Gå direkte til innhold
 

Tilleggstøtte til prosjekter som er innvilget i EU's Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

Støtteraten i FCH JU er lavere enn i EU's rammeprogram. ENERGIX kan derfor gi tilleggsstøtte til norske FoU miljøer som er med i prosjekter som er innvilget i FCH JU, slik at det oppnås samme betingelser som i rammeprogrammet. Dette gjelder kun prosjekter som er innvilget i FCH JU.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
27.11.2013 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

I flere av EU's randsoneaktiviteter er støtteraten til forskningsaktørene lavere enn i rammeprogrammet.

Temaene under FCH JU lå tidligere under rammeprogrammet, men ble tatt ut som en randsoneaktivitet i 2008. Prosjektene er i hovedsak tilsvarende som i rammeprogrammet, og Forskningsrådet anser det derfor naturlig at norske FoU-miljøer oppnår samme støtterate som de ville fått dersom temaene under FCH JU hadde vært i rammeprogrammet.

Denne tilleggsstøtten kan bare gis til norske FoU aktører

Forskningsinstitutter, Universiteter og Høgskoler (ikke til næringslivet) som er med i prosjekter som har søkt om og fått innvilget prosjekt i FCH JU. Det må derfor dokumenteres i vedlegg at beslutning om støtte til prosjektet er gitt av FCH JU.

Det benyttes søknadstype "annen støtte". I søknadsskjemaet skal det gis en kort beskrivelse av prosjektets innhold, milepæler, resultatspredning etc. som for vanlige prosjektsøknader.

De økonomiske tallene i skjemaet skal kun være for den norske aktøren som søker tilleggsstøtte. Før opp de totale kostnadene, og angi hvor mye som støttes fra FCH JU, hvor mye som er egen innsats og hva det søkes om fra Forskningsrådet.

Det skal legges ved et eget vedlegg som mer detaljert beskriver budsjettet. Siden støtteraten både i EU's rammeprogram og FCH JU varierer mellom de forskjellige typer aktiviteter (Koordinering, FoU, Dissemination etc), må det fremgå hvordan budsjettet er delt mellom de forskjellige typer aktiviteter, og hvilken støtterate som gis til de enkelte delene. Det må fremgå hva som gis fra FCH JU og hva man ville fått i rammeprogrammet.

I dette vedlegget kan man redegjøre ytterligere for de faglige planer hvis det er behov for det.

  • Legg ved Abstract fra søknaden og en beskrivelse av arbeidet og budsjettet som er blitt vedtatt (DoW).
  • Legg ved CV for den norske prosjektlederen og eventuelt andre sentrale aktører.
     

 

Kontaktpersoner