Gå direkte til innhold
 

50 millioner kroner til ett eller to sentre for barnehagerelevant forskning

Vi inviterer miljøene som har sendt inn obligatorisk skisse til fristen 18. januar til å sende inn søknad om støtte til senter for barnehagerelevant forskning – tidligere utlyst som kjernemiljø.

Institusjonsforankret strategisk prosjekt Velg
Søknadsfrist:
24.05.2017 18:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 50 millioner kroner til femårig senter for barnehagerelevant forskning.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Vi lyser ut midler til ett eller to sentre som skal styrke den tverrfaglige barnehagerelevante forskningen. Senteret/sentrene skal bidra til å øke forskningskvaliteten, -kompetansen og -kapasiteten på feltet. Senteret/sentrene skal ha ambisjoner om å etablere seg internasjonalt som et faglig uavhengig, sentralt og toneangivende forskningsmiljø på feltet.

Denne utlysningen skiller seg fra utlysninger av støtte til forskerprosjekter og annen prosjektstøtte ved at de forventede resultatene og effektene først og fremst er knyttet til kvalitetsbygging i fagmiljøene. Målsettingen er å skape fagmiljøer som kan gi styrket struktur, kapasitet og kompetanse på sentrale områder for forskningsfeltet. Forskningsaktivitetene i senteret bør ha en viss bredde innenfor hovedområdene deres, og de bør også være tverrfaglige.

Senteret/sentrene skal opprettes i tilknytning til eksisterende forskningsmiljø(er). En vesentlig del av aktiviteten ved det enkelte senteret skal samlokaliseres. Vi legger vekt på at det enkelte senter framstår som én fysisk enhet med en tydelig søkerinstitusjon som har det faglige og administrative ansvaret.

Senteret/sentrene er en tiårig satsing, men vil i første omgang opprettes for en periode på fem år med et budsjett på 50 millioner kroner. Vi vil evaluere senteret/sentrene i løpet av de første fem årene, og vi vil deretter vurdere om det/de skal videreføres med revidert prosjektbeskrivelse for en ny periode.

Senteret/sentrene skal:

  • produsere forskning av høy vitenskapelig kvalitet nasjonalt og internasjonalt, og ha ambisjoner om å vinne fram i konkurranse om forskningsmidler fra EUs rammeprogram H2020
  • ha tverrfaglig og bred metodisk tilnærming
  • bidra til at ny kunnskap blir kjent og anvendt i praksis
  • fremme utviklingen av god praksis i barnehagen og kvaliteten i barnehagelærerutdanningene
  • bidra til utdanning av kandidater på doktorgradsnivå innenfor barnehagerelevant forskning
  • samarbeide og utveksle erfaringer med relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
  • ha aktiviteter som er godt forankret i institusjonens planer og strategier
  • ha egenfinansiering. Med egenfinansiering mener vi kontantbidrag eller egeninnsats fra vertsinstitusjonen selv (søker) og/eller samarbeidspartnere.

Dersom søker ikke selv er en institusjon med ansvar for lærerutdanning, er det ønskelig at samarbeid med en eller flere slike institusjoner inngår i senteret/sentrene.

Faglige/tematiske føringer

Barnehagerelevant forskning innenfor følgende hovedområder skal vektlegges:

  • barns lek, læring og utvikling i alderen 0–6 år, individuelt og i grupper
  • kvalitetsutvikling, organisering og ledelse i barnehagen

Vi åpner opp for søknader som handler om ett eller begge av hovedområdene over og dette må avspeiles i budsjettet.  Senteret må ha planer for rekruttering og samarbeid på en måte som kan bidra til den nasjonale fagutviklingen.

Kontaktpersoner