Gå direkte til innhold
 

35 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren

For å styrke forskningens bidrag til fornyelse og innovasjon i barnehage og grunnopplæring, kan barnehageeiere og skoleeiere i grunn- og videregående opplæring søke om midler til innovasjonsprosjekter.

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Velg
Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Meldinger:

31.05.2018: I forbindelse med at flere programmer lyser ut innovasjonsprosjekter i offentlig sektor til fristen 10. oktober, er strukturelle føringer om maksimum søkt beløp og egenfinansiering endret.

19.9.2018: Vi gjør oppmerksom på en liten endring i del 3 av utlysningen under punkt 3 "Obligatoriske vedlegg til søknaden". Det er krav om CV fra prosjektleder og de mest sentrale samarbeidspartnerne.

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Vi lyser ut inntil 35 millioner kroner totalt til nye innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren. Rammen skal dekke en prosjektperiode på to til fire år.

Dere kan søke om 3–7 millioner kroner fra Forskningsrådet. Forskningsrådets støtte gjelder kun FoU-aktiviteter. Støtten fra Forskningsrådet er begrenset til maksimalt 75% av de totale godkjente prosjektkostnadene.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknaden skal være i tråd med alle særskilte krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

Vi lyser ut midler til innovasjonsprosjekter som skal bidra til å nå målene i programplanen til FINNUT PDF - 793 KB
 
Flere program lyser ut innovasjonsprosjekter i offentlig sektor til fristen 10. oktober og søknadsbehandlingen vil bli samordnet. Søknaden kan blir vurdert som aktuell for finansiering fra andre programmer. Søkere må sende søknaden til det programmet søknaden er mest relevant for og oppgi hvilke(t) program søknaden i tillegg er relevant for i søknadsskjemaet. Det er ikke anledning til å sende inn samme søknad til flere program til denne fristen. 
 
Programmene som vil samordne søknadsbehandlingen er FORKOMMUNE, HELSEVEL, FINNUT og TRANSPORT. 
 

Om innovasjonsprosjekter

FINNUT vil legge til rette for at sektorens innovasjonsarbeid i større grad forankres i forskning. Vi vil at innovasjonsideen tar utgangspunkt i utdanningssektorens behov og aktuelle utfordringer. Vi lyser derfor ut midler til Innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren hvor barnehageeiere og skoleeiere i grunnopplæringen kan søke om støtte til forskningsbasert innovasjon i samarbeid med FoU-miljøer innenfor programmets ansvarsområde, se: FINNUTs programplan (revidert 2017) PDF - 793 KB .

FINNUT finansierer forskningsaktiviteter i innovasjonsprosjekter. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers er vanskelig å få til.

Søknadene om innovasjonsprosjekt skal:

 • beskrive hva slags utfordring i utdanningssektoren prosjektet tar sikte på å løse basert på eksisterende kunnskap
 • beskrive innovasjonsideen og forskningsbehovet
 • skissere potensiell nytte for utdanningssektoren
 • ha en konkret plan for implementering og realisering av innovasjonen, samt en plan for risikohåndtering

Hvem kan søke?

Barnehageeiere og skoleeiere i grunn- og videregående opplæring kan søke. Søker må være godkjent av myndighetene og underlagt gjeldende lovverk i Kunnskapsdepartementet.

Samarbeidspartnere i prosjektene kan, i tillegg til forskningsmiljøer som er en forutsetning for støtte, være andre offentlige virksomheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet.

Tematiske føringer

Alle temaområdene i programplanen er relevante for innovasjonsprosjekter, men temaområdene

 • A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte,
 • B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling og
 • C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse vil prioriteres.

Se nærmere omtale av temaområdene i FINNUTs programplan (revidert 2017) PDF - 793 KB .

I tråd med målgruppen for utlysningen, kan dere søke om støtte for prosjekter som tematisk retter seg inn mot barnehage og grunn- og videregående opplæring.

Finansiering

Dere kan søke om 3–7 millioner kroner fra Forskningsrådet. Forskningsrådets støtte gjelder kun FoU-aktiviteter. Støtten fra Forskningsrådet er begrenset til maksimalt 75% av de totale godkjente prosjektkostnadene. 

Søknader skal forankres i den prosjektansvarlige virksomheten gjennom egenfinansiering. Bekreftelse legges ved i eget vedlegg. Egenfinansiering kan være arbeidsinnsats og/eller kontantbidrag.

Forutsetninger for finansiering

For å bli vurdert for finansiering fra FINNUT, må følgende være innfridd:

 • søknaden skal være strategisk forankret hos søker
 • prosjektet skal ha minst en samarbeidspartner som er etablert med forskningsvirksomhet i Norge
 • alle partnere skal ha en tydelig beskrevet rolle i prosjektet

Statsstøtteregelverket

Støtten fra Forskningsrådet vil utgjøre statsstøtte når den blir gitt til et "foretak", det vil si til en aktør som driver økonomisk aktivitet. Å drive økonomisk aktivitet vil i denne sammenheng si å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Støtten fra Forskningsrådet skal være i samsvar med statsstøtteregelverket. Les mer om statsstøtteregelverket her.

Slik prioriterer vi søknadene

Ved prioritering mellom søknader vil FINNUT legge særlig vekt på prosjekter som kan bidra positivt til fornyelsesarbeid i sektoren. Her vurderer vi særlig følgende kriterier som til sammen teller 60 % av karakteren:

 • innovasjonsgrad og særlig nyhetselementer ved innovasjonen
 • prosjektkvalitet for FoU-prosjektet

I tillegg må søknaden ha tilstrekkelig høyt nivå på følgende kriterier som til sammen teller 40 % av karakteren:

 • forskningsgrad
 • nytte/verdiskapingspotensial
 • plan for implementering og realisering av innovasjonen
 • prosjektdeltakernes gjennomføringsevne for FoU-prosjektet

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter som gir porteføljen kjønnsbalanse prioriteres.

Dokumenter

Kontaktpersoner