Gå direkte til innhold
 

160 millioner kroner til kompetanseprosjekter for næringslivet

Vi inviterer til prosjekter som bidrar til langsiktig kompetanseoppbygging på temaer innenfor ENERGIX programplan og som er av stor betydning for utvikling av næringslivet og offentlig sektor i Norge.

Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

For søknader som er innrettet mot kompetansebehov i offentlig sektor er det gjort noen unntak fra føringene for søknadstypen. Dette er omtalt senere i utlysningen. Den norske versjonen av utlysningen er den juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

140-180 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hovedmålet til ENERGIX er å støtte langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Programplanen for ENERGIX  Last ned PDF - 2,4 MB , med vedlegg  Last ned PDF - 2,1 MB er det overordnede strategiske dokumentet for ENERGIX og for alle utlysingene fra programmet. Programplanen viser hvordan kompetanseprosjektene skal bidra til langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge.

ENERGIX åpner også for kompetanseprosjekter der offentlige sektor og forvaltningen utgjør de viktigste brukerne av resultatene. For slike prosjekter gjøres det et unntak fra bestemmelsene om finansiering slik at forvaltning eller offentlige aktører kan bidra med egeninnsats i tillegg til, eller i stedet for, kontantfinansiering. Søknadsbehandling og andre føringer vil ellers være de samme som for kompetanseprosjekter for næringslivet.

Tematiske føringer og prioriteringer for denne utlysningen

Vi inviterer til søknader på alle områder i ENERGIX programplan. Vi anbefaler søkere å lese programplanen med vedlegg for beskrivelser av utfordringer og muligheter innen programplanens forskjellige temaer.

Innen området energipolitikk, økonomi og bærekraft ønsker vi spesielt søknader innenfor markedsdesign - forskning på tjenester, aktører og markedsplasser i fremtidens energisystem.

Innen temaet hydrogenproduksjon og CO2-håndtering har ENERGIX og CLIMIT etablert et samarbeid om søknadsbehandling. Det kan søkes om kompetanseprosjekt der hele verdikjeden til hydrogen studeres, inkl. bruk av hydrogen. Prosjektene kan omhandle produksjon av hydrogen fra fornybar energi eller fra naturgass med CO2 håndtering. Det er av betydning å ha med industriaktører knyttet til prosjektet. Disse søknadene vil håndteres av CLIMIT og ENERGIX i samarbeid.

Programplan

Kontaktpersoner