Gå direkte til innhold
 

Inntil 130 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet innen miljøvennlig energi

ENERGIX lyser ut midler til nye prosjekter fra januar 2015. Utlysningen gjelder Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Det utlyses midler på alle hovedtema innen ENERGIX.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
15.10.2014 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen kan bli noe justert fram til 2. september som er seneste tidspunkt for justeringer.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Total tildeling for denne utlysningen vil være på inntil 130 millioner kroner fordelt over prosjektperioden for de innvilgede prosjektene.

ENERGIX

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Den norske versjonen av utlysningen er den juridisk bindende.

ENERGIX' mål og tematiske innretning er beskrevet i programplanen. Utlysningen gjelder Innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Valg av delprogram/tema for søknadsbehandlingen

Når søker har gått inn på «Opprett søknad» må søker velge delprogram/tema for søknaden i en nedtrekks meny (se kortnavn under). Dersom en søknad er tverrfaglig og passer inn i flere temaer må dette bemerkes i søknadsskjemaet. Dette gjøres under punktet «Plassering/andre opplysninger». Det velges da det tema der søknaden har sitt mest naturlige utgangspunkt.

The embedded asset has been deleted:
Asset Type: ImageFile_flex
Asset Id: 1253995041580
PAGENAME: ForskningsradetNorsk/ImageFile_flex/VisBildeVenstrestiltUtenTekst

ENERGIX-programmets innretning er delt inn i 5 tematiske områder, i henhold til programplanen

  • FORNYBAR: Fornybar energi (vann, vind, hav, sol, bio)
  • SYSTEM: Energisystem (balanse, integrasjon, smartnett)
  • ENERGIBRUK: Effektiv energibruk (bygg, industri, biodrivstoff, hydrogen, batteri)
  • SAMFOGØK: Energipolitikk, samfunn og økonomi (markedsdesign, offentlig politikk og virkemidler, teknologianalyser og bærekraft)
  • ANNET: Nye konsepter innen energiområdet

Føringer og viktige forhold for utlysningen

ENERGIX' mål og tematiske innretning er beskrevet i programplanen. Utlysningen gjelder innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor de temaer som dekkes av ENERGIX programplan.

Energi21 er én av flere viktig premissgivere for energiforskningen. Energi21 vil legge frem sin reviderte strategi juni 2014. Prioriteringer i utlysningen vil kunne bli justert etter at denne er fremlagt.

Programplanen setter ramme for hvilke temaer som er omfattet av utlysningen. Søknader utover disse rammene vil kunne bli avvist.

Denne utlysingen har ikke føringer eller prioriteringer innen de tematiske områdene, med unntak av én begrensning på temaet Energisystem. Denne er omtalt på neste steg i utlysningen (etter at man har valgt "Innovasjonsprosjekt").

Størrelsen på bevilgningene

Det er ingen absolutte føringer på størrelsen på prosjektene. Det gjøres oppmerksom på at de innovasjonsprosjektene som fikk støtte i forrige utlysningsrunde lå på følgende nivå:

• Gjennomsnittlig støtte: 6,1 mill. kroner (total bevilgning over prosjektperioden)
• Største prosjekt: 17,3 mill. kroner (total bevilgning over prosjektperioden)
 

Type prosjekter

ENERGIX' utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet er rettet mot prosjekter som er i den tidlige fasen av innovasjonsløpet. Dette er prosjekter som er knyttet til anvendt forskning og/eller eksperimentell utvikling, og der målet er å utvikle ny kunnskap basert på planlagt forskning eller kritisk undersøkelse. Prosjektene kan også inkludere modellering, laboratorieforsøk og små prototyper. Det forutsettes videre at søker har gjort nødvendig forarbeid knyttet til markeds- og konkurrentanalyse. Kostnader knyttet til slike aktiviteter støttes ikke.
 

Finansiering og støttegrad for innovasjonsprosjekter

Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere finansierer normalt minst 50 % av prosjektkostnadene.

Støtte fra ENERGIX forventes å utgjøre 40 % av godkjente prosjektkostnader. For SMB (små og mellomstore bedrifter) kan støtten være opptil 50 % for prosjekter dersom forskningsinnholdet anses å være høyt.

I alle prosjekter skal støtte fra Forskningsrådet være utløsende.

Kontaktpersoner