Gå direkte til innhold
 

Forskerprosjekter og Kompetanseprosjekter for næringslivet innen CO2-håndtering

CLIMIT-programmet utlyser Forskerprosjekter (FP) og Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med oppstart i 2019. Temaene for utlysningen er innen fangst, transport og lagring av CO2, verdikjede og samfunnsvitenskapelig forskning med forankring i teknologiske problemstillinger.

Forskerprosjekt Velg
Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

CLIMIT administreres i samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova. Forskningsrådet har ansvar for FoU gjennom CLIMIT-FoU og Gassnova har ansvar for utvikling og demonstrasjon gjennom CLIMIT-Demo. Denne utlysningen gjelder kun for CLIMIT-FoU.

Det er satt av inntil 60 mill. kroner for nye prosjekter. Dette budsjettet omfatter både denne utlysningen og utlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) med søknadsfrist 10.10.2018. Det er satt av 20 mill. kroner til FP, 20 mill. kroner til KPN og 20 mill kr til IPN. Dersom det innen en av søknadstypene ikke er søknader av høy nok kvalitet kan denne fordelingen avvikes.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Føringer og avgrensninger for utlysningen:

Alle søknader må ligge innenfor de rammer og mål som er satt i CLIMITs mandat og CLIMITs programplan for 2017–2022 PDF - 474 KB . Søknader må i tillegg ligge innenfor de føringer som er gitt i utlysningsteksten.

Søknader må bidra innenfor ett eller flere av CLIMITs følgende satsingsområder:

A. Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa
​    
Prosjekter innenfor dette satsingsområdet skal bidra til at norsk teknologi
​     og løsninger gjøres tilgjengelig for CO2-verdikjedene som realiseres i 
     Norge og Europa. Videre skal de bidra til at erfaringer fra arbeidet med de
​     første fullskalaprosjektene utnyttes til videre kompetanse-
​     teknologiutvikling.

B.  Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen
​    
Prosjekter innenfor dette satsingsområdet bidra til at teknologi og løsninger
     for storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen blir fremskyndet og
     oppskalert.

C.  Fremtidige løsninger for CO2-håndtering
​    
Prosjekter innenfor dette satsingsområdet bidra til utvikling av mer
     konkurransedyktig, kostnadseffektiv og sikker CO2–håndteringsteknologi til et
     økt modenhetsnivå.

En nærmere beskrivelse av disse satsingsområdene er gitt i CLIMITs programplan PDF - 474 KB CLIMITs (også lenke i høyre spalte).

CLIMIT skal bidra til utvikling av teknologi og løsninger for CO2-håndtering og er opptatt av at disse raskere når markedet og tas i bruk. Prosjektsøknader må derfor beskrive hvordan forskningen vil bidra til å bringe teknologien et steg videre i utviklingen. Alle søknader skal også beskrive forskningens industrielle relevans, eller hvordan forskningen kan føre til industriell relevans. Dette gjelder også grunnforskning.

Søknaden må være relevant i forhold til SET-planens implementeringsplan for CCUS PDF - 906 KB (kun på engelsk) og, dersom det er relevant, beskrive hvordan prosjektet er komplementært til løpende og planlagte aktiviteter i FME, ACT (ERA-Net Cofund - Accelerating CCS Technology) og Horisont 2020. Det oppfordres også til søknader som adresserer de prioriterte forskningsretningene som er identifisert i rapporten fra Mission Innovation CCUS Challenge workshop i Houston 2017.

Søknader forventes å adressere minst et av teknologiområdene CO​2-fangst, -transport og -lagring. Søknader kan også adressere verdikjede og samfunnsvitenskap knyttet til CO​2-håndtering. Det oppfordres også til en kombinasjon av fagområdene. Dersom det er mange søknader av høy kvalitet innen ett eller flere av områdene, kan man risikere at andre områder ikke får noen søknader innvilget. Verdikjede og samfunnsvitenskap knyttet til CO​2-håndtering er prioritert og det er satt av opptil 10 mill. kroner til dette. Dette forutsetter søknader av tilstrekkelig kvalitet.

Føringer for de enkelte områdene er gitt nedenfor.

CO​2-fangst

Det oppfordres i denne utlysningen til å søke om prosjekter som bringer teknologier til et økt modningsnivå i samsvar med CLIMITs programplan for området. For teknologier som har vært støttet av FP (Forskerprosjekter) over lenger tid, forventes det nå at det søkes om KPN (Kompetanseprosjekter i næringslivet) eller IPN (Innovasjonsprosjekter i næringslivet), og ikke FP. Fangstsøknader skal henvise til ZEPs evaluering PDF - 7,9 MB og beskrive både teknologiens potensial for reduserte kostnader og potensialet for integrering i industrien.

