, også prosjekter som ser på flere temaområder i sammenheng.

De fire temaområdene er:

A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
B. Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse
D: Utdanning, samfunn og arbeidsliv

Se nærmere omtale i programplanen side 15–16 som du kan laste ned til høyre på siden.

Vi etterspør forskning for og om hele utdanningssektoren og alle utdanningsnivåer, utlysningen omfatter også prosjekter som ser på overgangene mellom nivåene i utdanningsløpet og overgangen fra utdanning til arbeidsliv.

Samarbeid med programmet NORGLOBAL2

I tillegg er det i samarbeid med programmet NORGLOBAL2 øremerket inntil 10 millioner kroner til forskning om bedre utdanning for alle, i tråd med FNs bærekraftsmål fire. Prosjektene må gjennomføres i samarbeid med ett eller flere av de 16 partnerlandene i Norges utviklingssamarbeid.

Dette er en del av NORGLOBAL2s utlysning. Det er særlig behov for forskning om tilpasset opplæring for jenter og marginaliserte grupper, tilretteleggelegging for gode utdanningstilbud i land og regioner som er i konfliktsituasjoner, i tillegg til hvordan digital innovasjon kan bidra til bedre utdanningskvalitet.

Det må komme tydelig fram om prosjektet søker midler fra FINNUT eller NORGLOBAL2. Bruk vedlegget "Relevans for utlysningen" til dette (se under "Obligatoriske vedlegg" i del 3 av utlysningen).

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

FINNUT vil prioritere prosjekter som:

  • er grensesprengende og nyskapende og at de bidrar til fornyelse av forskningen tematisk, metodisk og/eller teoretisk. Vi vil i denne sammenhengen legge vekt på at prosjekter er tverr- og flerfaglige.
  • tar utgangspunkt i den internasjonale forskningsfronten og bidrar til å styrke internasjonalt forskningssamarbeid. Vi legger vekt på at prosjektet har konkrete planer for internasjonalt samarbeid, internasjonal sampublisering og mobilitet.
  • bidrar til kompetansebygging og bygger forskningsmiljøer på feltet i Norge og inkluderer én eller flere rekrutteringsstillinger. Dette kan være doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater.
  • til sammen gir en tematisk og faglig balansert og bred portefølje innenfor utlysningens formål og programmets samlede portefølje.

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Kontaktpersoner