Gå direkte til innhold
 

Voksnes læring, kompetanse og deltakelse i arbeidslivet

Det utlyses 30 mill. kr til forskerprosjekter som skal gi kunnskap for å sikre god deltakelse i arbeidslivet.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
09.09.2015 13:00 CEST

Meldinger:

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen. Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknad som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknader før etter søknadsfristen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 30,0 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Programmene VAM og FINNUT samarbeider om denne utlysningen av 30 mill. kroner til forskerprosjekter om voksnes læring, kompetanse og deltakelse i arbeidslivet.

Søknadsskjemaet finnes kun på VAM sine utlysningsider.
Se spesielle føringer for utlysningen og opprett søknad ved å klikke på denne lenken.

 

Utdanning og kompetanse er viktig grunnlag for en stabil tilknytning til arbeidslivet. Det er også mange som er i arbeidslivet som står i fare for å falle ut. Det tilbys ulike typer opplæring og kompetanseutviklingstiltak, men det er lite kunnskap om virkningene av slike tiltak og hvilken betydning de har for den enkelte, for virksomheten, eller for samfunnet som helhet. Likeledes er det behov for kunnskap om hvordan utdannings- og opplæringssystemer kan bidra til kvalifisering og kapasitetsbygging også i et livslangt perspektiv. Kunnskap om hvordan ulike typer tiltak bidrar til integrering og å kvalifisere for arbeid er essensielt for framtidig utvikling. Utlysningen etterspør prosjekter som kan belyse sammenhengene mellom voksnes læring, utdanning og deltakelse i arbeidslivet.

Aktuelle temaer er blant annet:

 • hva kjennetegner ulike tiltaks innhold, leveringsform og kvalitet?
 • hva har betydning for ulike grupper voksne?
 • hvordan blir ulike grupper voksnes kompetanse nyttet?
 • virkninger av utdanningssystemet, yrkesutdanninger og opplæringstiltak for deltakelse i arbeidslivet
 • virkemidler for å heve kompetansen i befolkningen, på arbeidsplasser og i utdanningssystemet, i arbeids- og velferdsetaten og gjennom andre leverandører
 • konsekvenser av utdannings- og kvalifiseringstiltak for ulike innvandrergrupper
 • virkemidler for integrering av voksne med lav utdanningsbakgrunn
 • hva som hemmer og fremmer voksnes læring
 • læringsprosesser og institusjonelle rammer
 • sammenheng mellom læring, kompetanse og produktivitet
 • læring på arbeidsplassen, nye teknologistøttede arbeidsformer og innovasjon
 • arbeidsmarkedets utvikling på tilbud og etterspørsel av kompetanse
 • faktorer bak et læringsintensivt arbeidsliv

Det er et mål å styrke forskningens kvalitet og kapasitet på temaområdet gjennom:

 • samarbeid og nettverk mellom forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • samarbeid mellom ulike fag og forskningstradisjoner på området
 • komparative prosjekter som studerer effekter og konsekvenser av voksnes læring på tvers av sektorer, bransjer, regioner og/eller land
 • brukermedvirkning

Det er mulig å søke om mellom fem og ti millioner kroner. Det er ønskelig å få søknader om støtte til både større og mindre prosjekter innenfor dette intervallet.

Dokumenter

Kontaktpersoner