Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (2014-2023) (FINNUT)

Frist Utlysning
Løpende Støtte til konferanser, seminarer og workshops Velg
Løpende Midler til personlig utenlands- og gjesteforskerstipend Velg
Løpende Støtte til nettverkstiltak til internasjonale konkurransearenaer og forprosjekter til IPO Velg
13.02.2019
13:00 CET
Planlagt
Inntil 45 millioner kroner til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole Velg
13.02.2019
13:00 CET
Planlagt
Inntil 15 millioner til en forskningsbasert evaluering av strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren Velg

Mål for programmet:

FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet som er relevant for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte. Programmet skal bidra til fornyelse av forskningsfeltet og medvirke til innovasjon i utdanningssektoren.

Utdanning er viktig for den enkeltes helse, livskvalitet, samfunnsengasjement, sosiale integrasjon og tilknytning til arbeidslivet. Høy kunnskap og kompetanse er avgjørende for næringslivets innovasjons- og konkurranseevne, for velferdsstatens bærekraft og for offentlig meningsdannelse og demokrati.

Utdanningenes kvalitet og relevans må styrkes slik at barn, unge og voksne kan stå bedre rustet til å møte framtidens utfordringer i samfunns- og arbeidslivet.

FINNUT finansierer forskning og innovasjon innenfor følgende temaområder:

A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse
D: Utdanning, samfunn og arbeidsliv

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra FINNUT-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Utlysningsplaner for de neste årene

2018

Vår: 51 millioner kroner
Oktober: 36 millioner kroner

2019

Vår: 160 millioner kroner

2020:

Vår: 119 millioner kroner

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Godkjente forskningsinstitusjoner i henhold til Forskningsrådets definisjon og avgrensning av begrepet. Enheter og/eller sammenslutninger av slike i stat og kommune/fylkeskommune som driver forvaltning og tjenesteyting i utdanningssektoren og organisasjoner som representerer utdanningssektoren eller deres brukere. Enhetene kan være offentlig eller privat eid, men de må være godkjent av utdanningsmyndighetene og omfattet av lovverk innenfor Kunnskapsdepartementets ansvarsområde.

Varighet:

2014-2023

Totalbudsjett:

Programmet har en årlig budsjettramme på om lag 125 millioner kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner