Gå direkte til innhold
 

40 millioner kroner til forskerprosjekter om miljøvennlig energi

Vi lyser ut midler til forskerprosjekter innenfor energipolitikk, økonomi og bærekraft. I tillegg åpnes det for utvalgte områder innen energibruk og energisystem. Prosjektene som søker om finansiering må ha et spesielt behov for uavhengighet fra offentlig eller privat brukermedvirkning og -finansiering.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Den norske versjonen av utlysningen er den juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

30-50 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hovedmålet til ENERGIX er å støtte langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Programplanen for ENERGIX med vedlegg  er det overordnede strategiske dokumentet for ENERGIX og for alle utlysingene fra programmet.

Forskerprosjekter skal bidra til vitenskapelig fornyelse og å utvikle ny kunnskap på strategisk viktige områder definert i programplanen til ENERGIX.

Tematiske føringer for denne utlysningen

Generelt krav om behov for uavhengighet av brukere

Utlysningen er åpen kun for forskerprosjekter med et spesielt behov for uavhengighet fra offentlig eller privat brukermedvirkning og -finansiering. Prosjekter som kan oppfylle kravet om behov for uavhengighet er innenfor temaer der brukerinvolvering vil kunne så tvil om resultatenes troverdighet, for eksempel på områder:

  • der forskningen radikalt utfordrer det bestående
  • der det er spesielt konfliktfylt på grunn av motstridende samfunnsinteresser, som for eksempel miljøkonflikter

Det vil bli foretatt en særskilt vurdering av i hvilken grad uavhengighet av brukere er nødvendig for prosjektet. Merk at prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for hvorfor det er avgjørende å organisere prosjektet uten involvering og finansiering fra brukerne, se Tilleggskrav til utforming av prosjektbeskrivelsen på neste side.

Kravet om behov for uavhengighet gjelder alle åpne temaområder spesifisert nedenfor.

Temaområder

Det er åpent for prosjekter innenfor hele temaområdet Energipolitikk, økonomi og bærekraft (se vedlegget til programplanen).

I tillegg åpnes det for samfunnsvitenskapelige prosjekter innenfor to utvalgte områder innen:

  • energisystem - prosjekter om sektorregulering og organisering av energisystemet
  • energibruk, biodrivstoff - prosjekter som analyserer klimaeffekten av ulike forvaltningsregimer, utnyttelse og bruk

Prosjekter som omhandler sektorregulering og organisering av energisystemet vil bli prioritert foran andre prosjekter med tilnærmet samme kvalitet (innenfor én hel karakter).

Utlysningen av kompetanseprosjekter er åpen for alle temaene i ENERGIX programplan

For de fleste problemstillinger innenfor energipolitikk, økonomi og bærekraft mener vi at brukerinvolvering er viktig og nødvendig for å bidra til å sikre høy relevans i forskningen og effektiv spredning av resultatene. For alle slike tema oppfordrer vi forskere og brukere til å gå sammen om en søknad om Kompetanseprosjekt for næringslivet og offentlig sektor (lenke utlysningen).

Andre føringer

Dersom det er søknader innen dette området som tematisk overlapper med CLIMIT-programmet, vil søknaden håndteres av både ENERGIX og CLIMIT.

Dersom det ikke er søknader med høy kvalitet og relevans som vurderes å ha behov for uavhengighet av brukere, kan ENERGIX velge å ikke bevilge finansiering til noen prosjekter.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål om de tematiske føringene eller de andre kravene i denne utlysningen.

Andre nettsider

ENERGIX programplan

Kontaktpersoner