Gå direkte til innhold
 

Eurostars 2, Call 5

Nye muligheter til Europeisk samarbeid for forskningsutførende små og mellomstore bedrifter.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
18.02.2016 20:00 CET

Meldinger:

Det er veiledningene på den Europeiske hjemmesiden (www.eurostars-eureka.eu) som til enhver tid er gjeldende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

40 mill NOK

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Tilgang til søknadskjema er her: https://www.eurostars-eureka.eu/
 

Hva skal til for å bli et Eurostars-prosjekt?

 • Prosjektet må være et samarbeid med minst én partner fra et av de andre Eurostars-landene.
 • Prosjektleder må være en forskningsutførende SMB
 • Bedriften må oppfylle EUs definisjon av SMB’er: Under 250 ansatte og ingen industrielle eiere med 25 prosents eierandel eller mer, se veiledning for detaljer.
 • «Forskningsutførende» innebærer at bedriften må tilfredsstille ett av to følgende krav:
  • Minst 10 prosent av fast stab må være engasjert i FoU, eller
  • Minst 10 prosent av selskapets omsetning må gjelde FoU-virksomhet.
 • Minst 50 prosent av FoU-arbeidet må utføres av de deltakende FoU-utførende SMB’ene.
 • Prosjektperioden skal være maksimalt tre år.
 • Resultatene må kommersialiseres innen to år etter at prosjektet er avsluttet.
  (Unntak for bioteknologisektoren, her må kliniske studier starte innen 2 år etter avsluttet prosjekt)

Eurostars tillater ikke subcontracting mellom partnere i prosjektet.

Se eligibility-veiledningen for videre forklaring av krav til prosjekt.

Norske partnere vil inngå kontrakt med Forskningsrådet.  

Følgende støttesatser vil gjelde for norske deltakere:

 • Norske SMBer kan få dekket opp til 50% av sine godkjente prosjektkostnader.
 • Institutter, universiteter og høyskoler kan også få dekket opp til 50% av sine godkjente prosjektkostnader.
  Her er det likevel et unntak: Dersom norske SMB-er deltar i prosjektet, og deres budsjett utgjør mer enn 50% av de totale norske prosjektkostnadene, kan deltakere fra UIH-sektoren få dekket opp til 70% av sine kostnader.
 • Store bedrifter kan få dekket opp til 30% av sine prosjektkostnader.

Eventuell bevilgning fra Forskningsrådet dekker bare deler av prosjektkostnadene. Deltakere i et Eurostars-prosjekt må vise at de har kapasitet og ressurser til å gjennomføre prosjektet, og i søknadsvurderingen legges det spesielt vekt på at bedrifter som skal lede prosjektet (være hovedpartner) oppfyller dette kriteriet. Forskningsrådet kan i sin kontrakt sette betingelser knyttet til bedriftenes gjennomføringsevne.

Foretak som faller inn under statsstøtteregelverkets definisjon av "foretak i vanskeligheter" kan ikke motta støtte fra Forskningsrådet. Støtten fra Forskningsrådet til Eurostars-prosjekter regnes som statsstøtte. Støtten er vurdert å falle innenfor, og skal kun brukes i overensstemmelse med, EUs gruppeunntaksforordning artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).  Mer informasjon.

Maksimum støtte til norske deltaker(e) pr. prosjekt NOK 6 mill.

Ved å gå inn på Eurostars hjemmeside og velge et av medlemslandene , kan man se støtteprosenten i de enkelte medlemslandene, og eventeuelle nasjonale regler.

De forskningsutførende små og mellomstore bedriftene i prosjektet kan, dersom det er nyttig og/eller nødvendig for å lykkes med FoU-arbeidet, invitere med som partner eller som underleverandør en hvilken som helst annen aktør, f.eks. et universitet eller en forskningsinstitusjon for å gjøre prosjektgruppen sterkere.

Partner: Deltar i prosjektet på linje med andre kommersielle partnere, dvs går inn med egne ressurser og egen risiko, og får ta del i resultatene.

Underleverandør: Leverer produkter og/eller tjenester til prosjektet, tar ingen egen risiko, og får betalt for leveransen uavhengig av resultatet av FoU-prosjektet.

Timerate for partnere i et Eurostars-prosjekt

For norske partnere så gjelder forskningsrådets satser, de finner dere her .  Budsjettet i søknaden er i Euro derfor må man regne med kursendringer når den faktiske bevilningen til norske partnere blir vedtatt. Forskningsrådet tar utgangpunkt i euro-kursen samme dag som søknadsfristen.

Andre nettsider

Kontaktpersoner