Gå direkte til innhold
 

35 millioner kroner til nye konsepter: Grensesprengende nye ideer eller metoder innenfor energiforskning

Vi lyser ut 20-50 millioner kroner til nytenkende og kreative forskningsprosjekter innenfor programplanens prioriteringer. Universiteter, høgskoler og institutter kan søke.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
06.09.2017 13:00 CEST

Meldinger:

Den norske versjonen av utlysningen er den juridisk bindende.

Utlysningen gjelder Nye konsepter og bruker søknadstypen "Annen støtte". Det gjøres oppmerksom på at prosjektene hovedsak vil følge retningslinjer og bestemmelser som gjelder Forskerprosjekter.

MERK: Det er lastet opp ny mal for prosjektbeskrivelse 28. juni 2017. Dette er gjeldende mal.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

20-50 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Programplanen for ENERGIX Revidert programplan ENERGIX (foreløpig versjon) PDF - 928 KB  med vedlegg Vedlegg til programplan ENERGIX (foreløpig versjon) PDF - 743 KB  er det overordnede strategiske dokumentet for ENERGIX og for alle utlysingene under programmet. Prioriteringene i Energi 21 og andre strategiske dokumenter er hensyntatt i programplanen. Det gjøres oppmerksom på at dette er en foreløpig versjon og gjelder for utlysningene i 2017.

Tematiske føringer for denne utlysningen

Programplanen for ENERGIX (inklusive vedlegg for programplanområdet "Nye konsepter") viser hvordan ENERGIX arbeider for å få fram prosjekter på helt nye områder og teknologier.

Målet med utlysningen er å finansiere 3-5 nytenkende og kreative prosjekter. Søkere må være fra UH-sektoren eller instituttsektoren.

Prosjektene må

  • være grunnleggende forskning
  • være innenfor målområdet for ENERGIX-programmet
  • ha ideer og en tilnærming som utfordrer kjent tematikk og/eller metoder
  • ha potensiale til å få stor betydning for energifeltet.

Nye konsepter tar utgangspunkt i søknadstypen forskerprosjekt, og prosjektene kan ha opp til 100 prosent finansiering fra Forskningsrådet. Men vi ønsker å få fram prosjekter med høyere grad av nytenking og kreativitet og som ikke er direkte videreføring av forskingen på fagområdet.  Samtidig aksepteres høyere vitenskapelig risiko i prosjekter der potensialet er stort. 

Vi oppfordrer også til prosjekter der fremragende forskere fra andre fagområder ser muligheter for å bruke sin kompetanse til nytenkning innenfor energiområdet. 

Søknadene vil bli vurdert etter et noe annerledes sett av kriterier og med en annen søknadsbehandlingsprosedyre enn hva som gjelder for vanlige forskerprosjekter.

Vurdering av søknadene

For at vi skal kunne vurdere søknaden må prosjektbeskrivelsen DOCX - 336 KB   inneholde en oversiktlig og tydelig beskrivelse av hvordan prosjektidé, konseptet eller metode skiller seg fra mer tradisjonelle metoder og forskningsideer rettet mot samme utfordring. Beskrivelsen gir dere under overskriften "Nyhetsgrad og potensial" under punkt 1 i prosjektbeskrivelsen.

Søknadsbehandlingen vil bli gjennomført i to trinn (se også avsnittet Behandlingsprosedyre under "Opprett søknad"). Trinn 1 er en vurdering av vitenskapelige eksperter og administrasjonen, og skal resultere i at programstyret kan beslutte hvilke søknader som går videre til trinn 2. Trinn 2 er en finalerunde der (inntil) 10 finalister presenterer sine prosjektforslag for et panel bestående av generalister med stor kompetanse om energisektoren og om internasjonal energiforskning. Panelet kan stille oppfølgende spørsmål.

I hvilken grad prosjektet har en original innfallsvinkel og idé vil være en viktig del av søknadsvurderingen, og vil bli vurdert av internasjonale eksperter på fagområdet i trinn 1, og av panelet i trinn 2.

Se del 3 "Opprett søknad" for fullstendig liste over vurderingskriterier.

Krav til søker

Prosjektleder skal normalt ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Søknaden må vise at prosjektteamet samlet har god vitenskapelig standard og kan gjennomføre prosjektet på en profesjonell måte, men utover dette stiller vi ikke krav om lange merittlister. Vurderingen av kriteriet "prosjektleder og prosjektgruppen" vil bli brukt for å kvalifisere en søknad (i trinn 1).
Så lenge kvaliteten vurderes som god nok, vil dette kriteriet ikke bli brukt til å velge ut hvilke prosjekter som får finansiering.

Størrelse og varighet på prosjektene

Prosjektene vil normalt ha varighet på 1-4 år, og dere kan søke om inntil 8 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.

Milepæl
Prosjektene under Nye konsepter skal være ambisiøse og dristige. Det kan derfor være større behov for endringer og justeringer av prosjektplanen underveis, enn i mer tradisjonelle forskningsprosjekter. Vi ber derfor om at dere legger opp arbeidsplanen i to faser, med en etterprøvbar milepæl mellom fasene. Milepælen skal kunne brukes i en midtveisevaluering for å sikre at resultatene fra første fase i prosjektet kan brukes til å vurdere om – og hvordan - fase to bør legges opp. 

Kontaktpersoner