Gå direkte til innhold
 

Forprosjekter for kompetanseprosjekter (prosjekter med brukermedvirkning)

Inntil 0,5 mill. kroner til forprosjekter for å utvikle kompetanseprosjekter innenfor alle temaområdene i DEMOS programplan.

Forprosjekt Velg
Søknadsfrist:
09.09.2015 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 0,5 mill. kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen tar imot søknader om forprosjekter for å utvikle kompetanseprosjekter, innenfor alle temaområdene i DEMOS programplan:

  1. Internasjonalisering, stat og lokaldemokrati
  2. Helhet og sektorisering
  3. Regioner og urbanisering
  4. Velferdsstatens tjenester og tjenesteytere

Kompetanseprosjekter skal bidra til langsiktig kompetanseoppbygging i forskningsmiljøer og virksomheter. Prosjektene skal øke forskningskapasiteten på områder som er sentrale for å utvikle og fornye praksis, og bygge forskningsbasert kompetanse.

Målet med forprosjektene er å stimulere forskningsmiljøer til å utvikle gode prosjektforslag for kompetanseprosjekter. Gjennomføringen av kompetanseprosjekter forutsetter et samarbeid mellom forskere og en eller flere brukere av forskning. Forprosjektet vil derfor være en forberedelse til søknad om kompetanseprosjekt.

Det er vesentlig for prosjektet å involvere samarbeidspartnere utenfor forskningsmiljøene. Brukere av forskning, og aktuelle samarbeidspartnere i denne sammenheng kan være statlige, kommunale eller private virksomheter, frivillige organisasjoner o.l. Utgangspunktet for prosjektet kan være utfordringer og mål samarbeidspartnerne har i praktiseringen av sitt ansvar og der forskningsbasert kunnskap kan bidra til forbedret praksis. Effektstudier og intervensjonsstudier kan være eksempler på forskning.

Bevilgning til forprosjekt medfører ingen forpliktelser for Forskningsrådet ved eventuell framtidig søknad om midler til kompetanseprosjekter innenfor temaområdet.

Forprosjektene skal forberede utarbeidelsen av kompetanseprosjekter som etter planen vil bli lyst ut med søknadsfrist 17. februar 2016.

Prosjektet skal ledes av en forskningsinstitusjon, men det kreves et forpliktende samarbeid med en eller flere partnere.

Rammen for utlysningen er DEMOS programplan. Prosjektet skal ta utgangspunkt i nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus på det aktuelle området.

Det mottas søknader av søknadstypen forprosjekt. Oppstart for forprosjektene bør være innen 1. desember 2015.

Om kompetanseprosjekter i DEMOS

Målet med kompetanseprosjekter i DEMOS er å styrke interessenters deltakelse i kunnskapsutviklingen på feltet, og utvikle nye modeller for samspill mellom forskning og praksis. Kompetanseprosjekter skal være forankret i kunnskapsbehov i virksomheter i privat, offentlig og/eller frivillig sektor i Norge. Kompetanseprosjekter skal bidra til kompetanseutvikling i bred forstand gjennom sterk brukermedvirkning og tett samspill mellom forskning og samarbeidspartnere i privat, offentlig og/eller frivillig sektor. Kompetanseprosjekter i DEMOS skal ledes av en forskningsinstitusjon, og ha et økonomisk og faglig forpliktende samarbeid med en eller flere samarbeidspartnerne. Økonomisk forpliktende samarbeid kan omfatte egeninnsats og/eller kontantbidrag fra samarbeidspartnerne.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner