Gå direkte til innhold
 

30 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren

For å styrke forskningens bidrag til fornyelse og innovasjon inviterer programmet enheter og virksomheter i utdanningssektoren til å søke om midler til innovasjonsprosjekter.

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Velg
Søknadsfrist:
24.05.2017 18:00 CEST

Meldinger:

Husk å opprette søknad i god tid før fristen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en ramme på 30 mill. kroner til nye innovasjonsprosjekter med oppstart i 2017 og med en prosjektperiode på to til fire år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknaden skal være i tråd med alle særskilte krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

 • Prosjektideen skal ta utgangspunkt i utdanningssektorens aktuelle behov og utfordringer.
 • Enheter og virksomheter i sektoren kan i samarbeid med FoU-miljøer søke om støtte til forskningsbasert innovasjon innenfor programmets ansvarsområde.
 • Støtten fra Forskningsrådet skal finansiere forskningsaktiviteter og føre til innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers er vanskelig å få til.

Søknadene skal

 • beskrive hva slags utfordring i utdanningssektoren prosjektet tar sikte på å løse, basert på eksisterende kunnskap
 • beskrive innovasjonsideen og forskningsbehovet
 • skissere potensiell nytte for utdanningssektoren
 • ha en konkret plan for implementering og realisering av innovasjonen, og for risikohåndtering

Målgruppe og type prosjekter

Innovasjonsprosjekter kan søkes av offentlige enheter og virksomheter i stat og kommune/fylkeskommune som driver forvaltning og tjenesteyting på utdanningsområdet. Virksomhetene kan være offentlig eller privat eid, men de må være godkjent av myndighetene og underlagt gjeldende lovverk i Kunnskapsdepartementet.

Vi gjør oppmerksom på at høyere utdanningsinstitusjoner kun kan stå som søkere i prosjekter hvor formålet er å fornye egen utdanningsvirksomhet. Dersom prosjektet innebærer samarbeid med forskere ved egen institusjon, er det nødvendig å klargjøre hvilken rolle de ulike aktørene skal ha i prosjektet.

Tematiske føringer

Alle temaområdene i programplanen er relevante, men vi vil prioritere prosjekter innenfor temaområdene

A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte,
B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling og
C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse

Se nærmere omtale av temaområdene i programplanen.

Utlysningen retter seg mot både barnehage, grunnopplæring, fagskoler, høyere utdanning og utdanning og opplæring for voksne. Vi etterspør spesielt prosjekter fra barnehageeiere og skoleeiere i grunnopplæringen.

Finansiering

For å komme i betraktning for finansiering må

 • søknaden være strategisk forankret hos søkeren
 • prosjektet ha minst én samarbeidspartner som er etablert med forskningsvirksomhet i Norge
 • alle partnere ha en tydelig beskrevet rolle i prosjektet

Forskningsrådets støtte til innovasjonsprosjekter gjelder kun FoU-aktiviteter, og finansierer inntil 80 % av FoU-kostnadene og inntil 6 millioner kroner.  Andre aktiviteter og tiltak som er nødvendige for å realisere innovasjonen, skal også beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Den prosjektansvarlige virksomheten skal bidra med egenfinansiering i form av arbeidsinnsats og/eller kontantbidrag. Bekreftelse på egenfinansiering skal legges ved søknaden (eget vedlegg).

Statsstøtteregelverket

Støtten fra Forskningsrådet vil utgjøre statsstøtte når den blir gitt til et "foretak", det vil si til en aktør som driver økonomisk aktivitet. Å drive økonomisk aktivitet vil i denne sammenhengen si å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Støtten skal være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Forskningsrådets prioriteringer

Ved tildelingen av midler vil Forskningsrådet tilstrebe god balanse mellom de tre prioriterte temaområdene i programplanen og de ulike nivåene i utdanningsløpet.

Vi vil legge særlig vekt på prosjekter som kan bidra positivt til fornyelsesarbeid i sektoren, særlig basert på følgende kriterier som til sammen vil telle 60 % av totalkarakteren:

 • innovasjonsgrad
 • prosjektkvalitet for FoU-prosjektet

Følgende kriterier teller 40 % av totalkarakteren:

 • forskningsgrad
 • nytte/verdiskapingspotensial
 • plan for implementering og realisering av innovasjonen
 • prosjektdeltakernes gjennomføringsevne for FoU-prosjektet

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter som bidrar til kjønnsbalanse i den samlede prosjektporteføljen bli prioritert.

Dokumenter

Kontaktpersoner