Gå direkte til innhold
 

28 millioner til forskerprosjekter om spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning

Søkere inviteres til å utarbeide prosjekter om årsaker til bruk og effekter av spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.02.2014 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 28,0 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Faglige/tematiske føringer:
Alle temaområdene i programplanen er relevante for denne utlysningen og programmet ønsker prosjekter innenfor de ulike temaområdene og prosjekter som ser tematikk i sammenheng og bidrar med analyser på tvers av områdene.

Forskningen kan både ha en individorientert og en systemorientert tilnærming til spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning og programmet ønsker forskning som kan belyse fenomenet fra ulike perspektiver og se det i forhold til utviklingen i barnehager, skoler og opplæringsinstitusjoner mer generelt. Forskning som kan bidra med ny kunnskap om hva som hemmer eller fremmer en inkluderende barnehage og skole og som analyserer systemiske og/eller individuelle årsaker til bruk og effekter av spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning vil bli prioritert.

Forskning som kan bidra med ny kunnskap om hvordan digital teknologi og nye kommunikasjonsarenaer kan muliggjøre deltakelse og læring for barn og unge med ulike forutsetninger er relevant og aktuelt. Videre er det ønskelig at forskningen løfter frem barnet og elevens perspektiv og bidrar med ny kunnskap om språkutvikling, matematikkvansker og spesialpedagogiske tiltak innenfor ulike fag.

Strukturelle føringer:
  • Prosjektet skal ta utgangspunkt i nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus på området.
  • Det oppfordres til samarbeid på tvers av fag og forskningsmiljøer for å utnytte og utvikle nasjonal kompetanse på området.
  • Internasjonalt prosjektsamarbeid vil bli vektlagt.
  • Det er ønskelig at forskningen bidrar til faglig/metodisk fornyelse. Komparative, longitudinelle, eksperimentelle/kvasieksperimentelle studier og intervensjons- og designstudier vil bli prioritert.
  • Forskning som utnytter tilgjengelig data/databaser vil bli vektlagt og analyser som gjør bruk av ulike datakilder og metodekompetanse er ønsket.
  • Prosjektet skal bidra til kompetansebygging i forskningsmiljøene og kan inkludere rekrutteringsstillinger. Dette kan være doktorgrads- eller postdoktorstipendiat.

     

Dokumenter:

Kontaktpersoner