Gå direkte til innhold
 

Obligatorisk skisse for søknader om kjernemiljø for barnehagerelevant forskning

FINNUT lyser ut obligatoriske skisser med frist 18. januar 2017, i forbindelse med at det planlegges en utlysning av midler til et eller to kjernemiljøer for barnehagerelevant forskning med frist 24. mai 2017. Miljøer som ønsker å sende inn søknader til fristen 24. mai 2017 må sende inn obligatorisk skisse til fristen 18. januar 2017.

Skisse Velg
Søknadsfrist:
18.01.2017 13:00 CET

Meldinger:

Vi gjør oppmerksom på at søknader til hovedutlysningen med frist i mai 2017 som ikke bygger på en skisse innsendt til fristen 18. januar vil bli avvist.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

For hovedutlysningen med frist 24. mai 2017: inntil 50 millioner kroner til kjernemiljø for barnehagerelevant forskning

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Vi planlegger å lyse ut midler til ett eller to kjernemiljøer som skal styrke den tverrfaglige barnehagerelevante forskningen. Kjernemiljøet/-miljøene skal bidra til å øke forskningskvaliteten, -kompetansen og -kapasiteten på feltet. Kjernemiljøet/-miljøene skal ha ambisjoner om å etablere seg internasjonalt som et faglig uavhengig, sentralt og toneangivende forskningsmiljø på feltet.

Kjernemiljøet/-miljøene skal opprettes i tilknytning til eksisterende forskningsmiljø(er). En vesentlig del av aktiviteten ved det enkelte kjernemiljø skal samlokaliseres. Vi legger vekt på at miljøet framstår som en fysisk enhet med en tydelig søkerinstitusjon med faglig og administrativt ansvar.

Kjernemiljøet/-miljøene er en 10-årig satsing, men vil i første omgang opprettes for en periode på 5 år. Etter 5 år vil miljøet/miljøene evalueres, og det vil bli vurdert om det/de skal videreføres med revidert prosjektbeskrivelse for en ny periode, jf. tildelingsbrev av 28. juni 2016 fra Kunnskapsdepartementet PDF - 104 KB .

Kjernemiljøet/-miljøene skal:

  • produsere forskning av høy vitenskapelig kvalitet nasjonalt og internasjonalt, og ha ambisjoner om å vinne frem i konkurranse om forskningsmidler fra EUs rammeprogram/H2020
  • ha tverrfaglig og bred metodisk tilnærming
  • bidra til at ny kunnskap blir kjent og anvendt i praksis
  • fremme utviklingen av god praksis i barnehagen og kvaliteten i lærerutdanningene
  • bidra til utdanning av kandidater på doktorgradsnivå innenfor barnehagerelevant forskning
  • samarbeide og utveksle erfaringer med relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
  • ha aktivitet som er godt forankret i institusjonens planer og strategier
  • ha egenfinansiering. Med egenfinansiering menes kontantbidrag eller egeninnsats fra vertsinstitusjonen selv (søker) og/eller samarbeidspartnere

Dersom søker ikke selv er en institusjon med ansvar for lærerutdanning, er det ønskelig at samarbeid med en eller flere slike institusjoner inngår i miljøet.

Invitasjon til å sende inn skisse

Relevante forskningsmiljøer inviteres til å sende inn skisse for hvordan et slikt kjernemiljø skal bidra til å nå målene for den planlagte utlysningen. Skissen må følge oppgitt mal.

Vi gjør oppmerksom på at Forskningsrådet vil offentliggjøre tittel og søkerinstitusjon for alle innsendte skisser.

Andre nettsider

Kontaktpersoner