Gå direkte til innhold
 

Inntil 15 millioner til en forskningsbasert evaluering av strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren

FINNUT lyser ut midler til ett prosjekt som skal evaluere strukturreformen. Evalueringen skal knyttes til målene for strukturreformen slik de ble formulert i strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet).

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
13.02.2019 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 15 millioner kroner til ett prosjekt.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hvem kan søke?

Prosjektansvarlig institusjon må være en norsk forskningsorganisasjon (se definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 282 KB ) med en navngitt administrativt ansvarlig.

Faglige/tematiske føringer for denne utlysningen

Evalueringen er et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Bakgrunnen for evalueringen er at det har skjedd store endringer i universitets- og høyskolesektoren som følge av strukturreformen. Målene for strukturreformen ble formulert i strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet). 

En kjerne i evaluering er å se spesielt på de sammenslåtte institusjonenes arbeid for å styrke fagmiljøene, og da mer spesifikt hvilke steg de tar for å samordne fagmiljøene og heve kvaliteten i studieprogrammene og i forskningsmiljøene. Dere bør legge vekt på å evaluere institusjonsnivået og ikke studiestedet, og dere bør se på utfordringer og spenninger i forbindelse med fusjonsarbeidet. Det er også ønskelig at evalueringen belyser fusjonenes implikasjoner for kjønnsbalanse og mangfold.

Den forskningsbaserte evalueringen skal knyttes til målene med reformen slik de ble formulert i strukturmeldingen, og vektlegge følgende hovedtemaer:

  • de sammenslåtte institusjonenes arbeid for å styrke fagmiljøene, og hvilke prioriteringer og ressursallokering som gjøres for å oppnå dette
  • institusjonenes arbeid med å legge grunnlag for mer robuste forskningsgrupper og utdanninger
  • strukturreformens bidrag til å løfte flere fagmiljøer opp på et høyt internasjonalt nivå
  • tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, og lærestedenes arbeid med å digitalisere utdanningene
  • utdanningsinstitusjonenes bidrag til regional utvikling, derunder hvordan lærestedene og fagmiljøene samarbeider med det regionale arbeids- og næringslivet
  • i hvilken grad reformen fører sektoren nærmere målene for reformen, og vurderinger av hva som skal til for å realisere dem

Se nærmere beskrivelse av oppdraget i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet PDF - 923 KB .

Strukturelle føringer for prosjektet

  • Prosjektet må ha relevant tverr- og flerfaglig kompetanse.
  • Vi forutsetter et tett samarbeid med en eller flere utenlandske institusjoner.
  • Vi kreve erfaring med forskningsbaserte evalueringer.
  • Vi legger vekt på prosjektets planer for kommunikasjon og formidling underveis i prosjektperioden, derunder kommunikasjon og formidling til sentrale aktører.

Forutsetning for støtte

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Dokumenter

Kontaktpersoner