Gå direkte til innhold
 

Prosjekter med brukermedvirkning (kompetanseprosjekter)

DEMOS-programmet utlyser midler til prosjekter med brukermedvirkning innenfor alle prioriterte temaområder i programplanen.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
17.02.2016 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 10,0 mill. kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det kan søkes om støtte til forskning der brukermedvirkning er vesentlig for gjennomføringen. Brukermedvirkningen er ønskelig fordi den kan føre til mer relevant forskning.

I utlysningen er alle temaområdene i DEMOS programplan relevante:

  1. Internasjonalisering, stat og lokaldemokrati
  2. Helhet og sektorisering
  3. Regioner og urbanisering
  4. Velferdsstatens tjenester og tjenesteytere

Prosjektet må involvere samarbeidspartnere utenfor forskningsmiljøene. Prosjektet skal ledes av en forskningsinstitusjon, men det kreves et forpliktende samarbeid med en eller flere partnere. Målet er å bidra til langsiktig kompetanseoppbygging i forskningsmiljøer og offentlige/private virksomheter.

Aktuelle samarbeidspartnere kan være statlige eller kommunale tjenesteytere, offentlige og private virksomheter, frivillige organisasjoner o.l. Utgangspunktet for prosjektet kan være utfordringer og mål samarbeidspartnerne har i praktiseringen av sitt ansvar og hvor forskningsbasert kunnskap kan bidra til forbedret praksis.

Forventninger til kompetanseprosjekter i DEMOS

Søknadene må skissere konkrete planer for langsiktig kapasitets- og kompetansebygging på de aktuelle områdene innenfor programplanen som prosjektet ønsker å utforske.
Samarbeidspartnere i prosjektet må dokumentere at de har behov for kompetansen som bygges opp i prosjektet og bidra med egeninnsats eller kontantbidrag som dekker minst 10 pst. av totalkostnaden for prosjektet.

Det er forskerne i prosjektet som har ansvaret for prosjektets framgangsmåte og forskningsdesign, men samarbeidspartnerne skal være involvert i prosjektets ulike faser.

Prosjektet skal ta utgangspunkt i nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus på de aktuelle områdene. Det er viktig at forskningen har internasjonale og komparative dimensjoner og anvender eksisterende dataregistre - der det er aktuelt for problemstillingen.

Bruker- og allmennrettet formidling fra prosjektene, underveis i prosjektperiodene og etterpå, er et krav.

Søknadene vurderes ut fra gitte vurderingskriterier og relevans for programmet. I prosjekter med ellers lik kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres. Kjønnsperspektiver skal inkluderes der det er relevant. Se under "Spesielle føringer for denne utlysningen" om krav til prosjekter.

Brukermedvirkning er et uttrykk for hvor godt brukerperspektiv og brukerinvolvering er ivaretatt i prosjektet, eventuelt hvor godt fravær av brukermedvirkning er begrunnet. Dette vurderes ut i fra følgende punkter:
 

  • Beskrivelse av relevante brukere for prosjektet
  • Brukernes involvering i planlegging av prosjektet
  • Brukernes involvering i gjennomføring av prosjektet
  • Brukernes involvering i formidling og utnyttelse av resultatene fra prosjektet.

Kontaktpersoner