Gå direkte til innhold
 

180 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet som fremmer miljøvennlig energi

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2019. Utlysningen omfatter alle temaer i ENERGIX

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

ENERGIX lyser også ut kompetanseprosjekter for næringslivet med søknadsfrist 12. september 2018.

Parallelt med denne utlysningen har ENERGIX, Innovasjon Norge og Enova en PILOT-E- utlysning rettet mot miljøvennlig maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri. Søknadsfrist er 10. oktober 2018, se pilot-e.no for mer informasjon.

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet også kan være utgangspunkt for et prosjekt i SkatteFUNN.no. Gå til nettsidene for mer informasjon om dette.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen inngår i en større fellesutlysning. Se mer informasjon i lenken til høyre på siden (kommer). Denne delutlysningen har en antatt ramme på 150-200 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet innen miljøvennlig energi med oppstart i 2019. Midlene skal dekke en prosjektperiode på 12 til 48 måneder. Støtten fra Forskningsrådet utgjør normalt 30 til 50 prosent av godkjente prosjektkostnader. For små bedrifter som utvikler miljøvennlige energiløsninger åpner statsstøtteregelverket i noen tilfeller for høyere støttegrad. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Om programmet

ENERGIX støtter en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Programmet dekker utvikling av fornybar energi, og forvaltning og effektiv bruk av energi i energisystemet, i bygg, industri og transportsektoren. På alle områdene er kunnskap om miljøvirkninger viktig.

Næringslivet har en sentral rolle i utviklingen av energisystemet og omstillingen til lavutslippssamfunnet. Innovasjonsprosjekter i næringslivet er ENERGIX viktigste virkemiddel for å få til innovasjon rettet mot energisektoren og andre sektorer som industri, bygg og transport hvor energi bidrar til klimagassutslipp. ENERGIX ønsker innovasjonsprosjekter på alle disse områder. 

For mer informasjon om ENERGIX, les programplanen PDF - 2,4 MB og vedlegget PDF - 2,1 MB . Planen definerer ENERGIX' mål, strategi og rammer, mens vedlegget går i dybden på de ulike tematiske delområdene. 

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et virkemiddel for å støtte norsk næringsliv. Prosjektene vi støtter skal bestå av forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Det dere kan søke om støtte til, er å utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet.

Støtten fra Forskningsrådet skal få fram innsats og handlinger i prosjektet og hos partnerne i målgruppen som ikke ville skjedd dersom støtten ikke var blitt gitt.

Innovasjonsprosjektene i ENERGIX har vanligvis en varighet på 24 -36 måneder, men det er også mulig å søke om innovasjonsprosjekter med kortere eller lengre varighet.

Det er mulig å søke støtte både til prosjekter med kort vei til markedet som har noen gjenværende forskningsutfordringer, og til mer langsiktige prosjekter med grunnleggende forskningsutfordringer.  Prosjektene kan derfor omfatte både kategorien "industriell forskning" og mer anvendt forskning som dekkes av begrepet "eksperimentell utvikling".

Hvem kan søke?

Søker kan være bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer i Norge.

Om samarbeidspartnere

Søker må ha med seg minst én samarbeidspartner som er etablert med forsknings- eller næringsvirksomhet i Norge. Partneren(e) skal ha en tydelig rolle i prosjektet. Merk at:

  • nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer kan delta i prosjektet som samarbeidspartner med en utførende rolle, men de kan ikke bidra med egeninnsats
  • øvrige internasjonale partnere kan delta i prosjektet, men deres egenfinansierte kostnader vil ikke utløse støtte fra Forskningsrådet
  • bedrifter som deltar som samarbeidspartnere i et prosjekt kan ikke være underleverandør i det samme prosjektet – og omvendt

Tematiske føringer

ENERGIX ønsker søknader på alle temaene innen ENERGIX' programplan.

Regjeringen satt som mål å redusere 40 prosent av klimautslippene fra ikke-kvotepliktig sektor, hvorav mesteparten vil måtte tas innenfor transport. I forbindelse med årets utlysninger er det et spesielt ønske å mobilisere gode innovasjonsprosjekter som bidrar til å realisere ambisjonene innen transportområdet.

Forskningsrådet oppfordrer til tverrsektorielt samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter i de havbaserte næringene: oljeselskap, rederier, verft, kraftselskaper, oppdrettsselskaper, fiskeriselskaper, foredlingsindustri og leverandørindustri. Hensikten er å fremme grønn vekst, teknologiutvikling, og kunnskapsoverføring på tvers av havbaserte næringer. Vi oppfordrer dere spesielt til å inkludere sluttbrukere i samarbeidet. Forskningsrådets havteknologisatsing er et samarbeid mellom programmene MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2 og MARINFORSK, for mer informasjon, se delområde b) HAVTEK i MAROFF (lenke)

For at prosjekt skal kunne få støtte fra ENERGIX, må følgende være innfridd:

  • Søknaden skal være strategisk forankret i søkerbedriften og eventuelt andre bedrifter som deltar som samarbeidspartnere.
  • All innsats og alle finansieringsbidrag i prosjektet skal være avklart med de aktuelle prosjektpartnere.

Slik prioriterer vi søknader

ENERGIX arbeider for å få en prosjektportefølje som dekker alle de prioriterte temaene i programplanen. I konkurranse mellom prosjekter av tilnærmet samme kvalitet (innenfor én hel karakter) vil vi derfor gjøre prioriteringer basert på ENERGIX' løpende portefølje.

Ved prioritering mellom søknader vil vi legge særlig vekt på:

  • innovasjonsgrad
  • verdiskapingspotensiale
  • realisering av innovasjonen
  • relevans i forhold til programplanen og utlysingen

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Forutsetning for støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

All støtte som gis i Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal gå til foretak til delvis dekning av deres prosjektkostnader, herunder kostnader til kjøp av FoU-tjenester.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/institusjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/institusjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Prosjektskisser og -dialog

Bedrifter som har benyttet seg av skissetilbudet, skal oppgi skissenummeret i pkt. 17 i malen for prosjektbeskrivelse.

Programplan

Kontaktpersoner