Gå direkte til innhold
 

Forskerprosjekter og kompetanseprosjekter for næringslivet innen CO2-håndtering

CLIMIT-programmet utlyser Forskerprosjekter (FP) og Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med oppstart i 2015. Temaene for utlysningen er innen fangst, transport og lagring av CO2.

Forskerprosjekt Velg
Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
03.09.2014 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen vil bli aktiv 6 uker før søknadsfristen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

CLIMIT administreres i samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova. Forskningsrådet har ansvar for FoU gjennom CLIMIT-FoU og Gassnova har ansvar for utvikling og demonstrasjon gjennom CLIMIT-Demo. Denne utlysningen gjelder kun for CLIMIT-FoU.

Det er satt av inntil 86 mill. kroner for nye prosjekter. Dette budsjettet omfatter både denne utlysningen og utlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN), med søknadsfrist 15.10.2014. Det er ikke gitt noen føringer på hvor stor andel av tilgjengelig budsjett som skal gå til henholdsvis FP, KPN og IPN. Faglig kvalitet på søknadene vil her være avgjørende.

I statsbudsjettet for 2014 ble det varslet en styrking av CLIMIT med 70 mill. kroner i 2015. Dette omfatter både CLIMIT-FoU og CLIMIT-Demo. Dersom denne økningen bekreftes i statsbudsjett for 2015 vil budsjettet for utlysningene beskrevet over økes til inntil 110 mill. kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er den juridisk bindende.
Utlysningen omfatter Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) og Forskerprosjekter (FP) for oppstart i 2015.

Føringer og avgrensninger for utlysningen

Alle søknader må ligge innenfor de rammer og mål som er satt i CLIMITs mandat og Climit programplan 2013 - 2020 PDF - 2,3 MB  .

I tillegg er utlysningen ytterligere tematiske avgrenset for å prioritere de viktigste områdene i programplanen, og det åpnes kun for KPN og FP innenfor følgende tema:


1. Ny kunnskap som muliggjør storskala CO2-lagring i Nordsjøen.

2. Innovative løsninger for CO2-fangst som kan gi betydelige kostnadsreduksjoner.

3. Ny kunnskap som kan gi sikker og kostnadseffektiv CO2-transport.

4. Miljøutfordringer knyttet til CO2-håndtering.


En nærmere beskrivelse av disse temaene er gitt nedenfor.

Andre temaer er ikke prioritert i denne utlysningen.

Det finnes betydelige forskningsutfordringer innen alle de fire tematiske områdene som er prioritert i denne utlysningen, men enkelte av områdene krever mer FoU-innsats enn andre områder for å lykkes med CLIMITs målsetning om akselerert kommersialisering av CO2-håndtering. For å lykkes med kommersialisering er det spesielt viktig med FoU-innsatts for å lukke kunnskapsgap knyttet til CO2-lagring og bringe frem neste generasjons fangstteknologi. Neste generasjons teknologi for CO2-fangst er adressert i en egen utlysning med søknadsfrist 21. mai, og CO2-lagring har derfor størst prioritet i denne utlysningen. Tilgjengelig budsjett for utlysningen vil derfor som hovedregel bli fordelt etter følgende nøkkel:


- 45 % til tema 1 (lagring)
- 25 % til tema 2 (fangst)
- 15 % til tema 3 (transport)
- 15 % til tema 4 (miljø)


Kvaliteten på søknadene er viktigere enn fordelingsnøkkelen over. Dersom det er mange søknader av høy kvalitet innen ett eller flere av de fire prioriterte temaene kan avvik fra fordelingsnøkkelen forekomme.

1. Ny kunnskap som muliggjør storskala CO2-lagring i Nordsjøen

Den teoretiske lagringskapasiteten i Nordsjøen er svært stor, og i denne utlysningen åpnes det for søknader som kan bidra til realisering av kommersielle storskala lagringsprosjekter i Nordsjøen.

Det åpnes kun for søknader som fokuserer på ett eller flere av følgende tema:

  • Bedre forståelse av lagringskapasitet, injektivitet og langtidseffekter av lagret CO2.
  • Bedre forståelse av mekanismer som hindrer lekkasje av CO2
  • Økt forståelse av hvordan trykkoppbygging i et CO2-lager kan håndteres.
  • Økt forståelse for hvordan permanent CO2-lagring kan kombineres med teknologiske løsninger for økt oljeutvinning ved CO2-injeksjon (EOR). Reproduksjon av CO2 må adresseres i søknader på dette.
  • Utvikling av nye og banebrytende metoder og utstyr for overvåking, måling og verifisering av lagret CO2.

For å bringe kunnskap om CO2-lagring videre er det nødvendig med forsøk i pilot-skala. Det oppfordres derfor til søknader som gir god synergi med eksisterende lagringspiloter og industrielle prosjekter for CO2-lagring. Dette omfatter CO2-lagringsaktivitetene ved Sleipner og Snøhvit samt feltlaboratorier ved Longyearbyen og Svelvik og lagringspiloter i andre land.

