Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Bioteknologi for verdiskaping (BIOTEK2021)

Frist Utlysning
Løpende Nye prosjekter i ERA-nett som støttes av BIOTEK2021 Velg
Løpende Støtte til arrangementer Velg
Løpende Registrering av Nordic PerMed prosjekter Velg
Løpende 30 millioner for å styrke innovasjonskapasiteten i Digital Liv Norge Velg

Mål for programmet:

Bioteknologi er en del av LTP-området muliggjørende teknologier og er viktig for utviklingen av de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse. Anvendelsene av bioteknologi spenner vidt og mange aktiviteter i Forskningsrådet støtter prosjekter som utvikler eller anvender bioteknologisk kompetanse og metodikk.

Hovedmål

BIOTEK2021 skal fremme utvikling og anvendelse av bioteknologi som bidrar til innovasjon knyttet til å løse store samfunnsutfordringer på en ansvarlig måte.

Delmål

Programmet skal:

  1. Fremme utvikling og anvendelse av nyskapende bioteknologisk kompetanse og metodikk på internasjonalt toppnivå.
  2. Fremme utvikling og anvendelse av bioteknologi som leder til innovasjon og næringsutvikling.
  3. Fremme en ansvarlig teknologiutvikling som adresserer de store samfunnsutfordringer.
  4. Fremme samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) nasjonalt og internasjonalt.

Bioteknologi som kompetanseområde drar veksler på ulike fagområder som biologi, kjemi, fysikk, matematikk og ingeniørvitenskap. For å kunne ta bioteknologien i praktisk bruk trengs også kompetanse i samfunnsvitenskap, humaniora, juss. Utvikling av bioteknologi stiller derfor store krav til tverrfaglig arbeid.

En konvergerende utvikling av livsvitenskap med matematiske fag og ingeniørfag ligger til grunn for frontteknologier som hhv. systembiologi og syntetisk biologi. Store mengder data fra moderne livsvitenskap representerer stort potensial for innovasjon, men krever styrket ekspertise innen biostatistikk og matematiske fag for å kunne utnytte potensialet. Det er stor oppmerksomhet internasjonalt om nye teknologier som utvikles i grenseland mellom eksisterende teknologiområder. Anvendelse av en teknologi er ofte avhengig av andre teknologier for optimal utnyttelse. Grenseflatene mellom teknologier øker og det er store muligheter for synergier på tvers av etablerte teknologiområder.

BIOTEK2021 vil derfor følge godt med i utviklingen av disse skjæringsfeltene og samarbeide med de andre muliggjørende teknologiprogrammene. Uansett sektor vil BIOTEK2021 fokusere på de tema og tilhørende problemstillinger hvor utvikling og bruk av bioteknologisk kompetanse og metodikk vil kunne utgjøre en vesentlig forskjell.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra BIOTEK2021-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Utlysningsplaner for de neste tre årene

2018

Høst: 81 millioner kroner

2019

Vår: 70 millioner kroner
Høst: 70 millioner kroner

2020

Vår: 70 millioner kroner
Høst: 70 millioner kroner

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, Forskningsinstitutter og Helseforetak i Norge kan søke om støtte. Bedrifter (foretak) kan motta støtte gjennom samarbeid med de overnevnte støttemottakerne.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Årlig budsjett er ca. 150 millioner kroner.

Se også

Kontaktpersoner