Gå direkte til innhold
 

Inntil 20 millioner kroner til videreutvikling av regionaløkonomiske modeller

Midlene skal gå til ett forskerprosjekt og blir fordelt over ti år. Norske forskningsinstitusjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
22.11.2017 13:00 CET

Meldinger:

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen. Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknad som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknader før etter søknadsfristen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Veiledende ramme for Forskningsrådets finansiering er 20 millioner kroner over 10 år (5 pluss 5), med forbehold om at Stortinget bevilger de nødvendige midlene i de årlige statsbudsjettene. Prosjektet vil bli vurdert av DEMOS programstyre 4,5 år etter start. Denne vurderingen vil ligge til grunn for eventuelle justeringer av prosjektet.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Forskningsrådet lyser ut midlene på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er å  finansiere forskning som skal:

  • videreutvikle eksisterende regionaløkonomiske likevektsmodell(er)
  • styrke forskning og forskningsmiljøer på regionaløkonomisk modellering
  • gjøre årlige framskrivninger av økonomien på regionalt nivå
  • formidle forskning fra satsingen for å øke bruken og relevansen av regionaløkonomiske modeller i offentlig planlegging

Hvem kan søke?

Utlysningen retter seg mot norske forskningsinstitusjoner PDF - 282 KB (se definisjon i vedlegget).

Målet med de regionaløkonomiske modellene er å styrke planleggingsarbeidet i fylkene, lage regionale framskrivninger av økonomi og arbeidsmarked samt å styrke verktøyer for å lage konsekvensberegninger av offentlig politikk og endringer i rammebetingelser, for eksempel valutakurs- og oljeprisendringer.

Prosjektet som får midler skal være en oppfølging av den snart avsluttede strategiske instituttsatsingen på regionaløkonomiske modeller og bostedsvalgforskning (REGMODELL-Regionaløkonomisk modellering og årsaker til bostedsvalg). Fordi disse midlene vil finansiere videreutvikling av eksisterende regionaløkonomiske likevektsmodeller, er det viktig at søker beskriver hvilke modeller de allerede har utviklet, og som vil danne grunnlaget for videre utvikling.

Den snart avsluttede REGMODELL-satsingen skal evalueres høsten 2017. Anbefalinger i rapporten kan ha implikasjoner for det fremtidige prosjektet, men gitt at disse ikke er kjent før etter søknadsfristens utløp, må de eventuelle implikasjonene bli gjenstand for dialog mellom prosjektet, oppdragsgiver og Forskningsrådet når rapporten foreligger. Satsingen på forskning på bostedsvalg videreføres ikke innenfor dette prosjektet. Planlagt oppstart for prosjektet er våren/sommeren 2018.

Brukermedvirkning blir viktig i det nye prosjektet

Det er tidkrevende å etablere regionaløkonomiske modeller som verktøy og at det tar tid før de kan brukes. Modellene er avhengig av kontinuerlig bruk i samarbeid med oppdragsgivere for å være relevante og de må være gjenstand for kontinuerlig utvikling slik at de kan belyse aktuelle problemstillinger. I det forgående prosjektet har det vært lagt vekt på å etablere kompetanse innenfor regionaløkonomisk modellering og å etablere en regionaløkonomisk modell.

I prosjektet det lyses ut midler til er det ønskelig å gjøre tiltak som øker relevansen og bruken av de regionaløkonomiske modellene. Dette krever aktiv dialog med brukerne, spesielt oppdragsgiver og planleggere (de som utarbeider samfunnsanalyser) i fylkeskommunene. Når satsingen blir evaluert halvveis i prosjektperioden, vil bruken være et sentralt vurderingskriterium, herunder om det er etablert gode dialogarenaer som

  • formidler resultater av de årlige kjøringene,
  • drøfter hvilke behov for analyser brukerne har og
  • drøfter hva som er mulig å få til innenfor rammen av de regionaløkonomiske modellene.

Søknaden bør inneholde:

  • En plan for å øke bruken og nytten av de regionaløkonomiske modellene. Planen må omfatte en beskrivelse av hvilke aktører det er naturlig å involvere og hvordan dette kan tenkes å gjøres.
  • En plan for kunnskapsdeling og formidling i samsvar med kravene over. Vi forventer at prosjektet utvikler et faglig tyngdepunkt nasjonalt.
  • En redegjørelse for hvordan resultatene av modellene brukes i ulike politiske sammenhenger, som fylkesplaner eller ulike dialogarenaer mellom stat og fylkeskommune.

Søker må svare på formålene gitt i utlysningen eller eventuelt begrunne hvorfor de har valgt ikke å svare på ett eller flere av disse.
Det vil være en fordel om søker legger opp til et faglig samarbeid med nasjonale eller internasjonale fagmiljøer

Dataene som samles inn i prosjektet, skal være allment tilgjengelig og overleveres Norsk senter for forskningsdata (NSD) ved offentliggjøringen av forskningsresultatene.

Dokumenter

Kontaktpersoner