Gå direkte til innhold
 

Forprosjekter for å utvikle innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren

For å styrke forskningens bidrag til utviklings- og endringsprosesser i utdanningssektoren inviteres brukere i sektoren til å søke om forprosjektmidler for å utvikle innovasjonsprosjekter.

Forprosjekt Velg
Søknadsfrist:
25.11.2015 13:00 CET

Meldinger:

Merk at utlysningen har status planlagt og kan endres fram til seks uker før søknadsfristen.

Status:

Kansellert

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 2,5 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

FINNUT skal medvirke til innovasjon i utdanningssektoren. Målet er å styrke forskningens bidrag til utviklings- og endringsprosesser i barnehager, skoler, utdannings- og opplæringsinstitusjoner og legge til rette for en kunnskapsutvikling som tar utgangspunkt i brukernes kunnskapsbehov.

Forprosjektene skal bidra til å utarbeide innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Forprosjekt kan bl.a. brukes til å få på plass og etablere samarbeidsrelasjoner. Formålet med innovasjonsprosjekter er å utløse FoU-aktivitet i offentlig sektor som bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i sektoren og hos brukerne. I utdanningssektoren kan innovasjon eksempelvis bety utvikling av nye verktøy og metoder for bruk i undervisnings- og læringssituasjoner, nye systemer og modeller for organisering og samarbeid i utdanningsinstitusjoner, nye ledelsesformer og former for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og foreldre, elever og studenter, se nærmere omtale i programplanen s. 7.

Forskning kan spille ulike roller i slike prosesser. FINNUT ønsker å stimulere til forskningsbasert innovasjon, dvs. innovasjon der forskningsresultater utgjør grunnlaget for innovasjon. Programmet ønsker videre å stimulere til innovasjon med forskermedvirkning, dvs. innovasjon der forskere bidrar med sin kompetanse inn i innovasjonsprosessene.

Innovasjonsprosjekter vil kreve tett samarbeid mellom brukere i statlig og kommunal forvaltning og tjenesteyting og FoU-miljøer om utviklings- og endringsprosesser i utdanningssektoren, og kan inkludere samarbeid med næringslivet. Forprosjektene skal bidra til å etablere slikt samarbeid. Forprosjektene kan søkes av brukere i statlig og kommunal forvaltning og tjenesteyting. Innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren er nærmere omtalt i programplanen s. 15. Innovasjonsprosjekter kan kun søkes av brukere i utdanningssektoren. Les mer om innovasjon i FINNUT her.

Alle temaområdene i programplanen er relevante for innovasjonsprosjekter, men temaområdene A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte, B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling og C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse fremstår som særlig relevante. For nærmere omtale se programplanen s. 12-14. Programmet ønsker innovasjonsprosjekter i alle deler av sektoren og utlysningen av forprosjekter omfatter både barnehage, grunnopplæringen, fagskoler, høyere utdanning og voksenopplæring.

Forprosjektene skal forberede utarbeidelsen av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor som etter planen vil bli lyst ut med søknadsfrist i november 2016.

Dokumenter

Kontaktpersoner