Gå direkte til innhold
 

40 millioner til kompetanseprosjekter for å styrke praksisfeltet i utdanningssektoren

Søkere inviteres til å utarbeide prosjekter med brukermedvirkning som kan bidra med ny kunnskap på faglige temaer som har stor betydning for utvikling av praksis i barnehager, skoler, opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
12.02.2014 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 40,0 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Kompetanseprosjekter er et virkemiddel i FINNUT for å styrke brukernes medvirkning i kunnskapsutviklingen på feltet. Kompetanseprosjektene skal bidra til forskerutdanning og langsiktig kompetansebygging i norske forskningsmiljøer på områder av betydning for utvikling av praksis. Prosjektene skal være begrunnet ut fra identifiserte behov for ny kunnskap i barnehager, skoler, opplærings- og utdanningsinstitusjoner og bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutdanningene og profesjonsutøverne.

Faglige-/tematiske føringer:
Programmet lyser ut midler til kompetanseprosjekter innenfor samtlige temaområder i programplanen, men temaområde B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling vil bli prioritert. Det er også behov for kompetanseprosjekter som ser temaområdene i sammenheng og det er i særlig grad behov for å se temaområde B i sammenheng med temaområdene A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte og C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse. Aktuell tematikk er nærmere omtalt i programplanen på s. 12-14.

Strukturelle føringer:

  • Prosjektene skal styrke forskerutdanningen og bidra til langsiktig kompetanseoppbygging i forskningsmiljøene og det stilles krav om minst én rekrutteringsstilling i prosjektet.
  • For å sikre prosjektets praksisrelevans stilles det krav om samarbeid med brukere i praksisfeltet. Relevante brukere er: barnehageeiere, skoleeiere, barnehager, skoler, opplærings- og utdanningsinstitusjoner og/eller sammenslutninger av disse. Det er mulig å involvere flere aktører i prosjektet både som finansierende part og/eller forskningsutførende part. 
  • For å styrke samarbeidet mellom forskning, profesjonsutdanning og praksisfelt er det aktuelt å involvere én eller flere lærerutdanningsinstitusjoner i prosjektene. 
  • Samarbeidspartnere må tilsammen bidra med egenfinansiering som dekker minst 20 pst. av totalkostnaden for prosjektet. Dette kan være kontantbidrag og frikjøp av arbeidstid for å delta i prosjektet. 
  • Samarbeidspartnerne som medvirker, må dokumentere at de har behov for kompetansen som bygges opp i prosjektet. Partnerne bidrar aktivt i styringen av prosjektet.
  • Planer for relevant nasjonalt og internasjonalt samarbeid vektlegges positivt.
  • Prosjektet må klargjøre hvordan forskningsresultatene skal spres til relevante brukere og skissere planer for hvordan forskningsresultatene kan tas i bruk i praksisfeltet og i lærerutdanningene.
     

Vedlegg:

Kontaktpersoner