Gå direkte til innhold
 

Forskning om demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Det utlyses inntil 65 mill. kroner til forskerprosjekter. DEMOS programplan setter rammen for utlysningen.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
09.09.2015 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 65,0 mill. kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Målet med utlysningen er å bygge kompetente forskningsmiljøer gjennom å finansiere 3-4 årige prosjekter med 5-10 mill. kroner hver. Det forventes at søknadene spesifiserer hvordan de foreslåtte prosjektene oppfyller programmets mål og hvilke temaer prosjektet omfatter.

DEMOS programplan setter rammen for utlysningen og alle temaområdene i programplanen er relevante. Prosjektet skal ta utgangspunkt i nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus på de aktuelle områdene som prosjektet ønsker å utforske. Det må fremgå tydelig hvordan prosjektet bygger på eksisterende kunnskap. Søknader som i vesentlig grad overlapper igangsatt forskning, vil ikke bli prioritert. Det er ønskelig at forskningen bidrar til fornyelse og det oppfordres til flerfaglige prosjekter. Det er et krav at prosjektet har aktivt internasjonalt prosjektsamarbeid. Videre er det viktig at forskningen har internasjonale og komparative dimensjoner og anvender eksisterende dataregistre - der det er aktuelt for problemstillingen.

Prosjektene må ha konkrete planer for vitenskapelig publisering, samt bruker- og allmenrettet formidling. Prosjektene skal bidra til kunnskap som danner grunnlag for forskningsbasert politikk på feltene som er omtalt i programplanen. Det må i søknaden argumenteres for hvordan forskningen bidrar til å belyse samfunnsutfordringer. Bruker- og allmenrettet formidling fra forskningsprosjektene, underveis i prosjektperiodene og etterpå, er vesentlig for programmet.

Søknadene vurderes ut fra vitenskapelig kvalitet og relevans for programmet. I prosjekter med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres. Kjønnsperspektiver skal inkluderes der det er relevant.

Se under "Spesielle føringer for denne utlysningen" om krav til prosjekter.

Forskning og utvikling knyttet til utdanning, helse og omsorg er dekket i andre programmer i Forskningsrådet (FINNUT og HELSEVEL) og prosjekter med dette som hovedfokus vil ikke finansieres under DEMOS.

DEMOS skal finansiere forskning som

 • er av høy vitenskapelig kvalitet
 • tar for seg problemstillinger av betydning for private og offentlige samfunnsaktører, først og fremst innenfor politikk og forvaltning
 • utfordrer rådende tenkemåter og utvikler nye perspektiver, både teoretisk og metodisk
 • gir forskere mulighet til å definere problemstillinger, tema og perspektiver innenfor de rammene som programplanen legger
 • gir grunnlag for å utvikle nye faglige/analytiske begrep som kan brukes til å forstå/analysere samfunnet.
 • skisserer mulige løsninger på de problemer som blir identifisert
 • fremmer samarbeid på tvers av fag, metodiske tilnærminger og forskningstradisjoner
 • ivaretar begge kjønns perspektiver
 • knytter til seg brukere/praktikere
 • er internasjonalt orientert og forankret i internasjonal forskning
 • bruker komparasjon, eksempelvis mellom steder eller land; mellom nivåer og administrative enheter; mellom aktører, sektorer og prosesser; mellom før og nå
 • bidrar til miljø- og kompetansebygging i forskningssystemet på fagområdene i programmet, og prosjekter som tilrettelegger for forskerkarrierer
 • benytter den gode datasituasjonen i Norge

Dette er krav som går til programmet som helhet, ikke til hvert enkelt prosjekt.

Dokumenter

Kontaktpersoner