Gå direkte til innhold
 

Støtte til informasjonstiltak og større møter i Norge

Det kan gis midler til informasjonstiltak rettet mot norske forskere, samt støtte til å arrangere større møter i Norge for nettverk (MC) der norske forskere deltar.

Arrangementsstøtte Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er årlig tilgjengelig Kr 500.000 til ordningen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Forskningsrådet ønsker med denne utlysningen å bidra til at Norges MC-medlemmer kan arrangere COST-møter i Norge, samt til økt informasjon om mulighetene som ligger i COST for norske forskere.

Kun Norges medlemmer i MC kan søke om støtte under denne ordningen. 

Unntaksvis kan også deltagere i COST Working Groups søke om støtte, i så fall er det en forutsetning at møtet inkluderer en faglig del som er åpen også for andre interesserte forskere. Søknaden skal være vedlagt en anbefaling fra et av Norges MC-medlemmer i den aktuelle COST-action.

Det kan gis støtte til informasjonstiltak om COST i Norge. Disse kan være rettet mot forskere eller mot allmennheten. Bidrag fra Forskningsrådet vil vanligvis være 10 – 80 000 kr.

Det kan søkes om arrangementsstøtte i forbindelse med MC-møter som skal avholdes i Norge og som har et stort antall deltagere.
Her er det  spesielt tenkt på møter med tilknyttet seminar/workshop,
fortrinnsvis åpen for deltagelse fra andre interesserte forskere.

Finansieringen som COST sentralt gir i forbindelse med denne type arrangementer skal benyttes fullt ut. Personalkostnader/sekretariatutgifter kan ikke inngå i utgiftene som søkes dekket. Før utbetaling kan finne sted, må detaljert regnskap for arrangementet foreligge.
Arrangementsstøtte vil normalt være begrenset oppad til kr 100 000.

Vedlegg til søknaden: Prosjektbeskrivelse med program og faglig begrunnelse for arrangementet, samt detaljert kostnads- og finansieringsplan.

 

Kontaktpersoner