Søknader innen CO​2-fangst må adressere minst et av følgende punkter:

 • Fangst fra industriprosesser inkludert integrerte løsninger med samtidig fangst av CO​2
 • Løsninger for Bio-CCS, inkludert synergi med bioenerginæringen
 • Fangst av CO​2 som inkluderer hydrogenproduksjon

Potensialet i henhold til minst ett av punktene over må komme klart frem i søknaden.

Hydrogen

På grunn av stor interesse for hydrogen fra naturgass med CO​2-lagring og mulighet for kombinasjon med produksjon av hydrogen fra fornybar energi, åpnes det for KPN og IPN i samarbeid mellom ENERGIX og CLIMIT der hele verdikjeden til hydrogen studeres, inkludert både produksjon og bruk av hydrogen.

CO​2-transport

Det oppfordres i denne utlysningen til søknader innen utvikling av løsninger for transport av CO​2 fra norske og andre europeiske kilder til permanent lagring i Nordsjøen. Slike transportløsninger anses som kritisk infrastruktur for at CO​2-håndteringsteknologiene skal kunne realiseres. Det åpnes kun for KPN og IPN, ikke FP.

Søknader innen CO​2-transport må adressere ett eller flere av følgende punkter:

 • Det oppfordres spesielt til forskning som er relevant for grensesnittene fangst/transport og transport/lagring.
 • Prosjekter som kan lede frem til Best Practice-manualer for transport og drift av CO​2 i skip eller rør.
 • Internasjonalt samarbeid for å sikre kostnadseffektive CO​2-transportløsninger, enten med aktører fra Nord-Amerika eller sentrale europeiske aktører hvor formålet er å etablere et PCI (Project of Common Interest).

CO​2-lagring

Det åpnes for søknader som kan bidra til at teknologi og løsninger for storskala lagring av CO​2 på norsk sokkel i Nordsjøen blir fremskyndet og oppskalert. Det åpnes for KPN og IPN innenfor hele CLIMITs programplan for området.

For FP åpnes det kun for prosjekter som fokuserer på ett eller flere av følgende områder:

 • Forsegling, monitorering og injeksjonsproblematikk knyttet til CO​2-lagring.
 • For andre tema må prosjektene være relevant for USA-Norge MoU-samarbeidet eller Project of common interest (PCI).

CO​2-verdikjede og samfunnsvitenskapelig forskning

Det åpnes for søknader innen samfunnsvitenskapelige forskning som har forankring i teknologiske problemstillinger. For søknader innen samfunnsvitenskapelig forskning, må det komme tydelig fram at det benyttes relevant og oppdatert teknisk informasjon om CO​2-håndtering. Det oppfordres også til at samfunnsvitenskapelig forskning knyttes til tekniske søknader med en separat arbeidspakke. Den samfunnsvitenskapelige forskningen må ta utgangspunkt i forskningen som allerede er gjennomført på området gjennom bl.a. de samfunnsvitenskapelige FME-ene, internasjonale studier på forretningsmodeller for CO​2-håndtering og på beste praksis for utbredelse av sammenlignbare miljø/klima-teknologier. Prosjektene skal bringe ny kunnskap og primært knyttes opp mot de planlagte norske fullskalaprosjektene og hvordan få til kommersialisering og økonomi for framtidige fullskala anlegg i Europa. Relevante forskningsområder kan for eksempel være:

 • Virkemidler og økonomi
 • Næringsutvikling og spredning av teknologier
 • Samfunn og adferd
 • Bærekraft

For nærmere beskrivelse av disse fire områdene, se notat CLIMIT-forskning innen samfunnsvitenskap PDF - 19 KB .

Næringsutvikling og spredning av teknologier er godt dekket i FME NCCS. Søknader innen dette området må vise at de er komplementære til det som gjøres i senteret.

Det er satt av opptil 10 mill. kroner innen samfunnsvitenskap. Søknader kan være i området 2-8 mill. kroner. Spesielt for mindre søknader oppfordres det til samarbeid med søknader og prosjekter innen teknologi. Det åpnes for både FP og KPN innen samfunnsvitenskapelig forskning, men KPN vil prioriteres hvis det er lik kvalitet på søknader. For søknader som tematisk overlapper med ENERGIX, vil søknader håndteres i samarbeid mellom CLIMIT og ENERGIX. For slike søknader er kun områder som krever særlig uavhengig forskning åpent for FP, jfr. begrensninger i ENERGIX' utlysning.

