Gå direkte til innhold
 

22 millioner til prosjekter ledet av yngre forskere med nylig avlagt doktorgrad

Yngre forskere med nylig avlagt doktorgrad inviteres til å utarbeide forskningsprosjekter om utdanning innenfor programplanens temaområder. Prosjekter om styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse i sektoren og samspillet mellom utdanning, samfunn og arbeidsliv vil bli prioritert.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.02.2014 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 22,0 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen er spesielt beregnet for forskere som nylig har avlagt doktorgrad. Formålet er å gi fortrinnsvis yngre forskere erfaring og kompetanse med å lede prosjekter og forskergrupper tidlig i karrieren.

Faglige/tematiske føringer:
Alle temaområdene i programplanen er relevante for denne utlysningen, men temaområdene C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse og D: Utdanning, samfunn og arbeidsliv vil bli prioritert. Aktuelle tematikk er nærmere omtalt i programplanen på s. 13-14. Programmet ønsker prosjekter innenfor de ulike temaområdene i programplanen og prosjekter som ser tematikk i sammenheng og bidrar med analyser på tvers av områdene.

Utlysningen gjelder alle nivåene i utdanningsløpet, men omfatter også prosjekter som ser på overgangene i utdanningsløpet og overgangen til videre studier og arbeidsliv. Prosjekter som ser på samspillet mellom utdanningssystemet og den læring og kunnskapsutvikling som skjer i samfunns- og arbeidsliv er her særlig aktuelle.

Strukturelle føringer:

  • Prosjektet skal ta utgangspunkt i nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus på området.
  • Det er ønskelig at prosjektet bidra til faglig/metodisk fornyelse. Komparative, longitudinelle, eksperimentelle/kvasi-eksperimentelle studier og intervensjons- og designstudier vil bli prioritert.
  • Forskning som utnytter eksisterende og relevante data/databaser vil bli vektlagt og analyser som gjør bruk av ulike datakilder og metodekompetanse er ønsket.
  • Det oppfordres til samarbeid på tvers av fag og forskningsmiljøer og prosjektets tilknytning til forskningsmiljø vil bli vektlagt.
  • Det vil bli lagt vekt på internasjonalt prosjektsamarbeid og internasjonal mobilitet.
     

Vedlegg:

Kontaktpersoner