Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet (BRANNSIKKERHET)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling. Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

BRANNSIKKERHET er Forskningsrådets strategiske satsing på forskning og innovasjon for økt brannsikkerhet. Satsingen skal bidra langsiktig til et mer effektivt og kunnskapsbasert brannsikkerhetsarbeid gjennom å bygge opp sterke og tverrfaglige forsknings- og innovasjonssentre.

Satsingen skal stimulere til et langvarig løft av brannforskning, bygge sterke fagmiljøer og sikre mer og bedre samarbeid mellom forskningsmiljøene, finansiører og brukere av kunnskap. For å styrke kvaliteten på forskningen og øke innovasjonsevnen på feltet vil det være viktig å skape tverrfaglige og tverrsektorielle synergier.

Sentersatsing

BRANNSIKKERHET er en sentersatsing som i første omgang etableres og finansieres for en periode på 5 år. Senter som prosjektform er valgt for å styrke samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning på brannsikkerhetsfeltet. Et senter styres av et konsortium bestående av utdannings- og forskningsinstitusjoner, brannvesen, andre offentlige aktører, industri eller aktører fra næringslivet.

En faglig bredde vil stå sentralt, og tverrfaglige og tverrsektorielle problemstillinger vil være særlig viktige. Vi vil stimulere sentersøkerne til å være visjonære, kreative og nytenkende, samtidig som institusjonene har en spisset og tydelig forskningsprofil. Vi har identifisert seks forskningsområder som særlig aktuelle og viktige, se rammedokumentet for ytterligere detaljer.

Et senter for brannsikkerhet bør bli et nasjonalt ledende fagmiljø på feltet, og gjennom å bygge opp ekspertise på feltet tiltrekker senteret seg samarbeid, kompetanse og forskere. Senteret utvikler kunnskap som er relevant for sentrale brukergrupper, både private og offentlige, og resultatene fra senteret fører til innovasjon og nytteverdi.

Forskerprosjekter

I tiknytning til senteret skal det også tildeles midler til forskerprosjekter innenfor brannsikkerhet. Prosjektene skal være en del av det faglige løftet og samarbeide med senteret.

BRANNSIKKERHET skal:

 • utvikle internasjonalt synlige forsknings- og innovasjonssentre innenfor brannsikkerhet
 • sørge for teori- og metodeutvikling innenfor brannsikkerhetsfeltet
 • bidra til både økt kunnskapsutvikling og at eksisterende kunnskap i større grad spres og blir tatt i bruk
 • stimulere til økt rekruttering til forskning på brannsikkerhet og styrke forskerutdanningen
 • bidra til økt faglig utvikling, kvalitet og fornyelse – gjennom gode kandidater, økt mobilitet og internasjonalisering
 • få frem innovative metoder, produkter, prosesser, tjenester eller organisasjonsformer som styrker kvalitet og effektivitet i brannsikkerhetsarbeidet
 • sørge for styrket samspill og samarbeid mellom forskningsmiljøer, private og offentlige aktører på brannsikkerhetsfeltet
 • bidra til kunnskapsbasert utforming av regelverk
 • sørge for bedre utnyttelse av samfunnets samlede ressurser rettet mot forebygging, beredskap og håndtering av branner.
 • bidra til økt offentlig og/eller privat finansiering av forskningsfeltet utover satsingens startfinansieringsvolum

Les mer i dokumentet "Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet – Rammedokument 2018–2027" til høyre på siden.

Forskningsrådet tildelte i 2018 midler til et nytt senter for forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitet, høgskole eller forskningsinstitutt

Varighet:

x

Totalbudsjett:

75–90 millioner kroner

Kontaktpersoner