Gå direkte til innhold
 

50 millioner til forskerprosjekter om barnehager og grunnopplæringen

Søkere inviteres til å utarbeide forskningsprosjekter om barnehager og grunnopplæringen. Forskningen skal bidra med ny kunnskap om læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte og styring, ledelse og resultatoppnåelse i sektoren.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.02.2014 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 50,0 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Faglige/tematiske føringer:
Alle temaområdene i programplanen er relevante for denne utlysningen, men temaområdene A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte og C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse vil bli prioritert. Aktuelle tematikk er nærmere omtalt i programplanen på s. 12-13. Programmet ønsker prosjekter innenfor de ulike temaområdene i programplanen og prosjekter som ser tematikk i sammenheng og bidrar med analyser på tvers av områdene.

Utlysningen gjelder forskning om barnehager, grunnskolen og videregående opplæring, men omfatter også prosjekter som ser på overgangene i utdanningsløpet og overgangen til videre studier og arbeidsliv. Prosjekter som ser på samspillet mellom utdanningssystemet og den læring og kunnskapsutvikling som skjer i samfunns- og arbeidsliv for øvrig, er her særlig aktuelle.

Strukturelle føringer:
 

  • Prosjektet skal ta utgangspunkt i nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus på området.
  • Det er ønskelig at forskningen bidrar til faglig/metodisk fornyelse og komparative, longitudinelle, eksperimentelle/kvasi-eksperimentelle studier og intervensjons- og designstudier vil bli prioritert.
  • Forskning som utnytter eksisterende og relevante data/databaser vil bli vektlagt og analyser som gjør bruk av ulike datakilder og metodekompetanse er ønsket.
  • Det oppfordres til samarbeid på tvers av fag og forskningsmiljøer for å utnytte og utvikle nasjonal kompetanse på området.
  • Prosjektet skal bidra til kompetansebygging og må ha en eller flere rekrutteringsstilling som inngår i prosjektet. Dette kan være doktorgrads- eller postdoktorstipendiat. 
  • Det vil bli lagt vekt på at prosjektet har et aktivt internasjonalt prosjektsamarbeid og det oppfordres til internasjonal mobilitet.

Dokumenter

Kontaktpersoner