Gå direkte til innhold
 

45 millioner kroner til forskning ved grunnskolelærerutdanningene

Vi lyser ut midler til strategisk og praktisk rettet forskning ved grunnskolelærerutdanningene.

Institusjonsforankret strategisk prosjekt Velg
Søknadsfrist:
25.04.2018 15:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

45 millioner kroner.

Vi forutsetter at institusjonene bidrar med egeninnsats på minimum 25 % av totalbudsjettet. Egenfinansiering kan være i form av arbeidsinnsats og/eller som et økonomisk bidrag.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Hvem kan søke?

Utlysningen er åpen for søknader fra universiteter og høyskoler med institusjonsakkreditering som utdanner grunnskolelærere (GLU). Forskningen må gjennomføres i grunnskolelærerutdanningenes fagmiljøer og skal bidra til profesjonsfaglig kompetanse.

Prosjektet det søkes støtte til må

 • ha høy vitenskapelig kvalitet og klart formulerte faglige mål
 • ha en tydelig og prioritert forankring i institusjonen(e) som søker
 • ha planer for utviklingen av forskningskompetanse og rekruttering   
 • ha planer for internasjonalisering og internasjonalt samarbeid
 • styrke strategisk viktige forskningsområder for utdanningen på områder hvor institusjonen har etablert mastergrads- og eventuelt ph.d.-programmer
 • ha nytteverdi for lærerutdanningen og profesjonsutøvelsen
 • bidra til samspill mellom forskning, utdanning og profesjonsutøvelse
 • involvere relevante brukere/aktører fra sektoren

Utlysningen er avgrenset til prosjekter som bidrar med ny kunnskap om følgende temaer i programplanen:

 • A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte

Vi ønsker prosjekter om undervisning og læring i alle skolefag og etterspør forskning innenfor didaktikk. Prosjektene kan også være fagoverskridende og belyse problemstillinger på tvers av skolefag og mellom skolefag.

Vi forventer at prosjektene

 • styrker forskningskapasiteten i de nye femårige grunnskolelærerutdanningene
 • bidrar til å styrke det forskningsbaserte grunnlaget for den nye grunnskolelærerutdanningen
 • bidrar til økt kvalitet og evne til å møte dagens og framtidige kompetansebehov i utøvelsen av læreryrket
 • utvikler faglige tyngdepunkt nasjonalt
 • har en plan for kunnskapsdeling og formidling
 • har planer for nasjonalt samarbeid
 • har planer om sampublisering

Strategisk forankring

I vurderingen av søknaden vil vi legge stor vekt på den strategiske begrunnelsen for prosjektet og prosjektets institusjonelle forankring, gjerne med henvisning til strategier og planer. Søknaden skal beskrive miljøet/miljøene per dags dato, og vise hvilke kompetansehevende effekter prosjektet skal ha i fagmiljøene og for utviklingen av kvaliteten i grunnskolelærerutdanningen.

Prosjekter dere utarbeider i samarbeid mellom to eller flere institusjoner, skal ha en klar forankring hos alle deltakende institusjoner.

Internasjonalt samarbeid

Søknaden må vise hvordan internasjonalt samarbeid kan bidra til å realisere de faglige målsettingene i prosjektet.

Rekruttering

Dersom det søkes om midler til en eller flere doktorgradsstipender og/eller postdoktorstillinger, skal søknaden vise hvilken rolle disse er tiltenkt i prosjektet.

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dersom prosjektet innvilges, kan prosjektansvarlig søke om utenlandsstipend for doktorgradsstipendiater og postdoktorer i prosjektet, samt forlengelse av postdoktorstipendperioden ved utenlandsopphold. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND

Forventet nytteverdi

Prosjektet skal gi ny kunnskap som kan bidra til å utvikle profesjonell praksis i tråd med samfunnet og skolens behov. Dere må derfor beskrive hvilken nytte dere forventer at resultatene fra prosjektet skal ha. Hvis dette ikke er mulig, må dere beskrive hvordan resultatene fra prosjektet kan tas i bruk eller nyttiggjøres på annen måte. Søknaden skal gi informasjon om hvorfor det er viktig å gjøre denne forskningen nå, hvordan prosjektet bygger på og videreutvikler eksisterende kunnskap og vise til relevante systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Utvikling av samspill

Prosjektet skal bidra til å utvikle samspillet mellom forskning, utdanning og profesjonsutøvelse. Dere kan søke om støtte til nettverksaktiviteter for bedre kunnskapsflyt og kompetansedeling og for tiltak som skal inkludere studenter i forskningen. Prosjektkostnadene hos alle samarbeidspartnerne skal inngå i de totale prosjektkostnadene. Prosjektorganisering, arbeidsdeling og forankring i virksomhetene skal fremgå av prosjektbeskrivelsen.

Krav til brukermedvirkning

For å sikre at prosjektene er relevante, stilles det krav om brukermedvirkning. Dette innebærer at brukerne/aktører fra utdanningssektoren deltar i alle faser og i styringen av prosjektet. Relevante brukere kan være skoleeiere, skoler og profesjonsutøvere.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder. 

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig institusjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig institusjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Dokumenter

Kontaktpersoner