Gå direkte til innhold
 

1,5 millioner kroner til gjesteforskerstipend og utenlandsopphold knyttet til ENERGIX-prosjekter

ENERGIX lyser ut årlig inntil 1,5 mill. kroner til gjesteforskerstipend og utenlandsopphold for forskere som er knyttet til ENERGIX-prosjekter. Støtten det kan søkes om følger av Forskningsrådets generelle satser for slike ordninger.

Personlig Gjesteforskerstipend Velg
Personlig Utenlandsstipend Velg

Meldinger:

Utlysningen er løpende til og med 5. april. I perioden fram til ca. 15. mai vil det ikke være mulighet til å søke. Utlysningen blir aktiv igjen i mai.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

1,5 mill. kroner årlig. I utgangspunktet er det tenkt at rammen fordeles likt mellom de to søknadstypene, men hvis antallet søkere er mye større på den ene ordningen kan det bli en skjevfordeling.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknadene skal støtte opp under rammen av ENERGIX sin programplan. Formålet med utlysningen er å  støtte opp om internasjonalt samarbeid i ENERGIX-porteføljen.

For begge utlysningene gjelder det at søker er knyttet opp til et allerede eksisterende ENERGIX-prosjekt. Prosjektnummer oppgis i søknadsskjemaet. Prosjektleder for søknaden må være samme person som er prosjektleder for det allerede eksisterende ENERGIX-prosjektet.

Det kan søkes om opphold som senest starter opp i løpet av kalenderåret etter at søknaden er sendt. Dvs at for søknader som sendes i 2019, må oppholdet senest starte i 2020 etc.

Gjesteforsker- og utenlandsoppholdet må være gjennomført innen hovedprosjektets prosjektperiode.

Det kan bare søkes om støtte til reise og opphold etter faste satser. Se Forskningsrådets veiledning og satser for søknadstypene  gjesteforskerstipend og utenlandsopphold, og Forskningsrådets generelle krav til søknaden.

Søknaden vil bli vurdert opp mot vurderingskriteriene som gjelder for søknadstypen og de krav og føringer som er gitt i utlysningen. Dersom disse kravene ikke er oppfylt vil søknaden bli avvist.

Den norske utlysningsteksten er den juridisk bindende.

Kontaktpersoner