2. Innovative løsninger for CO2-fangst

Det oppfordres i denne utlysningen til søknader knyttet til langsiktig utvikling av innovative løsninger for CO2-fangst. Det er stort behov for på sikt å få fram konsepter som kan gi vesentlige kostnadsreduksjoner ved fangst av CO2 knyttet til industriprosesser eller kraftproduksjon. Inkludert i dette er det som kan klassifiseres som neste generasjon fangstteknologi.

Prosjektsøknader skal inneholde betraktninger om potensial for økt virkningsgrad og redusert kostnad sammenlignet med de mest modne teknologier.

Det oppfordres spesielt til nytenkning, tverrfaglighet og internasjonalt samarbeid i bestrebelsene på å utvikle CO2-fangstteknologier.

Det oppfordres også til FP innen grunnforskning rettet mot neste generasjons CO2-fangstteknologi.

Det er viktig å styrke koblingen mellom Technology Centre Mongstad (TCM) og forskningsaktiviteter på CO2-fangst ved forskningsinstitutter og i UoH-sektoren. Det oppfordres derfor til søknader som kan styrke samarbeidet mellom TCM, forskningsinstitutter og UoH-sektoren.

I tillegg åpnes det for søknader på synergi mellom CO2-håndtering og energilagring. Lagring av energi er et sentralt tema for fremtidens energisystem, og CO2-håndtering kan her spille en viktig rolle. Det presiseres at søknader innen dette tema samtidig må bidra til langtidslagring av CO2.

3. Ny kunnskap som kan gi sikker og kostnadseffektiv CO2-transport

Trygg og kostnadseffektiv CO2-transport krever god forståelse av termodynamikk, strømningstekniske forhold og korrosjon knyttet til transport av CO2 i skip og rør.

I denne utlysningen åpnes det for søknader som kan gi økt kunnskap om hvordan CO2 med mindre mengder andre stoffer kan transporteres og injiseres i et CO2 lager.

Prosjekter innen dette tema bør lede frem mot Best Practice manualer for transport og driftsmessige forhold knyttet til CO2-transport i skip eller rør.

Det forutsettes en høy publiseringsgrad slik at det kan bygges opp en fritt tilgjengelig database med termodynamiske data for blandinger av CO2 med mindre mengder andre stoffer.

4. Miljøutfordringer knyttet til CO2-håndtering

CO2-håndtering kan ha en rekke miljømessige aspekter utover den klart positive klimaeffekten. På noen områder er mulige miljøutfordringer godt dokumentert og det er kjent hvordan dette kan håndteres, men innen enkelte felt er det fremdeles miljømessige kunnskapshull og manglende teknologi. Det åpnes derfor for søknader som kan gi ny kunnskap om mulige miljøkonsekvenser og nødvendig teknologi knyttet til realisering av storskala CO2 håndtering.

Søknadene må dokumentere hvilken ny kunnskap som vil etableres utover det som allerede er kjent. Dette gjelder spesielt miljøutfordringer knyttet til aminer hvor det gjennom mange FoU-aktiviteter er etablert en svært god forståelse for miljøutfordringene.

Faktorer som vektlegges ved evaluering av søknader

i. Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid har høy prioritet, både i Forskningsrådet og i CLIMIT. Ved evaluering av søknader vil det derfor telle positivt dersom søknader inneholder betydelig internasjonalt samarbeid av høy kvalitet. Dette gjelder spesielt for internasjonalt samarbeid med USA og samarbeid med Joint Research Centre (JRC).

For å få ekstra uttelling på grunn av internasjonalt samarbeid må det være høy grad av samarbeid med utenlandske universiteter og forskningsinstitutt. Søknadene må ha en fordeling av norske og internasjonale utførende aktører. Prosjektet må også ha en finansieringsplan som dokumenterer finansiering fra norske og utenlandske kilder.

Det vil også telle positivt om en søknad omfatter utveksling av doktorgradskandidater, postdoktorstipendiater og forskere til utenlandske universiteter, fortrinnsvis i USA. Søknader innen dette skal inneholde analyser av nytteverdien av forskerutvekslingen. Dette gjelder både analyser av hva nytten kan være på instituttnivå samt vurdering av nytte av samarbeid med det aktuelle land. I tillegg skal den faglige verdien av samarbeidet vurderes.


ii. Horisont 2020
Horisont 2020 vil være et viktig virkemiddel for å frembringe ny kompetanse om fangst, transport og lagring av CO2. Det er viktig å skape gode synergier mellom CLIMIT og CO2-håndteringsprosjekter under Horisont 2020. Det vil telle positivt dersom søknader kan dokumentere en god synergi med aktiviteter under Horisont 2020.


iii. Tverrfaglighet
For å fremme innovasjon har samarbeid på tvers av fagmiljøer vist seg å være en viktig faktor. Det oppfordres derfor til tverrfaglig samarbeid i FoU-prosjekter.


iv. Synergi med ECCSEL-prosjektet
ECCSEL er et internasjonalt prosjekt for bygging og drift av europeisk infrastruktur for FoU innen CO2-håndtering. Det oppfordres til søknader som knyttes opp til ECCSEL's forskningsinfrastruktur.


 

Dokumenter

Kontaktpersoner