Gå direkte til innhold
 

40 millioner til kompetanseprosjekter for utdanningssektoren

Prosjektene skal bidra til kompetanseutvikling i bred forstand gjennom sterk brukermedvirkning og tett samspill mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse. Kompetanse kan utvikles på ulike måter, eksempelvis gjennom å styrke forskningskapasitet, fornye praksis i barnehager, skoler, opplærings- og utdanningsinstitusjoner og øke formell forskningskompetanse.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
23.11.2016 13:00 CET

Meldinger:

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen. Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknad som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknader før etter søknadsfristen.

8.9.2016: Malen for prosjektbeskrivelse er endret. To setninger er fjernet i veiledningen til punkt 7.
15.6.2016: Vi har endret krav til fonttype og skriftstørrelse for prosjektbeskrivelse og CV. Se oppdatert informasjon om dette i malen for prosjektbeskrivelse.
11.10.2016: Det er gjort gjennomgående endringer i utlysningsteksten. Vedlegget med føringer for kompetanseprosjekter er erstattet med vedlegg med vurderingkriteriene for søknadstypen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Programmet lyser ut inntil 40 mill. kroner til tre- eller fireårige prosjekter.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Målet med kompetanseprosjektene er å styrke brukernes deltakelse i kunnskapsutviklingen og utvikle nye modeller for samspill mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i utdanningssektoren. Prosjektene skal være begrunnet ut fra identifiserte behov for ny kunnskap i barnehager, skoler, opplærings- og utdanningsinstitusjoner. Prosjektene skal også bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for profesjonene i praksisfeltet.

Faglige/tematiske føringer
Programmet lyser ut midler til kompetanseprosjekter innenfor samtlige temaområder i programplanen, men oppfordrer spesielt til prosjekter

 • innen temaområdene A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte og B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
 • som bidrar til å forbedre undervisnings- og læringsprosesser innenfor sentrale fag og ferdighetsområder på alle nivåer i utdanningsløpet
 • som ser temaområde A og B i sammenheng med temaområde C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse. Aktuell tematikk er nærmere omtalt i programplanen på side 17 til 19.

Strukturelle føringer

 • Prosjektene skal øke forskningskapasiteten på områder som er sentrale for å utvikle og fornye praksis og bygge forskningsbasert kompetanse i praksisfeltet. Søknadene må skissere konkrete planer for langsiktig kapasitets- og kompetansebygging på området.
 • For å sikre at prosjektene er nyttige og relevante for brukere, elever og studenter, stilles det krav om brukermedvirkning. Dette innebærer at brukerne deltar i alle faser og i styringen av prosjektet. Relevante samarbeidspartnere er: barnehageeiere, skoleeiere, barnehager, skoler, opplærings- og utdanningsinstitusjoner og/eller sammenslutninger av disse. I de tilfeller der høyere utdanningsinstitusjoner både er bruker og forskningsutførende part, må søknaden klargjøre hvilke roller de ulike deltakerne har i prosjektet. Det er også mulig å involvere flere aktører fra for eksempel privat og/eller frivillig sektor i prosjektet.
 • Brukerne som medvirker som samarbeidspartnere i prosjektet må dokumentere at de har behov for kompetansen som bygges opp i prosjektet og bidra med egeninnsats og/eller kontantbidrag som tilsvarer minst 10 % av beløpet som søkes fra FINNUT.  
 • Vi oppfordrer søkerinstitusjonen til å bidra med egenandel i prosjektet.
 • For å styrke samspillet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse oppfordres det til at en eller flere lærerutdanninger involveres i prosjektene der det er naturlig.
 • Søknaden må ha konkrete planer for brukerrettet formidling og ha en langsiktig strategi for spredning og implementering av forskningsresultater i praksis. Lærerutdanningene er en sentral målgruppe her. Utførende forskningsmiljø skal også dokumentere resultater gjennom vitenskapelig publisering.
 • Det er ønskelig at prosjektet har samarbeid med ledende internasjonale fagmiljøer.
 • Det oppfordres til rekrutteringsstillinger i prosjektene.

Kontaktpersoner