Gå direkte til innhold
 

Valgforskning: Stortingsvalgundersøkelsen

Det lyses ut inntil 36 mill. kroner til ett forskerprosjekt

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
27.05.2015 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

KMD har planlagt å sette av til sammen 18 mill. kroner over den første fireårsperioden fra 2016. Det planlegges å sette av et tilsvarende beløp i perioden 2020-2023. Det tas forbehold om at Stortinget bevilger de nødvendige midler til undersøkelsen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

For utlysningens ramme og innhold, se vedlagte oppdragsbrev med ref. 14/4015-5 fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet til Forskningsrådet.

Stortingsvalgundersøkelsen utgjør i dag ryggraden i norsk valgforskning. Undersøkelsen skal organiseres som et 8-årig prosjekt (2016 – 2023). Planlagt oppstart er 1. januar 2016. Institusjonen som tildeles prosjektet har et ansvar for å trekke inn andre forskningsmiljøer som kan bidra til gjennomføring av undersøkelsen.

Hovedspråk i forskningsprosjektet skal være norsk og resultatene fra undersøkelsen skal utgis i en bok senest to år etter stortingsvalget.

Dataene som samles inn i forbindelse med prosjektet skal frigis for allmennheten og overleveres NSD ved offentliggjøringen av forskningsresultatene.

Søknader bør inneholde en vurdering og konkretisering av temaer og problemstillinger som kan belyse den politiske utviklingen; hvordan velgerne stemmer; hvordan valgresultatet kan forklares; og valgdeltakelsen; om ev. andre forhold bør belyses. Søker må svare på spørsmålene gitt i oppdragsbrevet eller eventuelt begrunne hvorfor ikke å svare på ett eller flere av disse.

Veiledende ramme for Forskningsrådets finansiering er 8 år (4 pluss 4). Prosjektet vil bli vurdert av DEMOS programstyre 3 ½ år etter start. Denne vurderingen vil ligge til grunn for eventuelle justeringer av prosjektet.

Andre nettsider

Kontaktpersoner