Gå direkte til innhold
 

72 millioner til forskerprosjekter om og for utdanningssektoren

Vi lyser ut midler til forskerprosjekter som skal bidra til fornyelse av utdanningsforskningen gjennom internasjonalt og tverrfaglig forskningssamarbeid.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
22.11.2017 13:00 CET

Meldinger:

28.9.2017: I utlysningens del 3 "Spesielle føringer" er det lagt til et punkt øverst i listen "Annet" om bekreftelser fra samarbeidspartnere i søknaden.

10.10.2017: FINNUTs programplan er satt inn i ny mal, og heter nå "FINNUTs programplan (revidert 2017)". Innholdet i planen er ikke endret, kun tilpasset ny mal.

16.11.17: Vi gjør oppmerksom på at vi har lagt inn en presisering i punktet om hva som dekkes av personalkostnader i del C. Forskerstillinger kan også dekkes.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 72 millioner kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hvem kan søke?
 

Norske forskningsinstitusjoner; universiteter, høyskoler og institutter kan søke. (Se definisjon av forskningsinstitusjon PDF - 282 KB )

Tematiske føringer:
 

Utlysningen er åpen for prosjekter innenfor alle temaområdene i FINNUTs programplan, også prosjekter som ser på flere temaområder i sammenheng. Vi ønsker prosjekter som ser på utdanningsspørsmål i lys av aktuelle samfunnsendringer og som bidrar med analyser som er relevante for å løse de aktuelle samfunnsutfordringene. Vi etterspør særlig prosjekter innenfor:

  • styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse innenfor alle utdanningsnivåene
  • undervisning og læring innenfor høyere utdanning
  • voksnes læring og kompetanse
  • utdanning og sosiale forskjeller 

Strukturelle føringer:
 

  • Forskerprosjektet skal ta utgangspunkt i den internasjonale forskningsfronten og bidra til å styrke internasjonalt forskningssamarbeid. Vi vil legge vekt på at prosjektet har konkrete planer for internasjonalt samarbeid, internasjonal sampublisering og mobilitet.
  • Prosjekter som bidrar til fornyelse av forskningen tematisk, metodisk og/eller teoretisk vil bli prioritert. Vi vil i denne sammenhengen legge vekt på at prosjekter er tverrvitenskapelige og flerfaglige.
  • Prosjektet skal bidra til kompetansebygging og må inkludere  én eller flere rekrutteringsstillinger. Dette kan være doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater. Vi oppfordrer stipendiatene til å ta et utenlandsopphold.

Dokumenter

Kontaktpersoner