Gå direkte til innhold
 

50 millioner kroner til forskning ved grunnskolelærerutdanningene

Vi lyser ut midler til strategisk og praktisk rettet forskning ved grunnskolelærerutdanningene. Prosjektene må ha høy vitenskapelig kvalitet og være strategisk forankret.

Institusjonsforankret strategisk prosjekt Velg
Søknadsfrist:
26.04.2017 13:00 CEST

Meldinger:

16.3.2017: Oppdatert med beskrivelse av vurderingskriteriene for brukermedvirkning og forventet nytte.

Utlysningen er en samfinansiering mellom Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger (PROFESJON), Gode og effektive helse- omsorgs- og velferdsutdanninger (HELSEVEL), og Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT). Forskningsrådet lyser ut totalt inntil 165 millioner kroner til strategisk og praktisk rettet forskning i helse- og velferdsutdanningene, grunnskolelærerutdanning, ingeniørutdanning og økonomisk-administrativ utdanning (se lenker til høyre).

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

50 millioner kroner til grunnskolelærerutdanning.

10.2.2016: Vi forutsetter at institusjonene bidrar med egeninnsats på minimum 25 % av totalbudsjettet. Egenfinansiering kan være arbeidsinnsats og/eller økonomiske bidrag.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Denne utlysningen er åpen for søknader fra grunnskolelærerutdanninger ved universiteter og høyskoler.

Prosjektet det søkes støtte til må

 • ha høy vitenskapelig kvalitet og klart formulerte faglige mål
 • ha en tydelig og prioritert forankring i institusjonen(e) som søker
 • ha planer for utvikling av forskningskompetanse og rekruttering    
 • ha planer for internasjonalisering og internasjonalt samarbeid
 • styrke strategisk viktige forskningsområder for utdanningen på områder hvor institusjonen har etablert mastergrads- og eventuelt ph.d.-programmer
 • ha nytteverdi for lærerutdanningen og profesjonsutøvelsen
 • bidra til samspill mellom forskning, utdanning og profesjonsutøvelse
 • involvere relevante brukere/aktører fra sektoren

Strategisk forankring

I vurderingen av søknaden vil vi legge stor vekt på den strategiske begrunnelsen for prosjektet og prosjektets institusjonelle forankring, gjerne med henvisning til strategier og planer. Søknaden skal beskrive miljøet/miljøene per dags dato, og vise hvilke kompetansehevende effekter prosjektet skal ha i fagmiljøene og for utviklingen av kvaliteten i grunnskolelærerutdanningen.

Prosjekter utarbeidet i samarbeid mellom to eller flere institusjoner skal ha en klar forankring hos alle deltakende institusjoner.

Rekruttering

Dersom det søkes om midler til en eller flere doktorgradsstipender og/eller postdoktorstillinger, skal søknaden vise hvilken rolle disse er tiltenkt i prosjektet.

Internasjonalt samarbeid

Søknaden må vise hvordan internasjonalt samarbeid kan bidra til å realisere de faglige målsettingene i prosjektet.

Dersom prosjektet innvilges, kan prosjektansvarlig søke om utenlandsstipend for doktorgradsstipendiater og postdoktorer i prosjektet, samt forlengelse av postdoktorstipendperioden ved utenlandsopphold. Utlysning av stipendordningen blir gjort tilgjengelig i løpet av første halvår 2017 under navnet UTENLANDSSTIPEND.

Forventet nytteverdi

Prosjektet skal gi ny kunnskap som kan bidra til å utvikle profesjonell praksis i tråd med samfunnet og skolens behov. Dere må derfor beskrive hvilken nytte dere forventer at resultatene fra prosjektet skal ha. Hvis dette ikke er mulig, må dere beskrive hvordan resultatene fra prosjektet kan tas i bruk eller nyttiggjøres på annen måte. Søknaden skal gi informasjon om hvorfor det er viktig å gjøre denne forskningen nå, hvordan prosjektet bygger på og videreutvikler eksisterende kunnskap, og vise til relevante systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Samspill

Prosjektet skal bidra til å utvikle samspillet mellom forskning, utdanning og profesjonsutøvelse. Det kan søkes om støtte til nettverksaktiviteter som bidrar til kunnskapsflyt og kompetansedeling og tiltak for å involvere studenter i forskningen. Prosjektkostnader hos alle samarbeidspartnerne skal inngå i de totale prosjektkostnadene. Prosjektorganisering, arbeidsdeling og forankring i virksomhetene skal fremgå av prosjektbeskrivelsen.

Brukermedvirkning

For å sikre at prosjektene er relevante stilles det krav om brukermedvirkning. Dette innebærer at brukerne/aktører fra utdanningssektoren deltar i alle faser og i styringen av prosjektet. Relevante brukere kan være skoleeiere, skoler og profesjonsutøvere.

Tematiske føringer

Denne utlysningen er åpen for søknader fra universiteter og høyskoler med institusjonsakkreditering som utdanner grunnskolelærere (GLU). Forskningen må gjennomføres i grunnskolelærerutdanningenes fagmiljøer og skal bidra til profesjonsfaglig kompetanse.

Utlysningen er avgrenset til prosjekter som bidrar med ny kunnskap om følgende temaer i programplanen:

 • A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
 • B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling  

Vi vil prioritere prosjekter innenfor engelsk- og matematikkdidaktikk, men etterspør prosjekter om didaktikk i alle fag. Digitalisering i skolen er også en aktuell problemstilling.  

Det forventes at prosjektene

 • styrker forskningskapasiteten i de nye femårige lærerutdanningene
 • bidrar til å styrke det forskningsbaserte grunnlaget for den nye grunnskolelærerutdanningen
 • bidrar til økt kvalitet og evne til å møte faktiske og framtidige kompetansebehov i utøvelsen av læreryrket
 • utvikler faglige tyngdepunkt nasjonalt
 • har en plan for kunnskapsdeling og formidling
 • har planer for nasjonalt samarbeid

Dokumenter

Kontaktpersoner