Gå direkte til innhold
 

30 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren

For å styrke forskningens bidrag til utviklings- og endringsprosesser inviterer programmet enheter og virksomheter i utdanningssektoren til å søke om midler til innovasjonsprosjekter.

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Velg
Søknadsfrist:
27.05.2015 13:00 CEST

Meldinger:

Søknaden vil bli aktiv 1. februar 2015

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 30,0 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren søkes av enheter og virksomheter i sektoren i samarbeid med FoU-miljøer og næringsliv. Målet med prosjektene er å bidra til nyskaping i utdanningssektoren. Dette kan innebære utvikling og utprøving av nye metoder og læringsressurser, nye ledelses- og arbeidsformer og nye styrings- og organisasjonsmodeller.

Prosjektene skal føre til økt verdiskaping. Dette kan for eksempel bety bedre elevresultater, lavere frafall, mindre mobbing, bedre samhandling i virksomhetene, smartere organisering og mer effektiv drift av barnehager, skoler, opplærings- og utdanningsinstitusjoner. Potensialet ved bruk av ny teknologi bør utforskes der det er relevant.

Prosjektene skal bidra til å styrke forskningens rolle i utviklings- og endringsprosesser i utdanningssektoren og dette kan skje på ulike måter. Forskning kan for eksempel bidra til å få frem nye ideer, formulere problemstillinger, dokumentere effekter og risiko og spre kunnskap. Utlysningen gjelder både forskningsbasert innovasjon og innovasjon med forskermedvirkning. Se nærmere omtale i programplanen s. 10.

Innovasjonsprosjekter vil kreve tett samarbeid mellom enheter i statlig og kommunal forvaltning, virksomheter i sektoren, FoU-miljøer og næringsliv. Dette kan for eksempel bety et samarbeid mellom forskere, lærere, skole-/barnehageledere og teknologiutviklere, med tydelig forankring hos skole-/barnehageeier. Forskningsrådet kan finansiere inntil 80 % av prosjektkostnadene.

Innovasjonsprosjekter kan søkes av offentlige enheter og virksomheter i stat og kommune/fylkeskommune som driver forvaltning og tjenesteyting på utdanningsområdet. Virksomhetene kan være offentlig eller privat eid, men de må være godkjent av myndighetene og underlagt gjeldende lovverk i Kunnskapsdepartementet. Vi gjør oppmerksom på at høyere utdanningsinstitusjoner kun kan stå som søkere i prosjekter hvor formålet er å endre egen utdanningsvirksomhet. Dersom prosjektet innebærer samarbeid med forskere ved egen institusjon er det nødvendig å avklare hvilken rolle de ulike aktørene skal ha i prosjektet.

Alle temaområdene i programplanen er relevante for innovasjonsprosjekter, men temaområdene A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte, B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling og C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse fremstår som særlig relevante, se nærmere omtale i programplanen s. 17 og 18. Programmet ønsker innovasjonsprosjekter i alle deler av sektoren og utlysningen omfatter både barnehage, grunnopplæringen, fagskoler, høyere utdanning og voksenopplæring.

Ved tildeling av prosjektstøtte vil det tilstrebes en balanse mellom alle områdene i programmet.

Kontaktpersoner