Gå direkte til innhold
 

Inntil 30 millioner kroner til forskerprosjekter

Forskerprosjektene skal bidra til å utvikle kunnskap for en demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
06.09.2017 13:00 CEST

Meldinger:

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen. Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknad som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknader før etter søknadsfristen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 30 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Norske forskningsinstitusjoner (se definisjon PDF - 271 KB ) kan søke om forskerprosjekter innenfor alle temaområdene i programplanen PDF - 582 KB . Prosjektene skal ha 3-4-års varighet, og dere kan søke om støtte på 5-8 millioner kroner.

Søknaden må spesifisere hvordan prosjektet oppfyller programmets mål og hvilke temaområder prosjektet omfatter. Alle temaområdene i DEMOS' programplan PDF - 582 KB er relevante, men vi oppfordrer spesielt til prosjekter om

 • demokrati med vekt på utviklingen av IKT/nye medier og eventuelle effekter for politikeres og borgeres kunnskap, deltakelse og makt  
 • globalisering og lokaldemokrati - spenninger mellom internasjonale og nasjonale, regionale eller kommunale strategier og styringsambisjoner
 • ulike modeller for anskaffelse av offentlige tjenester og deres effekter på kostnadseffektivitet, kvalitet, rettssikkerhet og fordeling. Modellene vi ønsker analysert omfatter både produksjon i egen regi og innkjøp fra andre, for eksempel fra interkommunale samarbeidsorgan og/eller private aktører.

Krav til prosjektet

Prosjektet skal

 • ta utgangspunkt i nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus på området. Det må fremgå hvordan prosjektet bygger på eksisterende kunnskap.
 • ha aktivt internasjonalt prosjektsamarbeid
 • bidra til kunnskap som kan danne grunnlag for forskningsbasert politikk på feltene som er omtalt i programplanen. Det må i søknaden argumenteres for hvordan forskningen bidrar til å belyse samfunnsutfordringer
 • ha ambisiøse planer for både vitenskapelig og bruker- og allmennrettet publisering og formidling. Det er også ønskelig at prosjektene gjennom allmennrettet formidling kan bidra til den offentlige debatten.

I tillegg bør prosjektet

 • bidra til faglig fornyelse og være flerfaglig
 • ha internasjonale og komparative dimensjoner og – der det er aktuelt for problemstillingen – anvende eksisterende dataregistre
 • om det er aktuelt, involvere brukere av forskningen i prosjektarbeidet

Vurdering av søknadene

Søknadene vurderes ut fra vitenskapelig kvalitet og relevans for programmet. I prosjekter med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Kjønnsperspektiver skal inkluderes der det er relevant.

Vi vil ikke prioritere søknader som i vesentlig grad overlapper med igangsatt forskning med finansiering fra DEMOS. Vi vil ikke finansiere prosjekter som primært omhandler utdanning, helse og omsorg, da temaene er dekket i andre programmer i Forskningsrådet (FINNUT og HELSEVEL).

Samlet skal DEMOS finansiere en prosjektportefølje som

 • er av høy vitenskapelig kvalitet
 • tar for seg problemstillinger av betydning for private og offentlige samfunnsaktører, først og fremst innenfor politikk og forvaltning
 • utfordrer rådende tenkemåter og utvikler nye perspektiver, både teoretisk og metodisk
 • gir forskere mulighet til å definere problemstillinger, tema og perspektiver innenfor de rammene som programplanen legger
 • gir grunnlag for å utvikle nye faglige/analytiske begrep som kan brukes til å forstå/analysere samfunnet
 • skisserer mulige løsninger på de problemer som blir identifisert
 • fremmer samarbeid på tvers av fag, metodiske tilnærminger og forskningstradisjoner
 • ivaretar begge kjønns perspektiver
 • knytter til seg brukere/praktikere
 • er internasjonalt orientert og forankret i internasjonal forskning
 • bruker komparasjon, eksempelvis mellom steder eller land; mellom nivåer og administrative enheter; mellom aktører, sektorer og prosesser; mellom før og nå
 • bidrar til miljø- og kompetansebygging i forskningssystemet på fagområdene i programmet, og prosjekter som tilrettelegger for forskerkarrierer
 • benytter den gode datasituasjonen i Norge

DEMOS skal bygge forskningsmiljøer og forskningskapasitet gjennom prosjektene under programmet. Rekrutteringsstillinger kan inkluderes i prosjektsøknadene der det er gunstig for prosjektet, men det er ikke et krav.

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dersom prosjektet innvilges, kan prosjektansvarlig søke om utenlandsstipend for doktorgradsstipendiater og postdoktorer i prosjektet, samt forlengelse av postdoktorstipendperioden ved utenlandsopphold. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Utlysningen vil foreligge på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende.

Dokumenter

Kontaktpersoner