Gå direkte til innhold
 

Inntil 80 millioner kroner til forskerprosjekter tilknyttet Senter for digitalt liv Norge

Vi lyser ut midler til forskerprosjekter i bioteknologi med oppstart i 2019.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en ramme på inntil 80 mill. kroner som skal dekke hele prosjektperioden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er etablert for å fungere som nasjonalt "fyrtårn" knyttet til Forskningsråds-satsingen "Digitalt liv – konvergens for innovasjon", og skal lede an i utviklingen av bioteknologi i Norge og bidra til samarbeid på tvers av institusjoner og sektorer, nasjonalt og internasjonalt. Bioteknologi forstås som anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende organismer og på deler, produkter og modeller av disse, slik at levende eller ikke-levende materialer endres for å frembringe kunnskap, varer og tjenester (ref. BIOTEK2021s programplan som dere kan laste ned til høyre).

DLN består p.t. av 20 forskerprosjekter bundet sammen av ett nettverksprosjekt. Det skal nå knyttes flere prosjekter til senteret. En nærmere beskrivelse av digitalt liv-satsingen finnes i bakgrunnsdokumentet Strategic initiative Digital life - Convergence for Innovation som dere kan laste ned til høyre. Dette dokumentet er en del av utlysningen.

Føringer og andre viktige forhold

 • Prosjektene skal svare på spesifikke problemstillinger i tilknytning til eksisterende samfunnsutfordringer. Vi forventer at prosjektporteføljen i senteret dekker en betydelig del av den tematiske profilen til BIOTEK2021.
 • Forskningsutfordringene i prosjektene må ha betydelig transdisiplinær aktivitet, dvs. at de konseptuelle, metodologiske og teknologiske elementer fra livsvitenskapene, de matematiske vitenskapene og ingeniørvitenskapene til sammen må danne en kraftfull forskningsmetodisk helhet. Dette innebærer en beregningsorientert tilnærming, hvor matematikk, modellering, informatikk anvendes på molekylære data og/eller biologiske prosesser i integrerte prosjekter. Prosjektene skal som en integrert og sentral del inneholde:
  • Innhøsting og/eller bruk av empiriske data fra eksperimentelle, kliniske eller observasjonsstudier.
  • Beregningsorienterte metoder.
  • Teoretiske og eksperimentelle modellering fra vitenskaper som f.eks. matematikk, informatikk, fysikk og ingeniørvitenskap.
 • Forskningsutfordringene må være såpass betydelige at de vil kunne føre til sterke nasjonale og internasjonale samarbeidskonstellasjoner, og prosjektene vil derfor vanligvis ha samarbeidspartnere ut over selve senteret.
 • Prosjektene skal være relevant med tanke på fremtidig verdiskaping. Bedrifter bør delta som samarbeidspartnere og ha en integrert og tydelig rolle i prosjektet. Dere må beskrive prosjektenes innovasjonspotensiale og utviklingen av dette. Innovasjon omfatter her både ikke-kommersiell virksomhet, som forbedring av prosesser i offentlig sektor, og kommersiell virksomhet, som næringsutvikling og entreprenørskap i privat sektor.
 • Prosjektene skal ha en plan for RRI-arbeidet og de må ha et aktivt forhold til RRI-arbeidet i senteret sentralt, dvs. at RRI-aspektene må beskrives og være forskningsbasert. Rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) som er utarbeidet av teknologiprogrammene i Forskningsrådet (dere kan laste ned dokumentet til høyre), bør være retningsgivende for innholdet i planen.
 • Dere må dokumentere den strategisk forankringen deres, inkludert å synliggjøre pågående aktiviteter (relevante FoU-prosjekter, undervisning, infrastruktur, o.l.) som kan bygge opp rundt senteraktivitetene. I tillegg må dere dokumentere planer som viser samhandling og utnyttelse av ressursene i senteret.
 • Institusjoner som søker må kunne tilknyttes senteret under de betingelser som fremkommer gjennom "Terms of Reference" som er utarbeidet for sentrets virksomhet (dere kan laste ned dokumentet til høyre).

Vi vil prioritere prosjekter (i prioritert rekkefølge):

 • med meget høy relevans i forhold til digitalt liv-satsingen
 • med svært høy kvalitet som forskerprosjekt
 • som er næringsmessig og samfunnsmessig relevant
 • med god strategisk forankring hos søkerinstitusjonen
 • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Arkivering av forskningsdata

Det skal foreligge en plan for datahåndtering i overenstemmelse med FAIR-prinsippet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Se også

Kontaktpersoner