Gå direkte til innhold
 

Inntil 12 millioner kroner til ett forskerprosjekt som skal undersøke lokalvalg og lokaldemokrati

Prosjektet skal være en lokalvalgundersøkelse og det skal starte 1. januar 2019.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Kommunal og moderniseringsdepartementet har satt av 12 mill. kroner over en tidsperiode på fire år, fordelt på 3 mill. kroner per år i 2019, 2020, 2023 og 2024. Det vil være et opphold i finansieringen årene 2021–2022. Vi tar forbehold om at Stortinget bevilger de nødvendige midlene til undersøkelsen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Et todelt prosjekt: "lokalvalgundersøkelsen"

Prosjektet, som skal kalles lokalvalgundersøkelsen, skal organiseres i to omganger på to år hver. Totalt vil prosjektet strekke seg over seks år (2019–2024).

Første del omfatter kommunestyre- og fylkestingsvalgene i 2019 (2019 og 2020), mens andre del omfatter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 (2023–2024).

Hvem kan søke? 

Norske forskningsinstitusjoner kan søke. (se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 282 KB )

Institusjonen som tildeles midlene, må inngå samarbeid med forskningsmiljøer ved andre nasjonale forskningsinstitusjoner, samarbeid med internasjonale forskere og trekke inn internasjonale perspektiver i prosjektet.

Krav til prosjektet

Forskingsrådet forventer at prosjektet bygger videre på resultater fra tidligere lokalvalgundersøkelser. Blant annet kan dette gjøres ved at spørreskjemaundersøkelser benyttet i forrige prosjekt gjentas i dette prosjektet. Hvis mulig skal det legges opp til en panelundersøkelse hvor man fanger opp endringer i valgatferd fra 2019-valget til 2023-valget.

Prosjektbeskrivelsen bør i tillegg inneholde:

  • Hvordan prosjektet kan bidra til kunnskap om lokalvalg og lokaldemokrati.
  • Hvordan prosjektet skal bidra til kunnskap og forslag til tiltak for å styrke lokaldemokratiet.
  • Hvordan kunnskap fra prosjektet skal brukes i den generelle samfunnsdebatten, i undervisning og som grunnlag for videre forskning.
  • En kommunikasjonsplan om formidling til aktuelle brukere (bl.a. staten, kommunene og politiske partier, borgere).
  • Hvordan en referansegruppe, med minimum ett medlem fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, benyttes i prosjektet på best mulig måte.

Krav til formidling av prosjektresultatene

Hovedspråket i forskningsprosjektet skal være norsk og resultatene fra undersøkelsen skal publiseres i en bok eller i en samlet rapport, samt på nettet, senest 21 måneder etter hvert gjennomførte lokalvalg.

Perspektiver og prioriterte forskningsspørsmål

Prosjektet som tildeles midler skal samlet kunne belyse:

  • En gjennomgang av kunnskapsstatus om velgeratferd, inkludert velgerbevegelse mellom partier, bruk av mulighet til å gi personstemme og ulikhet i stemmeavgivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.
  • En analyse av valgdeltagelse og annen deltagelse, herunder utvikling i syn på borgerplikt, motivasjon for å delta/ikke delta, utvikling av valgdeltagelsen blant ulike grupper, effekter av institusjonelle forhold rundt stemmegiving, utvikling i valgdeltagelse på bakgrunn av kontekstuelle forhold, individuelle forhold, informasjonstiltak for å få opp valgdeltagelsen og kartlegging av interesse for å stille til valg i politiske organer i kommunen.
  • Samhandlingen mellom kommunene og borgere mellom valgene.
  • Andre aktuelle temaer knyttet til demokratiske og politiske prosesser innenfor rammen av lokaldemokratiet i kommunene og fylkeskommunene. I undersøkelsen i 2019 kan representativitet i lokale og regionale folkevalgte organer være et slikt tema. Et annet tema er hvordan gjennomføringen av kommunereformen kan ha påvirket velgeratferd bl.a. hvordan tvangssammenslåing kan ha slått ut. Et tredje tema er bruk av media, inkludert sosiale media, i forbindelse med valget.

Veiledende ramme for Forskningsrådets finansiering er fire år (2 pluss 2). Prosjektet vil bli evaluert 2 ½ år etter oppstart. Denne vurderingen vil ligge til grunn for eventuelle justeringer av prosjektet.

For ytterligere ramme og innhold for utlysningen, se oppdragsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Forskningsrådet.

Forutsetning for støtte

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Vi vil prioritere prosjekter

  • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt

Arkivering av forskningsdata

Det er ønskelig at prosjektet bruker registerdata i tillegg til individdata, for koblinger på flere nivåer. Dataene som samles inn i forbindelse med prosjektet skal Forskningsdata som genereres i prosjektet skal lagres i frigis for allmennheten og overleveres Norsk senter for forskningsdata (NSD) ved offentliggjøringen av forskningsresultatene.

Kontaktpersoner