Faktorer som vektlegges ved evaluering av søknader
 

• Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid har høy prioritet, både i Forskningsrådet og i CLIMIT. Ved evaluering av søknader vil det derfor telle positivt dersom søknader inneholder betydelig internasjonalt samarbeid av høy kvalitet. Dette gjelder spesielt for internasjonalt samarbeid med Nord-Amerika. Det er også positivt med samarbeid mellom nordiske land. Samarbeid med europeiske land skal primært gjennomføres via ACT-utlysningen.

Videre vil det være viktig at søknader har høy relevans i forhold til  SET-planens implementeringsplan for CCUS PDF - 906 KB .

For å få ekstra uttelling på grunn av internasjonalt samarbeid må det være høy grad av samarbeid med utenlandske universiteter og forskningsinstitutt. Søknadene må beskrive fordelingen av FoU-aktiviteter på norske og internasjonale aktører. Prosjektet bør også ha en finansieringsplan som dokumenterer finansiering fra norske og utenlandske kilder. Utenlandske partnere må ha en tydelig rolle, og det må komme klart fram hvordan de utenlandske partnerne bidrar til å nå prosjektets målsetninger.

Det vil også telle positivt om en søknad omfatter utveksling av doktorgradskandidater, postdoktorstipendiater og forskere med utenlandske universiteter. Søknader som inneholder dette skal inneholde analyser av nytteverdien av forskerutvekslingen.

• Horisont 2020 og ACT

Horisont 2020 vil være et viktig virkemiddel for å frembringe ny kompetanse om fangst, transport og lagring av CO2. Det er viktig å skape gode synergier mellom CLIMIT og CO​2-håndteringsprosjekter under Horisont 2020.

ACT er et transnasjonalt samarbeid (ERA-Net Cofund) innen CO​2-håndtering. Det er viktig å skape gode synergier mellom prosjekter i CLIMIT og prosjekter under ACT.

Det vil telle positivt dersom søknader kan dokumentere en god synergi med aktiviteter under Horisont 2020 og/eller ACT.

• Infrastruktur

ECCSEL er et internasjonalt prosjekt for bygging og drift av europeisk FoU-infrastruktur innen CO​2-håndtering. NTNU har ansvar for den norske noden i ECCSEL og har fått bevilget til sammen 200 mill. kroner til FoU-infrastruktur innen CO​2-håndtering fra Forskningsrådet. Alle forskere i Europa har tilgang til å søke om å benytte ECCSELs infrastruktur. Det vil telle positivt om en søknad benytter ECCSELs eksisterende forskningsinfrastruktur i Norge eller i de andre landene som er med i ECCSEL. Dersom i søknaden legges opp til investering (avskriving) av nytt utstyr bør dette relateres til ECCSELs planer. Søknader som ikke benytter ECCSEL-infrastruktur må ha en begrunnelse av hvorfor ECCSEL ikke er relevant.

Søknader fra gode konsortier som tar i bruk eksisterende infrastruktur, for eksempel TCM eller ECCSEL, vil telle positivt. Videre vil prosjekter som klart bidrar til etablering av en framtidig lagringspilot på norsk sokkel bli prioritert.

• Industriell relevans

Ved vurdering av søknadene vil det bli vektlagt at prosjektet må bidra til raskere kommersialisering av CO​2-håndtering.  Det er viktig at prosjektene har høy industriell relevans. Dette gjelder også grunnforskning. Alle søknader skal derfor beskrive forskningens industrielle relevans, eller hvordan forskningen kan føre til industriell relevans.

For alle søknader oppfordres det til å inkludere samarbeid med relevant industri. Dette gjelder også forskerprosjekter. Samarbeidet kan være i form av finansielt bidrag fra industrien, eller industriell deltakelse i prosjektet.

• Kommunikasjon

Kommunikasjon og formidling om CO​2-håndtering er viktig for å øke allmenn forståelse. Det kreves derfor en god kommunikasjonsplan om resultater fra prosjektet.

• Digitalisering

Utviklingen mot mer digitaliserte og integrerte energi- og industrisystemer representerer et potensial for eksport av norske teknologier, tjenester og løsninger. Innenfor både fangst, transport og lagring er det muligheter for økt effektivisering av hele CO​2-verdikjeden via digitalisering. Det oppfordres til søknader som adresserer digitalisering.

• Kjønnsbalanse

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig institusjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig institusjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Innen samfunnsvitenskap anmodes det at forskningsdata som genereres i prosjektet skal lagres i hos Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Statstøtteregler

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Dokumenter

Kontaktpersoner