Gå direkte til innhold
 

Midler til forskerprosjekt innenfor ENERGIX

Vi planlegger nå å lyse ut midler med søknadsfrist 10. april 2019, hvor godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Målet for ENERGIX er å støtte langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

Denne utlysningen er foreløpig i en kortversjon, og den skal kun informere søkere om våre planer for utlysningen. En fullversjon av utlysningen vil komme nærmere søknadsfristen – etter planen i januar 2019. Utlysningen blir aktiv 27.02.2019. Du kan opprette og sende inn en søknad fra utlysningen blir aktiv og fram til søknadsfristen.

Status:

Planlagt

Antatt tilgjengelige midler:

20 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hvilke søknadstyper planlegger vi å lyse ut midler til nå?

Forskningsrådet jobber med å endre søknadstypene vi bruker. 2019 er et overgangs- og pilotår hvor vi tar første skritt i dette arbeidet. Søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend har som fellestrekk at de støtter fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Prosjektlederen må ha en doktorgrad, og bedrifter og andre foretak kan ikke være samarbeidspartnere i prosjektene.

På grunn av disse fellestrekkene samler vi alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist, 10.04.2019. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet.

Som en del av dette planlegger ENERGIX å lyse ut midler til forskerprosjekt.

Hvis du ønsker å lese om forskjellen på de tre søknadstypene og hvilke av Forskningsrådets programmer og aktiviteter som planlegger å lyse ut midler til hver av de tre søknadstypene, les her. Du finner informasjon om grensen mellom disse søknadstypene og søknadstypene kompetanseprosjekt for næringslivet og samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling her.

Formål for utlysningen

Det er åpent for prosjekter innenfor deltema-området "Energipolitikk, økonomi og bærekraft" (som definert i programplanen til høyre).

Utlysningen er åpen kun for forskerprosjekter med et spesielt behov for uavhengighet fra offentlig eller privat brukermedvirkning og -finansiering. Med det mener vi prosjekter der brukerinvolvering vil kunne så tvil om resultatenes troverdighet. Eksempler på dette er:

  • der forskningen radikalt utfordrer det bestående
  • der tematikken er spesielt konfliktfylt på grunn av motstridende samfunnsinteresser, som for eksempel miljøkonflikter

Vi gjør en vurdering av i hvilken grad uavhengighet av brukere er nødvendig for prosjektet. Merk at dere i et eget vedlegg (kommer senere) skal gjøre rede for hvorfor det er avgjørende å organisere prosjektet uten involvering og finansiering fra brukerne.

Informasjon om programspesifikke krav til søknader og hva vi prioriterer når søknader blir valgt ut til finansiering kommer senere.

Hvem kan søke?

Alle søknader om forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent, norsk forskningsorganisasjon eller en nordisk forskningsutførende organisasjon finansiert enten av Nordisk Ministerråd eller av minst tre nordiske lands myndigheter inkludert Norge. Organisasjonen må stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og ha godkjent at du sender inn søknaden. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF til høyre på siden.

Dokumenter

Kontaktpersoner