Gå direkte til innhold
 

Utlysning av midler til prosjekter om skader på nervesystemet (JTC2016)

0,5 million Euro lyses ut til norsk deltagelse i internasjonale samarbeidsprosjekter.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
14.03.2016 14:00 CET

Meldinger:

Søknad om støtte skal sendes inn via lenke på ERA-NET NEURON sin nettside. Det skal ikke sendes søknad til Forskningsrådet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

For norske søkere: inntil 0,5 millioner Euro
Totalt for utlysningen: ca. 18 millioner Euro

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Norges forskningsråd finansierer norske forskere i samarbeidsprosjektene som lyses ut gjennom dette ERA-nettet. Vi ber om at Forskningsrådets satser for doktorgradsstipendiater/postdoktorstipendiater og forskere brukes i de tilfeller det søkes om stillinger.
 
I tillegg til midler fra deltakerlandene vil denne utlysningen blir toppfinansiert med midler fra den europeiske kommisjonen.
 
Tema for den transnasjonale utlysningen er eksterne skader på nervesystemet som traumatisk hjerneskade (TBI) og akutte skader i ryggmargen (SCI). Det oppfordres til multidisiplinær og translasjonell forskning som kombinerer basal og klinisk forskning til nytte for pasienten.
 
Et konsortium som søker om forskningsmidler må bestå av minimum tre (3) og maksimum fem (5) ERA-NET NEURON partnere fra minimum tre (3) forskjellige land som deltar i utlysningen. Konsortiet kan bare inneholde to (2) partnere fra samme land.
 
Konsortier som inkluderer partnere fra et underrepresentert land (Latvia, Romania, Slovakia og Tyrkia) kan øke totalt antall partnere i konsortiet til seks (6).
 
Det skal kun sendes inn en felles søknad per prosjekt til utlysningen.
 
Det vil bli benyttet en to-trinns søknadsprosess med følgende søknadsfrister:
Første trinn: 14.3.2016 kl. 14 (a.m. CET)
Andre trinn: 30.6.2016 kl. 14 (a.m. CET)
Bare søknader som etter evaluering i første trinn inviteres til det, kan sende inn søknad til andre trinn.
 
Den fullstendige utlysningen finnes på: http://www.neuron-eranet.eu/en/639.php 
 

Kontaktpersoner