Gå direkte til innhold
 

28 millioner til kompetanseprosjekter for utdanningssektoren.

Prosjekter skal bidra til kompetanseutvikling i bred forstand gjennom sterk brukermedvirkning og tett samspill mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse. Kompetanse kan utvikles på ulike måter, eksempelvis gjennom å styrke forskningskapasitet, fornye praksis i barnehager, skoler, opplærings- og utdanningsinstitusjoner og øke formell forskningskompetanse.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
26.11.2014 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningsteksten kan bli endret fram til den gjøres aktiv.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Programmet lyser ut inntil 28,0 mill. kroner til fireårige prosjekter.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Målet med kompetanseprosjektene er å styrke brukernes deltakelse i kunnskapsutviklingen og utvikle nye modeller for samspill mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i utdanningssektoren. Prosjektene skal være begrunnet ut fra identifiserte behov for ny kunnskap i barnehager, skoler, opplærings- og utdanningsinstitusjoner. Prosjektene skal også bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for profesjonene i praksisfeltet.

Faglige/tematiske føringer:

Programmet lyser ut midler til kompetanseprosjekter innenfor samtlige temaområder i programplanen, men prosjekter innen temaområdene A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte og B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling vil bli prioritert. Prosjekter som bidrar til å forbedre undervisnings- og læringsprosesser innen sentrale fag og ferdighetsområder på alle nivåer i utdanningsløpet etterspørres. Det er også behov for prosjekter som ser dette i sammenheng med temaområde C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse. Aktuell tematikk er nærmere omtalt i programplanen på side 17 til 19.

Strukturelle føringer:

  • Prosjektene skal  øke forskningskapasiteten på områder som er sentrale for å utvikle og fornye praksis og bygge forskningsbasert kompetanse i praksisfeltet. Søknadene må skissere konkrete planer for  langsiktig kapasitets- og kompetansebygging på området.
  • For å sikre at prosjektene er nyttige og relevante for brukere, elever og studenter stilles det krav om brukermedvirkning. Dette  innebærer at brukerne deltar i alle faser og i styringen av prosjektet. Relevante samarbeidspartnere er: barnehageeiere, skoleeiere, barnehager, skoler,  opplærings- og utdanningsinstitusjoner og/eller sammenslutninger av disse. I de tilfeller der høyere utdanningsinstitusjoner både er bruker og forskningsutførende part må søknaden klargjøre hvilke roller de ulike deltakerne har i prosjektet. Det er mulig å involvere flere aktører fra for eksempel privat og/eller frivillig sektor i prosjektet.
  • Brukerne som medvirker som samarbeidspartnere i prosjektet må dokumentere at de har behov for kompetansen som bygges opp i prosjektet og bidra med egeninnsats/ kontantbidrag som dekker minst 10 pst. av totalkostnaden for prosjektet.
  • For å styrke samspillet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse bør en eller flere lærerutdanninger involveres i prosjektene.
  • Søknaden må ha konkrete planer for brukerrettet formidling og ha en langsiktig strategi for spredning og implementering av forskningsresultater i praksis. Lærerutdanningene er en sentral målgruppe her.

Se også:

Andre nettsider

Kontaktpersoner