Gå direkte til innhold
 

PILOT-E utlyser 100 millioner til løsninger for utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitaliserte energisystem

PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger eller produkter fra idé og ut i markedet. Det er avsatt 100 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
11.10.2017 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er avsatt 100 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, supplert med en fleksibel ramme fra Enova.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvordan skal du gripe an søknadsprosessen?
 1. Les denne utlysningsteksten nøye, inkludert neste side.
 2. Gå sammen med partnerne i konsortiet og skriv en prosjektbeskrivelse (følg malen for prosjektbeskrivelse) og sett opp et budsjett for prosjektet (følg Excel budsjettmalen).
 3. Ta gjerne kontakt med oss i denne prosessen - vi ønsker å ha dialog med potensielle søkere. Du kan ringe prosjektleder Trond Moengen (952 73 220) eller andre i PILOT-E teamet, se kontaktinformasjon i høyre marg. På PILOT-Es hjemmeside legger vi ut svar på ofte stilte spørsmål.
 4. Opprett en elektronisk søknad (først tilgjengelig fra 29. august), fyll inn administrative opplysninger i henhold til veiledningen og legg ved de obligatoriske vedleggene: prosjektbeskrivelse, budsjett, partneropplysninger og CVer.
 5. Send inn søknaden innen 11. oktober 2017 kl. 13.00. Vi anbefaler å trykke på send-knappen så snart du har fylt inn informasjon i det elektroniske søknadsskjemaet. Du kan revidere og trykke send så mange ganger du ønsker frem til fristen. Vi kan ikke se søknaden før fristen er utløpt.

PILOT-E ordningen

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt.

PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked. Status som PILOT-E-prosjekt innebærer

 • én søknad for bedriften(e) og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang
 • tett oppfølging av prosjektene og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova

Et PILOT-E-prosjekt skal

 • beskrive hele løpet fra ide til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendig forskning og utvikling
 • ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet fram til markedsklart produkt eller løsning
 • være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert nedenfor

Hvem kan søke PILOT-E?

Et PILOT-E prosjekt utføres av en eller flere bedrifter og eventuelt en eller flere forskningsinstitusjoner som sammen utvikler en ny løsning, i tett samarbeid med sluttbruker som planlegger å ta løsningen i bruk.  Sett sammen det konsortiet som gir det beste prosjektet.

Utenlandske samarbeidspartnere kan inngå i konsortiet. Men merk at det er et krav at prosjektet skal gjennomføres i Norge og at prosjektet vil bidra til verdiskaping og kunnskapsutvikling i Norge.

En bedrift må stå som søker. Bedrifter som skal motta støtte må være registrert i det norske foretaksregisteret. Utlysningen er ikke åpen for søknader fra næringslivsorganisasjoner.

I tilfeller der sluttbruker er en offentlig aktør, vil anskaffelsen kunne falle inn under Lov om offentlige anskaffelser. Denne problemstillingen er nærmere diskutert i et eget vedlegg:  Når sluttbruker er en offentlig aktør - PILOT-E 2017 DOCX - 44 KB .

Tematiske føringer og prioriteringer for denne PILOT-E utlysningen

Utlysningen er rettet mot to temaområder:

 • Utslippsfri nyttetransport på land
 • Fremtidens digitaliserte energisystem

Mer om disse nedenfor:

Utslippsfri nyttetransport på land

En stor del av de norske klimagassutslippene kommer fra transportsektoren. Disse utslippene må ned hvis Norge skal klare å levere på sine klimaforpliktelser. Nye løsninger som implementeres raskt vil ha avgjørende betydning, og kan også danne grunnlag for ny, fremtidsrettet næringsvirksomhet.  Den lette veitrafikken er nå godt i gang mot nullutslippsløsninger, særlig ved det store og økende salget av ladbare personbiler, mens det er behov for å sette fart på utviklingen av ny teknologi og løsninger for andre deler av transport på land.

