Gå direkte til innhold
 

20 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor miljøvennlig energi

Vi lyser ut midler til forskerprosjekter med behov for uavhengighet fra offentlig eller privat brukermedvirkning og -finansiering. Utlysningen gjelder forskningen innenfor temaområdet "Energipolitikk, økonomi og bærekraft" slik det er definert i programplanen til ENERGIX. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

For de fleste problemstillinger innenfor temaområdet energipolitikk, økonomi og bærekraft mener vi at brukerinvolvering er viktig og nødvendig for å bidra til å sikre høy relevans i forskningen og effektiv spredning av resultatene. Vi oppfordrer forskere og brukere til å gå sammen om en søknad om Kompetanseprosjekt for næringslivet og offentlig sektor med søknadsfrist 4. september 2019.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 20 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter innenfor temaområdet "Energipolitikk, økonomi og bærekraft" slik det er definert i programplanen til ENERGIX.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

Forskningsbasert kunnskap innenfor ENERGIX' temaområde "Energipolitikk, økonomi og bærekraft" er grunnleggende for myndighetenes og næringslivets langsiktige strategier på energiområdet. Temaet omfatter:

  • Politikk og økonomi som blant annet omfatter kunnskap om forvaltning, lovgivning, økonomiske virkemidler og markeder på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette omfatter også analyser av politiske målsettinger og samspill mellom offentlige og private aktører.
  • Næringsutvikling, innovasjon og spredning av teknologier som blant annet omfatter hva som kjennetegner innovasjonsprosesser, utnyttelse og utvikling av norsk spisskompetanse og samspillet mellom ny teknologi og samfunnet.
  • Bærekraft og ressurseffektivitet som blant annet omfatter kunnskap om ressurseffektivitet, livssyklusperspektiver og bærekraft i relasjon til naturressurser og miljø.
  • Samfunn og adferd som blant annet omfatter kunnskap om forbrukeradferd, samfunnsstrukturer og ulike gruppers roller og holdninger. Dette omfatter også forskning på maktstrukturer, offentlig planlegging og andre demokratiske prosesser som påvirker omstillingen til lavutslippssamfunnet.

For mer informasjon om temaområdet se programplanen vår, som du kan laste ned til høyre.

Denne utlysning er åpen for søknader innenfor hele temaområdet nevnt over, men det er en forutsetning at prosjektene har behov for brukeruavhengighet.

Utlysningen er åpen kun for forskerprosjekter med et spesielt behov for uavhengighet fra offentlig eller privat brukermedvirkning og -finansiering

Prosjekter som kan oppfylle kravet om behov for uavhengighet, er innenfor temaer der brukerinvolvering vil kunne så tvil om resultatenes troverdighet. Dette kan for eksempel være tilfelle på områder med sterke motstridende samfunnsinteresser eller miljøkonflikter.

Vi vil gjøre en særskilt vurdering av i hvilken grad uavhengighet av brukere er nødvendig for prosjektet og av de forventede resultatenes troverdighet. En positiv vurdering er avgjørende for at prosjektet kan få støtte. Vi anser ikke fravær av interesse fra brukere som en faktor som kan så tvil om resultatenes troverdighet. Dere kan ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål om dette.

Merk at søkere skal gjøre rede for

a) hvorfor det er avgjørende å organisere prosjektet uten involvering og finansiering fra brukerne
b) prosjektets relevans for ENERGIX programplan og formålet for denne utlysningen

Dette gjøres i vedlegget "Relevans for utlysningen", se del 3 av utlysningen.

Dersom det er mange gode prosjekter kan ENERGIX velge å finansiere noen flere prosjekter utover rammen. Dersom det ikke er noen prosjekter med tilstrekkelig høy kvalitet og behov for uavhengighet av brukere, kan ENERGIX velge å ikke bevilge finansiering til noen prosjekter.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen, herunder behovet for uavhengighet av brukere. Det vil også bli gjort prioriteringer ut fra den tematiske sammensetningen i ENERGIX løpende portefølje, samt det som er dekket av Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME).

Vi ønsker spesielt prosjekter innenfor følgende underområder til ENERGIX' temaområde "Energipolitikk, økonomi og bærekraft":

  • Sektorregulering – forskning på nye måter å organisere og regulere nettinfrastrukturen og markeder for energi, energitjenester og systemtjenester. Vi forutsetter at uavhengighet av industriaktører, eierne av infrastrukturen og Regulator er nødvendig.
  • Biodrivstoff – forskning om kontroversielle, aktuelle temaer ved produksjon, distribusjon og bruk av biodrivstoff, som for eksempel bærekraftsaspekter (klimanytte, sporbarhet, osv.) ulike forvaltningsregimer og utnyttelse av avfallsressurser og skogråstoff.

Prosjekter som omhandler sektorregulering vil bli prioritert foran andre prosjekter med tilnærmet samme kvalitet.

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Kontaktpersoner