Gå direkte til innhold
 

Inntil 45 millioner kroner til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole

Har du et tiltak for økt kvalitet du ønsker å prøve ut i barnehagen eller grunnskolen som du tror har god effekt? Da kan du søke oss om midler til utprøving og implementering av tiltaket.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
13.02.2019 13:00 CET

Meldinger:

Når dere oppretter søknad via Mitt nettsted må dere velge delprogram/tema. I dette tilfellet ber vi dere velge mellom pilotprosjekt eller fullskalaprosjekt (se utlysningsteksten).

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen er et svar på Regjeringens kompetansestrategi kalt Innovasjonsordningen, og er en del av Regjeringens nye modell for kompetanseutvikling i barnehage og grunnskole. Innovasjonsordningen ble beskrevet i Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Forskningsrådet lyser ut inntil 45 millioner kroner til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage eller grunnskole. Effekten skal måles ved randomiserte, kontrollerte studier eller ved kvasi-eksperimentelle design. Vi vil kun ta imot søknader på grunnlag av obligatorisk skisse innsendt til fristen 26. september 2018 kl. 13.00. Det kan kun sendes inn en søknad per innsendt skisse.

Hvem kan søke?

Norske forskningsorganisasjoner kan søke (se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 271 KB ) i samarbeid med barnehage- eller grunnskoleeier.

Faglige prioriteringer

Temaområdene i programplanen til FINNUT som er relevante for denne utlysningen er:
A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse
Se nærmere omtale av temaområdene i programplanen PDF - 793 KB .

Vi oppfordrer søkere til å sette seg inn i føringene som gis i Meld. St. 21 Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, da dette dokumentet danner grunnlaget for utlysningen.

Utlysningen skal finansiere prosjekter der forskere og lokale barnehage- eller skoleeiere sammen prøver ut og evaluerer effekter av tiltak for økt kvalitet. Tiltaket kan enten være av ny karakter eller ha vært prøvd ut tidligere i andre land eller kontekster. Tiltaket må være overførbart til andre praksismiljøer og kunne implementeres i stor skala. 

Det er opp til forskere og lokale barnehage-/skoleeiere å utforme innholdet i prosjektet. Hva som er innholdet i tiltaket, hvem som er målgruppen for tiltaket, hva som skal måles, hvordan det skal måles og hvordan det skal forankres og implementeres lokalt, må være klart definert før tiltaket prøves ut.

Det stilles høye krav til kvalitet i forskningsdesign. Tiltaket må være forankret i praksisfeltet.  

Tiltaket skal utformes på en måte som gjør at effekten av tiltaket kan undersøkes gjennom effektevalueringer, fortrinnsvis gjennom randomiserte, kontrollerte studier eller kvasi-eksperimentelle design. I tillegg skal effektevalueringen inneholde en implementerings- og prosessevaluering som gir kunnskap som forklarer effekten eller eventuelt mangelen på effekt.

Hva kan dere søke støtte til?

Vi finansierer både pilotprosjekter hvor dere kan teste gjennomførbarheten ved intervensjonen/tiltaket, og større prosjekter som har vært gjennom en piloteringsfase. Dere må selv oppgi hva dere søker støtte til når dere oppretter søknaden (pilotprosjekt eller fullskalaprosjekt).

Forskningsrådet kan dekke kostnadene knyttet til gjennomføringen og iverksettelsen av intervensjonen/tiltaket og evalueringen. Det må være samsvar mellom prosjektets omfang, varighet og beløpet dere søker om.

Krav til pilot/forprosjekt:

 • Prosjektperioden kan være mellom ett og to år
 • Dere kan søke om 1 til 2 millioner kroner per prosjekt.
 • Dere bør søke om pilotprosjekt om:
  • dere søker om midler til å utvikle intervensjonen
  • intervensjonen er utviklet og dere ønsker å utvikle effektmålene
  • intervensjonen er utviklet og dere ønsker å forberede til en småskala uttesting, f.eks. om dere ønsker å gjennomføre en liten RCT for å teste ut forskningsprosessen eller samle informasjon som gir grunnlag for styrkeberegningen i en større studie
 • Prosjektet skal bestå av samarbeid mellom barnehage- eller grunnskoleeier og forskningsmiljø.

Krav til fullskalaprosjekt:

 • Prosjektperioden kan være mellom to og fire år.
 • Dere kan søke om 5 til 20 millioner kroner per prosjekt.
 • Intervensjonen må omfatte flere barnehager/skoler.
 • Tiltaket skal utformes på en måte som gjør at effekten av tiltaket kan undersøkes gjennom effektevalueringer, fortrinnsvis gjennom randomiserte, kontrollerte studier eller kvasi-eksperimentelle design.
 • Effektevalueringen skal inneholde en implementerings- og prosessevaluering.
 • Prosjektet skal bestå av samarbeid mellom barnehage- eller grunnskoleeier og forskningsmiljø.
 • Prosjektet må ha egenfinansiering som tilsvarer minst 25 % av beløpet som søkes fra Forskningsrådet. Med egenfinansiering mener vi kontantbidrag eller egeninnsats fra samarbeidspartnere og/eller vertsinstitusjonen selv (søker).
 • Prosjektet skal ha rekrutteringsstillinger.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Støtten fra Forskningsrådet kan dekke:

 • personalkostnader, inkludert forsker-, phd- og post-doc-stillinger
 • personalkostnader til prosjektleder fra barnehageeier/skoleeier
 • kostnader knyttet til gjennomføring av intervensjonen

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Dokumenter

Kontaktpersoner