Gå direkte til innhold
 

170 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet som fremmer miljøvennlig energi

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2016 og varer i inntil fire år. Utlysningen omfatter alle temaer i programplanen til ENERGIX.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
14.10.2015 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen kan bli noe justert fram til 2. september som er seneste tidspunkt for justeringer. Fra denne datoen vil utlysningen bli gjort aktiv, dvs. at det blir mulig å opprette et søknadsskjema og starte arbeidet med dette.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på 130 – 180 millioner kroner til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2016. Rammen skal dekke hele prosjektperioden for prosjektene.
Støtten skal være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen av utlysningen er den juridisk bindende.

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Om programmet

ENERGIX' mål og tematiske innretning er beskrevet i programplanen.

Tematiske føringer og prioriteringer

Utlysningen er åpen for søknader innenfor hele ENERGIX programplan.
Ved utlysningen ønsker vi gode innovasjonsprosjekter som kan:

 • understøtte hovedmålene til ENERGIX
 • bidra til omstilling i energisystemet og gi grunnlag for ny næringsvirksomhet innen energifeltet
 • bidra til mer effektiv energibruk, både i bygg-, industri- og transport
 • bidra til at teknologi- og kompetanse fra olje- og gass-sektoren kan finne anvendelser innen andre energiområder

Grønn vekst – Omstilling i leverandørindustrien fra olje- og gassektoren

Som en del av utlysningen er det satt av en egen ramme rettet mot leverandørindustrien for olje og gass. Dette er midler som skal bidra til omstilling av denne industrien inn mot fornybar energi og ny energiteknologi. Denne delen av utlysningen er et samarbeid mellom ENERGIX og PETROMAKS 2. Komplett beskrivelse er å finne nederst i utlysningen.

Valg av delprogram/tema for søknadsbehandlingen

Når søker har gått inn på «Opprett søknad» må søker velge delprogram/tema for søknaden i en nedtrekks meny (se kortnavn under). Det velges da det tema der søknaden har sitt mest naturlige utgangspunkt. Dersom en søknad er tverrfaglig og passer inn i flere temaer må dette bemerkes i søknadsskjemaet. Dette gjøres under punktet «Plassering i Forskningsrådet/tilleggsinformasjon».

ENERGIX skal også legge til rette for bredde i forskningen, slik at nye, gode ideer og konsepter har mulighet til å bli vurdert.

 • FORNYBAR: Fornybar energi (vann, vind, hav, sol, bio)
 • SYSTEM: Energisystem (balanse, integrasjon, smartnett)
 • ENERGIBRUK: Effektiv energibruk (bygg, industri, biodrivstoff, hydrogen, batteri)
 • SAMFOGØK: Energipolitikk, samfunn og økonomi (markedsdesign, offentlig politikk og virkemidler, teknologianalyser og bærekraft)
 • GRØNN VEKST: Prosjekter som kan bidra til omstilling i leverandørindustrien (Ny kategori)

Generelt om Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet omfatter forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers ikke er mulig å få til.

Målgruppe og type prosjekter

Utlysningen retter seg mot bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer.

Innovasjonsprosjektene i ENERGIX har normalt en varighet på 2-3 år (inntil 4 år).

Det er ingen absolutte føringer på størrelsen på prosjektene. Det gjøres oppmerksom på at innovasjonsprosjektene som fikk støtte i forrige utlysningsrunde lå på følgende nivå:

 • Gjennomsnittlig støtte: 5,5 milll. kroner (total bevilgning over prosjektperioden)
 • Største prosjekt: 13,5 mill. kroner (total bevilgning over prosjektperioden)

For prosjekter som er svært store (mer enn ca. 11 mill. kroner i støtte) eller langvarige/veldig komplekse, kan det bli aktuelt å bruke midtveisevalueringer.  

Finansiering og støttegrad for innovasjonsprosjekter

Prosjektansvarlig og samarbeidspartner finansierer minst 50 % prosjektkostnadene.

Støtte fra ENERGIX forventes å utgjøre 40 % av godkjente prosjektkostnader. For SMB (små og mellomstore bedrifter) kan støtten være opptil 50 % dersom forskningsinnholdet anses å være høyt.

I alle prosjekter skal støtte fra Forskningsrådet være utløsende.

