Gå direkte til innhold
 

48 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren

For å styrke forskningens bidrag til fornyelse inviterer programmet enheter og virksomheter i utdanningssektoren til å søke om midler til innovasjonsprosjekter.

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Velg
Søknadsfrist:
20.04.2016 13:00 CEST

Meldinger:

18.2.2016: Merk: informasjon om hvordan kriteriene vektes ved fastsetting av karakter er lagt inn i siste avsnitt på denne siden.

Husk å opprette søknaden i god tid før søknadsfristen. Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknad som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknader før etter søknadsfristen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på inntil 48 mill. kroner til nye Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) med oppstart i 2016. Rammen skal dekke en prosjektperiode på inntil fire år. Støtten skal være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Søknaden skal være i tråd med krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

Om innovasjonsprosjekter
FINNUT vil legge til rette for at sektorens innovasjonsarbeid i større grad forankres i forskning. Vi vil at innovasjonsideen tar utgangspunkt i utdanningssektorens behov og aktuelle utfordringer. Vi lyser derfor ut midler til Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) hvor utdanningssektorens enheter og virksomheter kan søke om støtte til forskningsbasert innovasjon i samarbeid med FoU-miljøer innenfor programmets ansvarsområde.

Se mer informasjon om programmet i programplanen.

FINNUT finansierer forskningsaktiviteter i innovasjonsprosjekter. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers er vanskelig å få til.

Innovasjonsprosjektene skal:

 • basert på eksisterende kunnskap beskrive hva slags utfordring i utdanningssektoren prosjektet tar sikte på å løse
 • beskrive innovasjonsideen og forskningsbehovet
 • skissere potensiell nytte for utdanningssektoren
 • ha en konkret plan for implementering og realisering av innovasjonen, samt risikohåndtering

Målgruppe og type prosjekter
Innovasjonsprosjekter kan søkes av offentlige enheter og virksomheter i stat og kommune/fylkeskommune som driver forvaltning og tjenesteyting på utdanningsområdet. Virksomhetene kan være offentlig eller privat eid, men de må være godkjent av myndighetene og underlagt gjeldende lovverk i Kunnskapsdepartementet.

Vi gjør oppmerksom på at høyere utdanningsinstitusjoner kun kan stå som søkere i prosjekter hvor formålet er å fornye egen utdanningsvirksomhet. Dersom prosjektet innebærer samarbeid med forskere ved egen institusjon, er det nødvendig å avklare hvilken rolle de ulike aktørene skal ha i prosjektet.

Innovasjonsprosjektene i FINNUT har en varighet på 2-4 år.

Tematiske føringer
Alle temaområdene i programplanen er relevante for innovasjonsprosjekter, men temaområdene A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte, B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling og C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse vil prioriteres. Se nærmere omtale av temaområdene i programplanen s. 17 og 18.

Programmet ønsker innovasjonsprosjekter i alle deler av sektoren og utlysningen omfatter både barnehage, grunnopplæringen, fagskoler, høyere utdanning og voksenopplæring.

Finansiering
Det kan søkes om 3-6 millioner kroner fra Forskningsrådet. Forskningsrådet finansierer forskningsaktivitetene i prosjektene, og inntil 80 % av de totale prosjektkostnadene.

Søknader skal forankres i søkerens enhet/virksomhet, og egenfinansiering skal være avklart. Egenfinansiering kan være arbeidsinnsats og/eller kontantbidrag.

Forutsetninger for finansiering
For å komme i betraktning for finansiering fra FINNUT, må følgende være innfridd:

 • Søknaden skal være strategisk forankret hos søker
 • Prosjektet skal ha minst en samarbeidspartner som er etablert med forskningsvirksomhet i Norge
 • Alle partnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet

Statsstøtteregelverket
Støtten fra Forskningsrådet vil utgjøre statsstøtte når den blir gitt til et "foretak", det vil si til en aktør som driver økonomisk aktivitet. Å drive økonomisk aktivitet vil i denne sammenheng si å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Støtten skal være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Prioriteringer
Ved tildeling av prosjektstøtte vil det tilstrebes en balanse mellom de tre prioriterte områdene i programplanen og de ulike nivåene i utdanningsløpet.

Ved prioritering mellom søknader vil FINNUT legge særlig vekt på prosjekter som kan bidra positivt til fornyelsesarbeid i sektoren. Her vurderes særlig følgende kriterier som til sammen teller 60 % av karakteren:

 • Innovasjonsgrad og særlig nyhetselementer ved innovasjonen
 • Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet

I tillegg må søknaden ha tilstrekkelig høyt nivå på følgende kriterier som til sammen teller 40 % av karakteren:

 • Forskningsgrad
 • Nytte/verdiskapingspotensial
 • Plan for implementering og realisering av innovasjonen
 • Prosjektdeltakernes gjennomføringsevne for FoU-prosjektet

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter som gir porteføljen kjønnsbalanse prioriteres.

 

Andre nettsider

Kontaktpersoner