Gå direkte til innhold
 

15 millioner til forskningsbasert evaluering av kvalitet i høyere utdanning

Evalueringen skal vurdere om utdanningene som tilbys ved norske universiteter og høyskoler er i tråd med målene i Kvalitetsreformen og i samsvar med forskningsbasert kunnskap om hva som gir god utdanningskvalitet.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.02.2014 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det lyses ut inntil 15,0 millioner kroner til ett treårig prosjekt.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det har skjedd store endringer i høyere utdanning siden Kvalitetsreformen ble innført for over ti år siden. Det er likevel mye som tyder på at det er kvalitetsutfordringer i høyere utdanning i Norge. Evalueringen skal vurdere om utdanningene som tilbys ved norske universiteter og høyskoler er i tråd med målene i Kvalitetsreformen og i samsvar med forskningsbasert kunnskap om hva som gir god utdanningskvalitet. Det er ønskelig både å få oppdatert kunnskap om oppfølgingen av de viktigste kvalitetstiltakene i reformen og råd om veien videre. Evalueringen bør også gi et bilde av kvaliteten på norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv.

Faglige-/tematiske føringer

Evalueringen er et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Evalueringsprosjektet skal særlig belyse følgende hovedtemaer:

  • Kvalitetsarbeid
  • Studieprogrammer og gradsstruktur
  • Oppfølging av studentene

Nærmere detaljer om de spørsmål evalueringen ventes å svare på er beskrevet i oppdragsbrev fra departementet av 17.oktober 2013. Evalueringen skal supplere pågående prosjekter i NOKUT, NIFU og FINNUT.

Strukturelle føringer

  • Prosjektet må ha bred tverr- og flerfaglig kompetanse og kjennskap til høyere utdanning.
  • Prosjektet må utnytte eksisterende datakilder og legge vekt på kobling mellom kvantitative og kvalitative datasett.
  • Prosjektet bør organiseres som et nettverksprosjekt med flere partnere.
  • Det kreves erfaring med forskningsbaserte evalueringer.
  • Det forutsettes samarbeid med en eller flere utenlandske institusjoner som kan belyse temaer der det er særlig viktig å sikre et blikk utenfra på det norske systemet.
  • Prosjektet skal ha høy relevans for brukerne og det stilles særskilte krav til formidling underveis i prosjektperioden.

Kontaktpersoner