Støtten skal også være i samsvar med statsstøtteregelverket.  Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet kan kombineres med SkatteFUNN-støtte så lenge den samlede støtten er i samsvar med statsstøtteregelverket.

Forutsetninger for finansiering

For å komme i betraktning for finansiering fra ENERGIX må følgende være innfridd

 • Søknaden skal være strategisk forankret i søkerbedriften.
 • Prosjektet skal ha minst 1 samarbeidspartner som er etablert med forsknings- eller næringsvirksomhet i Norge. Partneren skal ha en tydelig rolle i prosjektet. Se også kravene til LOIer.

Prioriteringer

Prosjektene vil bli evaluert etter generelle kriterier for Innovasjonsprosjekter.

ENERGIX tilstreber å utvikle en portefølje av prosjekter med stort potensial for nyskaping og bærekraftig verdiskaping i Norge som bidrar til å nå programmets mål.  

Ved prioritering mellom søknader vil ENERGIX derfor legge særlig vekt på kriteriene:

 • Innovasjonsgrad
 • Verdiskapingspotensial
 • Realisering av innovasjonen
 • Relevans i forhold til utlysningen (spesielt bidraget til ENERGIX målsetninger)

For å komme i betraktning for finansiering må søknadene dessuten oppnå tilstrekkelig høy karakter på kriteriene:

 • Forskningsgrad
 • Prosjektkvalitet
 • Gjennomføringsevne

Ved tilnærmet lik kvalitetsmessig vurdering vil programstyret gjøre en porteføljevurdering for å sikre måloppnåelse for programmet. I slike tilfeller vil også kvinnelig prosjektleder bli vektlagt.

Prosjektskisser og dialog

ENERGIX ønsker å bidra til å etablere gode Innovasjonsprosjekter i næringslivet og anbefaler at bedrifter drøfter sine prosjektidéer og -forslag med Forskningsrådet på et tidlig tidspunkt. Ta kontakt med fagansvarlig i administrasjonen.

Forskningsrådet tilbyr også mulighet for å sende inn kortfattede prosjektskisser etter en standardisert mal. En skisse vil gi underlag for en dialog med Forskningsrådet før den endelige søknadsfristen. Forskningsrådet tar i mot skisser fram til onsdag 19.august 2015 kl. 1300. Se egen skisseutlysning

ENERGIX vil spesielt oppfordre søkere som er i tvil om hvorvidt deres prosjekt blir vurdert til å være innenfor ENERGIX programplan til å sende inn en skisse for å få dette avklart.

Stort fellesløft for grønn vekst mellom
PETROMAKS 2 og ENERGIX

Som en viktig del av utlysningene til ENERGIX og PETROMAKS 2 har programmene øremerket til sammen 50 millioner kroner for å fremme grønn vekst på tvers av næringene.

Utlysningen har to formål:

 1. å mobilisere leverandørindustrien innenfor olje og gass til å utvikle løsninger og teknologi for fornybar energi og omstilling av energisystemet
   
 2. å mobilisere leverandørindustrien i begge sektorer til å finne radikalt nye energiløsninger for olje- og gassinstallasjoner og operasjoner offshore som kan lede til energieffektivisering og kutt i CO2-utslipp

Bedrifter som hovedsakelig svarer på den første målsetningen med utlysningen skal søke på utlysningen gjennom programmet ENERGIX.  Bedrifter som i hovedsak svarer på målsetning nummer to skal søke gjennom programmet PETROMAKS 2.

Ved opprettelsen av søknaden, må søker deretter velge delprogram/tema "GrønnVekst". Søker skal også legge inn stikkordet "GrønnVekst" i prosjektbeskrivelsen under malens punkt 19. Søknader som er merket "Grønn vekst" vil kunne bli flyttet ENERGIX og PETROMAKS 2 uten innhenting av godkjennelse hos søker.

Forskningsrådet oppfordrer til tverrsektorielt samarbeid mellom leverandører i begge næringer, oljeselskap, kraftselskaper og forskningsmiljøer. Et slikt samarbeid vil telle positivt i vurderingen av prosjektets relevans til utlysningen.

Ved stort tilfang av søknader og høy kvalitet vil prosjektene kunne konkurrere om de øvrige midlene til innovasjonsprosjekter i de to programmene. Hvis det kommer få søknader, vil de avsatte midlene kunne bli brukt til øvrige innovasjonsprosjekter.

Kontaktpersoner