PILOT-E lyser derfor ut midler til prosjekter rettet mot å oppnå utslippsfri godstransport og varedistribusjon, kollektivtransport, bygg- og anleggsdrift og annet mobilt utstyr. Innovative løsninger for infrastruktur og tjenester knyttet til energiforsyning for utslippsfri transport er også omfattet av utlysningen. Med utslippsfri mener vi drift som ikke slipper ut klima- eller miljøgasser.

Fremtidens digitaliserte energisystem

Utviklingen i energisektoren går raskt og behovene er i endring. Man ser en utvikling i energisystemet der effektbehov og kapasitetsbegrensninger blir premissgivende. Elektrifisering av transportsektoren, innfasing av distribuerte produksjonsløsninger og utnyttelse av produksjons- og forbrukerfleksibilitet er viktige trekk. En viktig byggestein i dette er utrulling av smarte målere, som vil gi en helt ny detaljrikdom i tilgjengelig informasjon om hva som skjer i kraftsystemet. For å møte denne utviklingen og som en del av den generelle oppgraderingen, forventes det betydelige investeringer. Økt bruk av IKT i drift kan være et alternativ til investering i nett. Utvikling av markedsløsninger, system for forbrukerrespons, energilagring og etablering av lokale mikroenergisystemer kan være blant løsningene.

I PILOT-E lyses det nå ut midler til prosjekter for å realisere konkrete løsninger som kan bidra til at investeringene kan reduseres og som aktørene vil implementere som svar på utfordringene de står overfor.

Prioriteringer

PILOT-E vil prioritere prosjekter som:

 • har tallfestede, ambisiøse mål for hvilke forbedringer løsningen kan føre til i energi- eller transportsystemet
 • har høy innovasjonsgrad og betydelige teknologiske eller konseptuelle fortrinn sammenliknet med state-of-the-art
 • har beskrevet de sentrale forskningsutfordringene, og hvordan disse er tenkt løst
 • har et markedsgrunnlag i Norge og globalt som kan gi de involverte virksomhetene en bærekraftig næringsvirksomhet på sikt
 • har dokumentert gjennomføringsevne, det vil si prosjekter:
  • der teknologi, forretningsmodell og marked kan identifiseres
  • med realistiske planer for organisering, finansiering, eventuell regulatorisk godkjenning og prosjektgjennomføring
  • med konkrete og målbare milepæler underveis
  • med en konkret plan om demonstrasjon av løsningen(e) hos sluttbruker, herunder drift og vedlikehold

Se for øvrig kvalifisering- og rangeringskriteriene som er beskrevet i eget vedlegg:  Kriterier og evalueringsprosess - PILOT-E 2017 DOCX - 44 KB .

Oppfølging av PILOT-E-prosjekter

Prosjekter som når opp i konkurransen, vil bli fulgt tett gjennom prosjektforløpet. Oppfølgingen inkluderer:

 • ordinær oppfølging som for de aktuelle virkemidlene som benyttes
 • oppfølgingsmøter ved milepælene
 • observatør fra PILOT-E (Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller Enova) med i prosjektets styringsgruppe

Finansiering

Et PILOT-E prosjekt er sikret støtte til utviklingsløpet fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang, gitt at milepælene oppnås. I tillegg vil den første sluttbrukeren kunne kvalifisere for støtte eller lån fra Enova til å ta løsningen i bruk. Prosjekter som innstilles til videre finansiering, vil bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om partnerne.

Prosjekter som underveis i forløpet ikke når de omforente milepælene, vil ikke få videre finansiering under PILOT-E. Disse prosjektene kan eventuelt søke videre finansiering gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enovas ordinære utlysninger.

Søker må på forhånd sannsynliggjøre god økonomisk sikkerhet for sin del av finansieringen. Finansering og støttegrad vil tilpasses det enkelte prosjekt og reguleres i henhold til statsstøtteregelverket og hvordan de enkelte virkemidlene som tas i bruk er notifisert. Støttegraden og typen finansiering vil derfor kunne endre seg gjennom utviklingsløpet.

Se for øvrig nettsiden til PILOT-E www.pilot-e.no.

Andre nettsider

Kontaktpersoner